םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'ט תואב םיליחתמה םיחנומ

- SS-Totenkopfverbaende ףפוקנאטוט
.יצאנה רטשמה לש וזועמ ,זוכיר-תונחמ לע הרימש - ןדיקפת רקיעש תודחוימ ס"ס תודיחי
.ןייוניכ ןאכמו ,"תמה-תלוגלוג" השמיש לייחה למסכ
-הירטסינסנארט
ינמורה אבצה ןיב םכסהה יפל .גוב רהנהו רטסינד רהנה ןיב ,תוצעומה-תירכב שוביכה יחטש
שמיש הז בחרנ רוזא .תינמור היצארטסינימדאל רסמנ 1941, טסוגואב 30-מ ינמרגהו
תואלכמב .םינושה הינמור יקלחמ םידוהי יפלא תואמ לש זוכיר םוקמ םיינמורה תונוטלשל
.רוקבו בערב ,תולחמב םידוהי תובבר ופסנ הירטסינסנארטב תונחמבו
-הקנילברט
.תורודמב ופרשנו וזגוה תונברוקה .קוטסילאיבל השראו ןיב ךרדה עצמאב הדמשה-הנחמ
ןאכל .ןילופ לש םייחרזמה היקלחמ םידוהי ןכו השראו ידוהי בור םתומ תא ואצמ הנחמב
עיגמ תונברוקה רפסמ .הירגלובו ןווי הירטסוא ,היקבולסוכ'צ ,הינמרגמ םיחולשמ ועיגה
.ףלא 750-ל
- Theresienstadt טאטשניזרט
לע ,הנחמה .ןיזרט םשב קיתע רצבמב ,היכ'צ חרזמ-םורדב ]"וטג" םשב תימשר הנוכש[ הנחמ
ואבוה טאטשניזרטל .תוילרטיינה תוצראב להקה תעד תייעטהל שמיש ,ףייזמה ימצעה ונוטלש
םימיוסמ םיגוח יבגל םגו ,ץוח-יפלכ םשורה רצונ ךכ-ידי-לעו םידוהי לש םידחוימ םיגוס
בור .יהשלכ תיקוח תרגסמב ןותנ ולוכ עצבמה יכו םידמשומ םידוהיה לכ אל יכ ,םינפ יפלכ
.ץיבשואל םפוסב ורבעוה טאטשניזרט יריסא