םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'ז תואב םיליחתמה םיחנומ

- Sonderbehandlung; SB גנולדנאהאבראדנוז
הדמשה :ותארוה .םיימשר םיינמרג םיכמסמב םיעיפומה ,האווסהה ייניכמ ,"דחוימ לופיט"
.תיסיפ
- Sonderkommando ודנאמוקראדנוז
.םיתמומה לש םהיתופוג תפרש ןוגכ ,םידחוימ םידיקפתב תקסעומה ,הנחמה יריסאמ הגולפ
.תוינמרג הדמשה-תוגולפ םג יניכ הז םשב