םידלי לש תויודע < תואטגה ימחול תיב <
  ץנויז סחנפ לש ותודע

.בונרב המשש ןילופב הנטק ריעמ ינא .ץנויז סחנפ ימש"
.יצחו הנומש ןב יתייה - 39' ב הצרפ המחלמהשכ
,םידגב טעמ וזרא ונירוה ;הלגעו סוס םע ינלופ רכיא ונתיבל עיגה שוריגה ינפל הלילב -
.רתתסהל םירומא ונייה הב רכיאה לש הווחל ,ריעל ץוחמ לא ונעסנו הלגעה לע ונילע
.רכיאה ונתוא שריג זאו ,עובשכ םש וניהש
.הביבסב םיירפכהמ לכוא שקבלו ,רעיב רתתסהל התייה ונינפל הדמעש הדיחיה הרירבה
.יבאל העצה םהמ דחא עיצה םירכיאה יתבמ דחאב לכוא םישפחמ ונדועב ,דחא םוי
.(הלועמ טייח היה אבא) טייחכ ולצא דובעיו רעיב ותחפשמ תא ריאשי יבאש עיצה אוה
.םשמ םתוא חקינ ונחנאו רעיה ילושל םחלו םח קרמ ינלופה לש ותשא איבת ותדובע תרומת
.רתוי ךשמנ לעופב לבא ,םייעובש וא עובש דמעמ קיזחהל היה רומא הז רודיס
ונייה ולא תועובשב ,ןוזמ אלל רעיב ונייח ונלוכו הדובע התייה אל אבאלש תועובש ויה
.לכוא םיבנוגו םירפכל ,ינאו אבא ,םיבנגתמ
לכב .יתוא וצמיא םהו םהיניעב ןח יתאצמ .םידלי אלל הריעצ החפשמ יתשגפ םיוסמ רפכב
רשאמ רתוי םיבוט םיאנתב יתייח .רעיב הערמל תורפה תא חקול יתייה סמנ גלשהשכ םוי
.תימוימוי ,תדמתמ הדרח לש בצמב יתייה לבא יתחפשמ
.םידחפה לע רבגתהל יל הרזע רעיב רותסמ םוקמב םיאצמנ םירוההש העידיה
לא םדקתמ ידועבו ,םיחישב קירה קובקבה תא יתאבחה .יחאל בלח ,ילגרהכ ,יתאבה דחא םוי
וטישפה םה הרוק המ יתנבהש ינפל .םימורע יתארקל םיצר םידליה לכ תא םואתפ יתיאר לחנה
'!ידוהי אוה לבאפ' :הקעצ תונבה תחאו יתוא
יתוא חקל אוהו יחא תא יתאצמ .רעיל יתצרו יתשבלתה ,ידגב תא המדאהמ יתפסא חור רוקב
ומייתסנ הכ דע ונל ויהש םיבוטה םיאנתהש רורב ונלוכל היה .םירוהה לש רותסמה םוקמל
.םייח תנכסב ונחנאשו
:תויורשפא יתש ונינפל ודמע
.ךומסה רפכהמ לכוא תבינג ךות גלשב רותסמב ןכתסהל - הינשהו ,רוקמו בערמ תומל - תחא
.רעיב ראשיהל ונרחב
יחא .ונחרב .ונב ורי םינמרג ינש .םינמרגה ואב ,שמשה החרז ובש םוי ,הפי דחא םויב …
.החרבו רקנובה תא הבזע אמא .ותוא וספתו אבא ירחא ופדר םינמרגה ,חישל תחתמ רתתסה
יתיאר אל .תויריה תא יתעמש םוקמה ןמ קחרתמ ידועב .יתספיט ,חורבל ןורחאה יתייה ינא
רובעל ילע היה ךרדב ,רעיב יתצר .רבד יתעדי אל ,לצינ ימ ,גרהנ ימ ,םירחאה וחרב ןאל
יתלפנ רעיה לא עיגהל ידכ םירטמ השימח יל וראשנשכו הלוכ תא יתרבע טעמכ .רעי תחרק
טאל .הדבכ ילש ןימי לגרש קר יתשגרה ,באכ יתשגרה אל .יתלפנ המל יתעדי אל .גלשה ךותל
.הכישחה תדר דע םש יתבכשו רעיה הבעמ לא בגה לע יתלחז .בגה לע יתכפהתה טאל
תקלחמ תולילבש הינלופ השיא הרג ,הריעה הצקבש יתרכזנ בכוש ידועב .חרי ליל הז היה
.םידוהיל םחל
.'והשמ אצמא ילוא ,עיגהל חילצא ילוא ,םידוהי שי דוע ילוא' :ימצעל יתבשח
.קוחרמ םיסורה יחתות ועמשנ ,ףוס ףוס ,יאמב
".רחא רופיסל רבכ םצעב םיכייש יתרבעש םירבדה ראשו יתוא ואצמ םינזיטרפה