םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  ה תואב םיליחתמה םיחנומ

-ףלודא ,רלטיה
לש ]"ראריפ"ה[ הגיהנמ ,םינוילימ לש םתומלו םלבסל יארחא .,הפוריא ידוהי דימשמ
יח - 1889, ב הירטסואב דלונ .תישונאה הירוטסיהה לש םימיאה תויומדמ ,תיצאנה הינמרג
ףרטצה - 1919 ב .עצפנו ינמרגה אבצל בדנתה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפבו הניווב
תודוסיה תא שביגו הגיהנמל היה ,תיטסילאיצוסלאנויצאנה הגלפמה םשב הנטק הצובקל
ןוטלשה תא סופתל ףרודנדול םע דחי הסינ - 1923 ב .העצמב םיימשיטנאהו םיינעזגה
תא ןגרא ורורחש רחאל ,"ףמאק ןיימ" ורפס תא רביח רהוסה-תיבב ותבשב .לשכנו ןכנימב
םינמואלה[ ןימיה ישנא תכימתבו הינמרגב הקזחה הגלפמל ויה םיצאנה .שדחמ הגלפמה
תומ רחאל .הינמרג רלצנאקל 1933 ראוניב - 30 ב הנמתנ ]הלודגה היישעתה יגיצנו
הנידמכ "ישילשה ךייר"ה תא הנב 1934]. טסוגוא[ ןוטלשה אולמ תא וידיב זכיר גרובנדניה
תגשהל ידוהי-יטנא יוסישב תרזענהו תודימ בחר יוכיד-ןונגנמ לע תנעשנה תיראטילטוט
הירטסוא תא חפיס ,ייסראו לש םולשה-הזוח תא רפה רלטיה .תימואלניבה הריזב היתורטמ
םייאבצה וישוביכב .הינשה םלועה תמחלמ תא ללוח ןילופל ושולפבו היקבולסוכ'צו
לש התדמשהל תינכתה תא לעופה לא איצוהו הפוריא ימע תיברמ תא ריבדה םייטילופהו
.תידוהיה הייסולכואה
לש ותודבאתה לע רסמנ ,ךיירה לש תיפוסה העינכה ינפל םימי עובשכ 1945, יאמב - 1 ב
.ןילרבב ותכשלב רלטיה
-דראהנייר ,ךירדייה
היבארומו הימהוב רוזאב לעופב ךיירה ביצנ ;ןוחטיבה תרטשמו ד"ס-ה שאר
וייחב תושקנתה רחאל 1942 ינויב תמ ,.א.ה.ס.ר-ה שאר לש דיקפת אלימ ;]טארוטקאטורפה[
ןויצקא" םשב 1942 ץיקב ןילופ ידוהי תדמשה עצבמ הנוכ ומש-לע .םייכ'צ םיטוירטפ ידיב
."דראהנייר
.א.ה.ס-ה : ןלהל םג האר
-ךירנייה ,רלמיה
רטשמ ילכירדאמ .םינפה רטסינימ םג 1943 תנשמ , ולוכ ךיירב הרטשמהו .ס.ס-ה תוחוכ שאר
תוירחאב אשונ ;זוכירה תונחמ לע ישארה הנוממה ;תיצאנה הטילשה בחרמב יוכידהו רורטה
ידיב ספתנש רחאל 1945, יאמב - 23 ב תעדל ומצע דביא .ידוהיה םעה תדמשה לע הנוילע
.םיטירבה