םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'ק תואב םיליחתמה םיחנומ

-ופאק
.םיריסאה ברקמ ונומש זוכירה תונחמב הדובע-תוגולפ ישאר
-טסנרא ,ראנורבנטלאק
טפשמה תיב י"ע תוומל ןודינ .העינכה דעו 1943 ראונימ לחה ]ןלהל האר[ .א.ה.ס.ר-ה שאר
.גרוהל אצוהו גרבנרינב ימואלניבה
-היטאורק
,1941 לירפאב ,היבלסוגוי לש הרותיב רחאל המקוה רשא ]ברגז התריב[ "תיאמצע" הנידמ
.ךרעב ,ףלא - 21 ב דמאנ וז הנידמב םידוהיה רפסמ .הילטיאו הינמרג לש ןדסחב