םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'ו תואב םיליחתמה םיחנומ

- Wirtschafts-und Verwaltungs-Hauptamt.א.ה.פ.וו
ובשומ .ס"ס-ה תושאר לש םייזכרמה םידרשמהמ דחא .הלהנמו קשמל ישארה דרשמה
הדמשהה-ינקתמ תיינבב ,םלוהינו זוכיר-תונחמ תמקהב ,רתיה ןיב ,לפיט .גרובנאיינארואב
םיכיישה םיילכלכה םילעפמה תא זכיר .םידמשומהו םישרוגמה לש םשוכר תריבצב ,םתקזחהו
.הדובעה-תונחמ תוברל .ס.ס-ל
-הזנאוו תדיעו
."יפוסה ןורתפה" תינכת תיפוס השביג הב ,תוצעייתה ןילרבב המייקתה 1942 ראוניב 20-ב
םע הפוריא ידוהי לש תיסיפה םתדמשה תינכת תא .א.ה.ס.ר-ה שאר םאית תאז הבישיב
Am בוחרב הסנכתה תוצעייתהה .תורחאה תויזכרמה תויושרה םע ןכו םינושה םינוירטסינימה
."הזנאוו לש לוקוטורפ"הו "הזנאוו תדיעו" םייוניכה ןאכמו Grossen Wannsee
- Waffen-SS ס"ס-ןאפאוו
חבטה-תודיחי וסיוג הזה לייחה ישנא ךותמ .המחלמה ץורפ םע םקוה רשא .ס.ס-ה ליח
.יללכה .ס.ס-המ קלח .הדמשהה-תונחמבו זוכירה-תונחמב תותווצהו ןהינימל
- Warthegau ואג-אטראוו
ןילופ לש םייברעמה םיחטשה תא תללוכה הנזופ ריעב הזכרמש תילהנמ הדיחי ,הטראווה רוזא
לעפ וחטשב .ךיירל תיביטרטסינימדא הניחבמ חפוס רוזאה .'זדול ריעה תא םכותבו השובכה
.ונמלחב הדמשהה-הנחמ
-טכאמרוו
רחאלש םולשה הזוח תווקתל דוגינב 1935, תנשב רלטיה י"ע יולגב םקוהש ,ינמרגה אבצה
.הנושארה םלועה-תמחלמ
-גרוברטסוו
.הדמשהו זוכיר-תונחמל םחלשיה ינפל דנלוה ידוהיל ףוסיא-הנחמ
-לאטיו
םיינמרגה תונוטלשה וזכיר הז הנחמב .הרז תוניתנ ילעבל תפרצ חרזמב םירוצע הנחמ
לש (םיפיוזמ - םהמ[ םינוכרד ושכר רשא ,ןילופמ םידוהי 1943, ינוי-לירפא ישדוחב
לאטיו ירוצע ןיב .ולצינ םטועימו ץיבשואל ואבוה םבור .תונוש תויאקירמא-םורד תונידמ
.ץיבשואב ותומ תא אצמ אוה ףאש ןוסלנצק קחצי האושה ןנוקמ םג היה