םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'ס תואב םיליחתמה םיחנומ

-א"ס
.תיצאנה הגלפמה לש רעסה-תוגולפ Sturmabtielungen; SA; לש ת"ר
םע .הנידמה לע תוטלתשהל הגלפמל ךרדה תא וסליפ ןהלש רורטה ישעמבו 1921 תנשב ומקוה
תונגרובה םע "ררהיפ"ה לש ותירבל תודגנתה א"ס-ה וליג ןוטלשל רלטיה לש ותיילע
הכיפה תנכהב ומשאוה ,ןדקפמו ןדסיימ ,םהאר טסנרא םהיניבו ,א"ס-ה ישאר .הלודגה
א"ס-ה וחפיק זאמ ."תוכוראה םיניכסה ליל" יוניכל הכזש המב 1934 ינויב - 30 ב וחצרנו
.ס"ס-ה לש ןחוכ תיילעל ךרדה תא וניפו ןתעפשהו תינוגראה ןתואמצע תא
-ד"ס
ןוגרא - ולוכ ךיירה לש ךכ רחאו ס"סה לש ןוחטיבה תורש Sicherheitsdienst; SD לש ת"ר
ףאו ול הצוחמו ךיירה םינפב לוגירו ןיעידומ ידיקפתל דעויש ס"ס-ה יריחבמ בכרומ
היה ודקפמו ומיקמ .ךיירה ןוחטיבל יזכרמה דרשמה תרגסמב ללכנ .המצע ס"ס-ה תורושב
."ןיילתה ךירדייה"כ םלועב אצי ומשש ,ךירדייה דראהנייר
-ס"ס
רדסמכ וחפוט .חיצאנה הגלפמה לש תורחבומה ןגמה-תוגולפ Schutzstaffeln; SS לש ת"ר
רלטיה תיילע םע .תיצאנה הרותה לש םייתרבחהו םייעזגה "םילאידיא"ה תומלגתה ,תיליע
ןוגראל היהו ישילשה ךיירב םייחה ימוחת לכב חתפמ-תודמע הגרדהב ס"ס-ה ספת ,ןוטלשל
,ויתודסומ לכ לע ס"ס-ה .המצוע-בר יקשמ-ילכלכ ףאו יאבצ ,יתרטשמ ,יטילופ-יתרבח
-6מ הלעמל לש תיסיפה םתדמשהו םתדובע לוצינ ,םשוכר תזיבל יארחא וישנאו ויתוחולש
.םידוהי ןוילימ
:ס"ס-ב גוהנה תוגרדה םלוס הזו
:םיארוט
ןאמ-ס"ס
ןאממרוטש
ררהיפנאטור

:םילמס
ררהיפראש-ראטנוא
ררהיפראש
רארהיפראש-ראבוא
רארהיפראש-טפואה
:םירטוז םיניצק
רארהיפמרוטש-ראטנוא
רארהיפמרוטש-ראבוא
רארהיפמרוטש-טפואה
:םיריכב םיניצק
רארהיפנאבמרוטש
רארהיפנאבמרוטש-ראבוא
רארהיפנטראדנאטש
רארהיפ-ראבוא
:םילרנג
ררהיפאדאגירב
ררהיפנאפורג
ררהיפנפורג-ראבאו
ררהיפנאפורגטסראבוא
Reichsfuehrer SS; ס"ס-ררהיפסכייר - רתויב ההובגה הגרדה
].וז הגרד לעב היה רלמיה קר[
-רוביבוס
.םידוהי ףלא 250-כ םתומ תא ואצמ הנחמה לש םיזגה-אתב .ןילבול לילגב הדמשה הנחמ
רוזאהמ םידוהי דבלמ 1943. רבוטקוא דע 1942 סראממ לעפ הנחמה .ופרשנ םהיתויווג
,הירטסוא ,היקאבולס ,היכ'צ ,תוצעומה תירבמ םידוהי רוביבוסל ואבוה ןילופ לש יחרזמה
יניצק תא וגרה ,הנחמב םיקסעומה םיריסאה ודרמתה 1943 רבוטקואב 14-ב .תפרצו דנלוה
.ולצנ םידיחי קר .רדגה תא וצרפו םוקמב .ס.ס-ה
- Sicherheitspolizei, Sipo ופיס
.ופאטסגה תאו ]ופירק[ תילילפה הרטשמה תא הללכש ןוחטיבה-תרטשמ
-היקאבולס
לש הרותיב רחאל 1939 סראמב 14-ב המקוה .הינמרג לש הדסחב "תיאמצע" הנידמ
.ףלא 95 ךרעב היה השדחה הנידמב םידוהיה רפסמ .היקבולסוכ'צ
-היברס
.היבלסוגוי לש החטשמ קלחב םינמרגה י"ע המקוה רשא "תיאמצע" הנידמ