םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'פ תואב םיליחתמה םיחנומ

-יראנופ
.הביבסהו הנליו ידוהיל הגירהה-איג .הנליומ מ"ק - 8 כ ראנופ רעיב הדמשה רתא
.ףלא - 55-60 ב דמאנ םרפסמ .דקומ לע ופרשנ םהיתופוגו הייריב ותמוה תונברוקה
-םיטרופ
תנגהב עייסל ידכ ונבנ .תיראצה היסור לש הנוטלש תפוקתמ הנבוק די-לע תויאבצ תודוצמ
םוקמ ושמיש יצאנה שוביכה ימיב .רהוס יתבכ םג ושמיש המחלמה ינפל .הינמרג םע לובגה
.םייטייבוס המחלמ ייובשו הנבוק ידוהיל הדמשהו זוכיר
- 25 כ םהבו ,שיא ףלא - 50 כ ותמוה וב ,הנבוקמ מ"ק 6 כ הגירה הנחמ - יעישתה טרופה
המחלמ ייובש ,היכ'צו הירטסוא ,הינמרג ישרוגמ םידוהי םיפלא 10,הנבוק ידוהי ףלא
.תיברעמה הפוריא תוצראמו אטילמ םירחא םיבר םידוהי ןכו םודאה אבצהמ םידוהי
-טארוטקטורפ
שארב 1939. סראמב - 15 ב ךיירל וחפוסש ,היקבולסוכ'צ תנידממ קלח ,היבארומו הימהוב
.]ביצנ[ רוטקאטורפ דמע תאז תילהנמ הדיחי
- Endloesung der Judenfrage"יפוסה-ןורתפ(ה)"
ישנאו יצאנה רטשמה ישאר יפב רוגשה האווסה-םש ."תידוהיה היעבה לש יפוסה ןורתפה"
ישאר ידי לע טלחוה הזנאוו תדיעווב .ידוהיה םעה לש תיסיפה הדמשהה תינכתל ןונגנמה
.תינכותה ידעיו ידממ לע יצאנה רטשמה