םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'ח תואב םיליחתמה םיחנומ

-ןכנימ הזוח
חיטבה .הינטירבו תפרצ ,הילטיא ,הינמרג ןיב 1938, רבמטפסב - 29 ב ןכנימ ריעב םתחנ
םשה ."םולש-יכרד"ב היקבולסוכ'צ ןובשח לע רלטיה לש תוילאירוטירטה ויתושירד יולימ
תענומ הניא רבד לש ופוסבש ינפקות ביוא יבגל תינסייפ תוינידמ לש למסל ךפה "ןכנימ"
.המחלמ
-גרבנרינ יקוח
םרקיע 1935. רבמטפסב - 15 ב גאטסכיירה בשומב גרבנרינב ולבקתנש דוסיי יקוח ינש
תרהצומה ןתילכתש ,קוח-תוארוהו םיידוהיה הינמרג יבשותמ האלמה ךיירה-תוחרזא תלילש
ירחא בר ןמז םסרפתהל וכישמה הלא םיקוחל עוציב-תוארוה .ינמרגה עזגה תרהוט לע רומשל
םהיתודמעמ םלושינל ,םידוהיה תפידרל "יקוח" דוסי ושמיש םהו םמצע םיקוחה תלבק
.הצחמל םידוהיו םידוהי לע תוינעזג תופידרל ןכו ,םשוכר תמרחהל ,תוילכלכהו תוירוביצה
-ונמלח
1941 רבמצדב - 8 מ לעפ .תינמרגה תוומה תיישעתל ןושאר ,ןילופ לש הברעמב הדמשה הנחמ
תטיש ,ףלא : 360 ויתונברוק רפסמ 1943. תנשב הקספהל טרפ 1945, ראוניב - 18 ל דע
םג םידוהי תונברוקה ןיב .תורוגס תוינוכמ ךותב הפירש-יזג ידי-לע הלערה :הדמשהה
.הילטיאו היגלב ,תפרצ ,הירגלוב ,גרובמסכול ,היכ'צ ,הינמרגמ
- Kampfsfront Schwartz-Weiss-rot"טור-סייו-ץראווש" תיזח
יקיתו ןוגראו הלודגה תונגרובה יגוח ,תוינרמש תוינמואל תוגלפמ לש ןגוזימ םע המקוה
תלשממ שאר ,ןאפאפ-ןופ ץנארפ - תיזחה ישארמ דחא ."םלהלאטש ראד" הנושארה םלועה-תמחלמ
םוקמ-אלממכ ותלשממל ףרטצהל רלטיהל 1932, טסוגואב ,עיצה רשא 1932, תנשב הינמרג
תיצאנה הינמרג ריצ שמישו הלועפ ותא ףתיש ןוטלשל רלטיה לש ועיגה םע .רלצנאקה
.היכרותב