םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'ר תואב םיליחתמה םיחנומ

-קירבסנאוואר
וילא .השובכה הפוריא תוצרא לכמ םישנ ףלא 100-מ הלעמל וב ורבע .םישנל זוכיר-הנחמ
לש ןפוגב םיילילפ "םייאופר" םייוסינ וכרענ הז הנחמב .הנשימ תונחמ 20-כ םיפנוסמ ויה
.תוריסאה
- Rasse-und Siedlungs-Hauptamt; RuSHA.א.ה.ס.וא.ר
וידיקפת .ס"ס-ה תושאר לש םייזכרמה םידרשמה דחא תובשייתהו עזג יניינעל ישאר דרשמ
.םיינמרגה םואלה קוזיחו עזגה חופיטב םירושק
-דרפלא ,גרבנזור
ורפס .תיצאנ םלוע-תפקשהל םעה ךוניח לע הנוממה םזילאיצוס-לאנויצנה "גולואידיא"
-1941 תנשמ ."םירשעה האמה לש סותימה" Der Mythos des XX Jahrhunderts :ירקיעה
םימעה ינבו םידוהי ינוילימ חצרל יארחא .תוצעומה-תירבב ושבכנש םיחטשל ךיירה רטסינימ
.גרבנרינב ימואלניבה ןידה תיב קספ יפל גרוהל אצוה .םייבאלסה
-ןופ םיכאוי פורטנביר
ינויב 14-ב גרובמהב ספתנ .הינמרג לש ץוחה-רטסינימ 1938 תנשמ ,רלטיה לש ויברוקממ
.גרבנרינב ימואלניבה טפשמה-תיב לש ןידה-קספ יפל 1946, רבוטקואב - 16 ב הלתנו 1945
-ישילשה ךייר]ה[
תינמרגה תויתכלממה תרוסמל הקיזה לע זמורה ,םיצאנה טולש ימיב תינמרגה הנידמל יוניכ
לודגה לראק לש "השודקה תימורה הירפמיא"ה -ןושארה ךיירה .רבעשל
ןוחצינה ירחא ,קראמסיב רלצנאקה ימימ -ינשה ךיירה, םייניבה-ימיב
]- 1918 רבמבונ[ ןראלוצנאהוהה תוכלמ תליפנ דעו [1871-1870] תפרצ-היסורפ תמחלמב
.2-ה םלהליוו רסיקה קוליסו
- Reichssicherheitshauptamt; RSHA.א.ה.ס.ר
תעבו .ס.ס-ה תושאר לש םייזכרמה םידרשמה - 12 מ דחא .ךיירה ןוחטיבל יזכרמה דרשמה
תיטילופה הרטשמה תא וכותב ללכ .ךיירה לש םינפה-ןוירטסינימב ףגא תחא הנועבו
הערכהה ,המזויה זכרמ .םהינימל לוגירה יתוריש תאו תילילפה הרטשמה תא ,(ופאטסג)
.חוכב ויביוא וא יצאנה רטשמה ידגנתמב ,םידיחיו תוצובק ,םימעב עשפ-ישעמ לש עוציבהו
ויבלש לע "םידוהיה תייעב לש יפוסה-ןורתפה" לש עוציבהו ןונכתה ןותנ היה וידיב
.םינושה