םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'ל תואב םיליחתמה םיחנומ

- Reichskristallnacht חלודבה-ליל
יפלא ללגב 1938. רבמבונב 9-10-ה לש תוערפה-לילל ,םעה יפב יוניכ ,"טכאנ-לטסירק"
ותחשוהו וצרפנ ,תסנכ-יתב הינמרג יבחרמב ותצוה הליל ותואב וצפונש הווארה-תונולח
זוכיר-הנחמל וחלשנ םתיצחמו ורצענ םידוהי ףלא - 20 כ , םיידוהי קסע-יתבו תויוגה
תובקעב םעה ינומה לש םמעז-יוליגכ תונוטלשה ידי-לע ומיוב תוערפה .דלאוונאכוב
10-9 תוערואמ תובקעב .סיראפב הינמרג תורירגש ריכזמב ןאפשנירג לשרה לש ותושקנתה
.קראמ דראילימ לש סנק הינמרג תודהי לע לטוה רבמבונב