םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'י תואב םיליחתמה םיחנומ

-יקסבונאי
תובבר םתומ תא ואצמ וב ,יקסבונאי בוחרב ,בובלב םקוהש הדמשה-הנחמו היפכ-תדובע הנחמ
.היצילג ידוהימ תובר
-טארנדוי
תוארוה תא עצבל :דיקפתה הלו תואטגב םינמרגה ידי-לע הנוממ תידוהי םיסנרפ-תצעומ
ידיב םיזכורמ ויה "ןוטלש"ה אולמו תוירחאה אולמ .תידוהיה הייסולכואה יבגל םינמרגה
ףירח דוגינ ךותמ םדיקפת םיאלממ טארנדויה ישנא ויה תומוקמה בורב .טארנדויה שאר-בשוי
.תידוהיה תרתחמה תלועפל דימתמו