םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'ד תואב םיליחתמה םיחנומ

-ואכאד
דוע םקוה .הנשימ-תונחמ 150-כ םיפנוסמ ויה וילא ,הינמרגב םיישארה זוכירה-תונחממ
.1933 תנשב
- Drancy יסנארד
.הדמשה-תונחמל םחוליש םרט תפרצ ידוהיל ןוימו ףוסיא-הנהמ