םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'ג תואב םיליחתמה םיחנומ

-ףזוי ,סלבג
לע הנוממ 1944 ילוימו הלומעתל ךיירה רטסינימ 1923 - תנשמ .םייצאנה םיעשופה ישארמ
המצוע-בר רישכמל בזכ-תלומעת לש תוטיש ךפה .תינמרגה המואה לש תילאטוטה תוסייגתהה
.יטייבוסה אבצה ידי-לע ןילרב שוביכ םע רלטיה לש רקנובב דבאתה .תיצאנה הטילשה רוציבב
-ןמרה ,גנירג
תצעומ שאר בשוי ,הייריוואה רטסינימ ,ינמרגה ךיירה תשראמ י יצאנה רטשמב 2'סמ שיאה
עברא תינכת לע הנוממ"כ ודיקפת ףקותב ךיירה תלכלכ לע טילש ו ךיירה תנגהל םירטסינימה
תונכהה לכ תושעל" תוכמס ד"ס-הו ןוחטיבה תרטשמ שארל קינעה רשא אוה ,"םינשה
ימואלניבה טפשמה תיב י"ע תוומל ןודינ ."תידוהיה היעבה לש ללוכ ןורתפל תושורדה...
.לעופל ןידה רזג תאצוה ינפל וייחל ץק םש , גרבנרינב
- General Gouvernement .ג.ג ת"רב ,ןמנרבוג-לרנג
הברעמב םיחטשהמ לידבהל ,השובכה ןילופ לש םייזכרמה םירוזאה תא הפיקהש תילהנמ הדיחי
.תיביטרטסינימדא הניחבמ םג ךיירל וחפוס רשא ,הנופצבו ןילופ לש
]יללכ לשומ[ רנרבוגלרנג דמע ושארבו ]םיטקירטסיד[ תולילג השימח בכרומ היה .ג.ג-ה
ולעפ וחטשב ,הפוריא ידוהימ םינוילימ לש הגירה-איגל היה .ג.ג-ה בוקארקב היה ובשומש
.רוביבוסו ץ'זלב ,הקנילברט ,קנדיימב הדמשהה תונחמ
ימואלניבה טפשמה תיב ידי-לע תוומל ןודינ רנרבוג-לרנגה דיקפתב שמישש ימ ,קנארפ סנאה
.גרוהל אצוהו גרבנרינב
- Geheime Staatspolizei; Gestapo ופאטסג
הדיקפתו הנידמב ללכהו טרפה ייח לע השורפ התייה התשיר .הינמרגב תיאשחה הנידמה-תרטשמ
.יצאנה רטשמה יבגל תודגנתה לש תורשפא לכ עונמל