םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'א תואב םיליחתמה םיחנומ

- Aussiedlung גנולדיזסוא
תואטגה ןמ םידוהי שוריגל האווסה יוניכ - םימיל ;םבושיי םוקממ ןיסולכוא תריקע
.הדמשה-תונחמל
-ץאלפגאלשמוא
,הל ךומסה רפס תיבבו תאז רכיכב .אשמ-תובכר תנחתל ךומס ,השראו וטג תואובמב רכיכ
.הדמשהה-תונחמל םתעסה ינפל השראו ידוהי וזכור
- Organisation Todt טדוט ןויצאזינאגרוא
ינוילימ לצינ .טדוט ץירפ יצאנה ןויזה-רטסינימ לש ומש לע ינמרג הדובע תוריש
רמג םע ותמוה םהמ םיברש ,םידוהי יפלא תואמ םהיניב ,הפוריא ימע לכמ היפכ-ילעופ
.םירחא םייגטרטסא םינקתימו הפועת-תודש ,םישיבכ הנב .הדובעה
- J?discher Ordnungsdienst; OD טסניד-סגנונדרוא
לש תעצבמ עורזכ םינמרגה תדוקפב המקוה רשא וטגה תרטשמ ;ידוהיה רדסה-תוריש
עוציבב םינמרגל העייס ,תידוהי תרתחמב המחל ,הדובע תונחמל םידוהי הפטח .םיטארנדויה
.םידוהי תלצהלו תרתחמה תבוטל םדיקפת ולצינ םיטעמ קר .הדמשה-תונחמל םישוריגה
- Oswiecim, Auschwitz ץיבשוא
יבחרמב רתויב לודגה ]ןילופ לש הברעמ-םורד ,תיליעה היזלשב[ הדמשהו זוכיר-הנחמ
-4מ הלעמל וחצרנ וב 1945. ראוניב 27 דע 1940 ינויב 15-מ לעפ .תיצאנה הטילשה
.םידוהי ףלא תואמ עבשו ןוילימכ םהמ ,השובכה הפוריא ימע לכמ שפנ םינוילימ
הדמשהה םוקמ - ואנקריב הנחמ 1], ץיבשוא[ יזכרמ הנחמ :הכותב הללכ הבר-ץיבשוא
-40כ םיפנוסמ ויה ץיבשואל 3]. ץיבשוא[ הציבונומ 2], ץיבשוא[ םידוהיה לש תינומהה
.ר"מק 40 לש חטש לע וערתשה הלא לכ .הביבסב רתוי םינטק תונחמ
- IV-B-4 ףלודא ,ןמכייא
הלפיט וז הקלחמ .ךיירה ןוחטיבל ישארה דרשמב ופאטסגה ףגאב תדחוימ הקלחמ לש הנמיס
הנגרא ,תינומהה הדמשהה עוציב תא הזכיר ,תיצאנה הטילשה יבחרמב םידוהיה ינינע לכב
.ס.ס דמע השארב .הדמשהה תונחמל םחולישו תונושה הפוריא תוצראמ םידוהיה תריקע
לש יפוסה ןורתפה עוציבל חוכ-הפוימ - ותוכמס .ןמכייא ףלודא רארהיפנאבמרוטשראבוא
.תידוהיה היעבה
- Einsatzgruppen; EG ןאפורגצאזנייא
אבצה תוסייגל ופרוצ רשא ,ןוחטיבה-תרטשמ ישנאמ תויאבצ-תויתרטשמ תוביטח ,עצבמ-תובצוע
D.-ו C, B, A ןנמיסו עברא ןרפסמ .תוצעומה-תירב ימוחתל שלופה
הז גוסמ תובצוע ,תוצעומה-תירב יבחרב םידוהיה לש ינומהה חבטה תא ועציב ולא תוביטח
.היבלסוגוילו ןילופל השילפה ןמזב םג ומקוה
- Einsatzkommanso; EK ודנמוקצאזנייא
ואיצוה רשא חבטה-תוגולפ ונוכ הז םשב ;ןאפורגצאזנייאה לש קלח ;תדחוימ עצבמ-תדיחי
.תואטגב "תויצקא"ה תא לעופל
- Aktion היצקא
.תואטגב הדמשהו שוריג יעצבמל האווסה יוניכ - םינמרג םיכמסמב .עצבמ ,הלועפ
- Aktion Reinhardt דראהנייר ןויצקא
חטשל ואבוהש תורחא תוצרא ינב םידוהי לש ןכו ןילופ ידוהי לש הדמשהה עצבמל יוניכ
לש ומש לע ךכ הנוכו 1942 לש הינשה תיצחמב ואישל עיגה הז עצבמ .ןמנרבוג-לרנגה
עצבמה לע .א.ה.ס.ר לש ןושארה ושארו .ד"ס-הו ןוחטיבה תרטשמ שאר ,ךירדייה דראהנייר
.ןילבול זוחמב הרטשמהו .ס.ס-ה שאר ,קינצובולג לידוא הנוממ היה