םייזכרמ םיחנומ תמישר < תואטגה ימחול תיב <
  'ש תואב םיליחתמה םיחנומ

-ףוהטוטש
הפוריא ימע ינבמ ויה הנחמה יאולכ .יטלבה םיה לע ,קסנדג תברקב הדמשהו זוכיר-הנחמ
תוצראה ידוהי ןכמ רחאלו הירגנוה ידוהי לש םיחולשמ ןאכל ועיגה 1944 ינויב .םינושה
.הנבוקו הנליוו תואטגמ םישנ רקיעב ,תויטלבה
- Der Sturmer"ראמריטש" ]ראד[
עקרקה תרשכהב בר וקלח .ןסר לכ תחולש תידוהי-יטנא התסה חפיט ,הצופת-בר ינמרג ןועובש
תוומל ןודינ רכיירטש סוילוי - וכרוע .תיצאנה הינמרג ידיב הפוריא ידוהי תדמשהל
.גרוהל אצוהו גרבנרינב ימואלניבה ןידה-תיב ידי-לע