םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'מ תואב םיליחתמה םיחנומ

-ןזואהטואמ
- 60 כ םיפנוסמ וילאו ]הירטסוא[ ץנילל ךומס ,םיישארה םיינמרגה זוכירה-תונחממ
.םיינמרגה זוכירה תונחמ ןיב ףא וב גוהנ היהש העווזה-רטשמב טלב .הנשימ-תונחמ
-קנדיימ
הנחמכ ותישאר 1944; ילוי דע 1940 ףוסמ לעפ .ןילבולל ךומס הדמשהו זוכיר-הנחמ
ןמ םייובשו םינלופ לש בר רפסמ ןכו םידוהי ףלא - 200 כ וב ודמשוה .המחלמ-ייובשל
.יטייבוסה אבצה
-ןאמלזומ
םינאמלזומה ויה תויצקלסה ןמזב .ושת ויתוחוכש ריסאל יוניכ - הנחמה יבשות יפב
."םימלסומ" הלימה לש שובישב ונה םשה רוקמ .םיזגה יאתל םינושארה םידמעומה
Mein Kampf - "ףפמאק ןיימ"
תיצאנה הינמרגב - 1925. ב בתכנ ,רלטיה ףלודא לש הלועפה תינכות םע רפסה ]"יתמחלמ"[
.תורחא תופשל םגרות ןכו תובר תורודהמב עיפוה
-ףזוי ,הלגנמ
םפוגב םיילילפ "םייאופר" םייוסינ עציבו ץיבשואב תויצקלסה תא להינ .ס"ס ןיצקו אפור
.וספתנ םרטש םייצאנה םיעשופה םע הנמנ .הנחמה יריסא לש
-ןמכייא טפשמ
1961 לירפאב - 11 ב ררבתהל לחה ,ןמכייא ףלודא רארהיפנאבמרוטשראבוא-ס.ס לש וטפשמ
ןימינב ר"ד (ןידה-תיב בא) ואדנאל השמ םיטפושה ינפב םילשוריב יזוחמה טפשמה-תיבב
םהירזועבו םיצאנב ןיד תיישעל ילארשיה קוחה יפל ןידל דמעוה ןמכייא .הוור קחציו יולה
תוכייתשהב ןכו המחלמ יעשפב ,תושונאה דגנ םיעשפב ,ידוהיה םעה דגנ םיעשפב םשאוהו
לע ןגה ;רנזואה ןועדג הלשממל יטפשמה ץעויה דמע העיבתה שארב .םיילילפ םינוגראל
.גרבנרינ יטפשמב הירוגנסה ישנאמ ,סויטאווראס טרבור ר"ד םשאנה
ידיב הפוריאב ידוהיה םעה לש הדמשהה תשרפ הפקיה אולמבו שדחמ הלוגנ טפשמה ךלהמב
הרובגה תולילע ולעוה טפשמב .הז עשפ לש עוציבהו ןונכתה יכרד וראותו תיצאנה הינמרג
להנל וצלאנ םהב םידחוימה םיאנתה וראותו תורעיבו תונחמב ,תואטגב תידוהיה תרתחמה לש
.םיידוהיה םימחולה םקבאמ תא
-גרבנרינ יטפשמ
[20 גרבנרינב ימואלניבה ןידה תיב ינפל להנתה רשא ,םיישארה םייצאנה םיעשופה טפשמ
םיטפשמה"[ םירחא םייצאנ םיעשופ לש םיטפשמ 12 ןכו 1946], רבוטקואב 1945 - 1 ראוניב
]."םינטקה
- 22 ל ףסונ ,ןידל וב ודמעוה .םיכרכ 42 ינפ-לע ערתשה לודגה טפשמה לש לוקוטורפה
הגלפמה ןונגנמו ופאטסגה ,ד"ס-ה ,ס"ס-ה ןוגכ ,םיעשופ םייצאנ םינוגרא םג ,םימשאנה
ילילפה קוחה יוביגבו םימעה-טפשמ תוחתפתהב הבושח הנפמ תדוקנ הווהמ טפשמה .תיצאנה
.]םולשה דגנ םיעשפ ,המחלמ-יעשפ ,תושונאה דגנ םיעשפ[ ימואלניבה
,.ס.ס ישנא ,תיאבצהו ,תיתלשממה תרמצה ישנא ונידינ םהב -"םינטקה םיטפשמה"12
- ה דע 1946 רבוטקואב - 26 המ ינקירמא יאבצ ןיד-תיב ינפב וכרענ - םיאפור ,םיניישעת
.1949 לירפאב 13