םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'ב תואב םיליחתמה םיחנומ

-דלאוונכוב
הז הנחמל ואבוה ,"חלודבה-ליל" רחאל 1938, רבמבונב .הינמרגב םיישארה זוכירה-תונחממ
,הנשימ תונחמ - 100 כ םיפנוסמ ויה וילאש ,הנחמה קפיס המחלמה ימיב .םידוהי ףלא 10-כ
.תיזכרמה הינמרגב המחלמה קשמל םידבוע
-ץ'זלב
הביבסה ןמ םידוהי ףלא - 600 כ םתומ תא ואצמ וב .בובל-ןילבול ךרדב הדמשה הנחמ
.הירגנוהו הינמור ,היקאבולס ,היכ'צ ,הינמרג ,הירטסואמ םידוהי ןכו הקוחרהו הבורקה
-ןזלב-ןגרב
הז הנחמב .םידוהי ףלא- 30 כ וב ופסנ .הינמרגב םילודגהמ ,רבונה תברקב זוכיר-הנחמ
.בלל טפנ-תוקירז י"ע התמה-תטישב ושמתשה
-ףזוי ,סלבג
לע הנוממ 1944 ילוימו הלומעתל ךיירה רטסינימ 1923 - תנשמ .םייצאנה םיעשופה ישארמ
המצוע-בר רישכמל בזכ-תלומעת לש תוטיש ךפה .תינמרגה המואה לש תילאטוטה תוסייגתהה
.יטייבוסה אבצה ידי-לע ןילרב שוביכ םע רלטיה לש רקנובב דבאתה .תיצאנה הטילשה רוציבב
-ןאמרה ,גנירג
תצעומ שאר בשוי ,היריוואה רטסינימ ,ינמרגה ךיירה לשראמ י יצאנה רטשמב 2'סמ שיאה
עברא תינכת לע הנוממ"כ ודיקפת ףקותב ךיירה תלכלכ לע טילש ו ךיירה תנגהל םירטסינימה
תונכהה לכ תושעל" תוכמס ד"ס-הו ןוחטיבה תרטשמ שארל קינעה רשא אוה ,"םינשה
."תידוהיה היעבה לש ללוכ ןורתפל תושורדה...
ןידה רזג תאצוה ינפל וייחל ץק םש , גרבנרינב ימואלניבה טפשמה תיב י"ע תוומל ןודינ
.לעופל
- General Gouvernement.ג.ג ת"רב ,ןמנרבוג-לרנג
הברעמב םיחטשהמ לידבהל ,השובכה ןילופ לש םייזכרמה םירוזאה תא הפיקהש תילהנמ הדיחי
.תיביטרטסינימדא הניחבמ םג ךיירל וחפוס רשא ,הנופצבו ןילופ לש
]יללכ לשומ[ רנרבוגלרנג דמע ושארבו ]םיטקירטסיד[ תולילג השימח בכרומ היה .ג.ג-ה
ולעפ וחטשב ,הפוריא ידוהימ םינוילימ לש הגירה-איגל היה .ג.ג-ה בוקארקב היה ובשומש
.רוביבוסו ץ'זלב ,הקנילברט ,קנדיימב הדמשהה תונחמ
ימואלניבה טפשמה תיב ידי-לע תוומל ןודינ רנרבוג-לרנגה דיקפתב שמישש ימ ,קנארפ סנאה
.גרוהל אצוהו גרבנרינב
- Geheime Staatspolizei; Gestapo ופאטסג
הדיקפתו הנידמב ללכהו טרפה ייח לע השורפ התייה התשיר .הינמרגב תיאשחה הנידמה-תרטשמ
.יצאנה רטשמה יבגל תודגנתה לש תורשפא לכ עונמל