םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'נ תואב םיליחתמה םיחנומ

-(תיצאנה הגלפמה לש אלמה המש לש תובת ישאר) .פ.א.ד.ס.נ
תגלפמ :רומאל Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei; NSDAP. לש ת"ר
הדסונ וז הגלפמ .תיצאנה הגלפמה לש ימשרה המש - תיטסילאיצוס-תינמואל םינמרג םילעופ
םלועה-תמחלמב הינמרג תסובת רחאל ,תיטילופהו תילאיצוסה הסיסתה עקר לע 1920 תנשב
םיחטשה לכ תא היתולובגב תדחאמה הלודג תינמרג הנידמ ןוניכ :העצמ יפיעסמ .הנושארה
תובשומה תרזחה ;תינמרגה המואל היחמ-בחרמ ,ייסראוו הזרח לוטיב ;םיגמרג םיסלכואמה
הזוח י"ע הינמרג לע ולטוהש תולבגהל דוגינב ינמרג אבצ תמקה ;רבעשל תוינמרגה
.םייעזג תודוסי לע תינמרגה היליהקה סוסיב ;ייסראוו
תרתומה הדיחיה הגלפמה תיטסילאיצוס-לאנויצנה הגלפמה התייה 1933 ילויב - 14 מ לחה
.הינמרגב