םידלי לש תויודע < תואטגה ימחול תיב <
  גרבנייו קיציא לש ותודע

עגרמ .ןילופל םינמרגה ושלפ 1939 רבמטפסבו 1938 רבמצדב יתדלונ .גרבנייו קיציא ימש"
,ונחנא םג ונחלשנ ,םירחא םיבר םידוהיכ .םידש לוחמל םחרוכ לעב םידוהיה וסנכנ הז
.וטגב ונייח 1942 דעו בוקרק וטגל ,ינאו יתחפשמ
היצקאב .ייח לע תושק העיפשהש וז איהו הלודגה היצקאה בוקרק וטגב השחרתה 1942 ינויב
וחקלנ וטגב שיא העבראו םישיש התנמש תבחרומה החפשמה ךותמ .יתחפשמ לכ טעמכ החקלנ וז
.ץ'זלב הדמשהה הנחמל תבכר לע וסמעוהו םינמרגה י"ע שיא םישיש
.הנומשו םירשע תב ימיאו םייתשו םישולש ןב זא היה יבא
.םרכזל הבצמ דימעהל ,םתוא חיצנהל יתיצר .דיעהל יתמכסהש הביסה וז
קרו שולשו םירשע תב התייהש) יבא תוחא ,יחא ,רותסמב ונאבחתה ארונה היצקאה םויב
הטילחה ןכלו םירחאה לרוגכ היהי ונלרוגש הרהמ דע הניבה יבא תוחא .ינאו הלעב ,(האשינ
.וטגהמ חורבל הלילה ותואב דוע
חורבל ונתעברא ונחלצה ךכו םירמושה תא דחשל החילצה איה הידיב ורתונש םיעצמאה טעמב
.בוקרק וטגמ
הליל תואמ הנומשו םוי תואמ הנומש ךשמנש "שבד חרי" ןיעמ הז היה הלעבו יבא תוחא רובע
.הירגנוה דעו היקבולסוכ'צ ךרד ,ןילופ יבחר לכב
יתב תותלד לע תקפוד התייה איה .תודרשיהל תדחוימ הטיש החתיפ איה םידודנה ךרואל
םאה ?םיכמות וא םיביוא םה םאה .םביט לע תדמוע החישה ךלהמבו תצק םתא תחחושמ ,םייוגה
?ופאטסגל ונתוא וריגסי אמש וא ?םתיבב ונתוא ריתסהל ומיכסי םאה ?םחל תפ ונל ורכמי
הכרא אל ונתחמש .המחלמה העיגה אל ןיידע םשל יכ הירגנוהל ונעגה 1944 ראורבפ ףוסב
.שדחמ לחה םידשה לוחמו טשפדובל םינמרגה ושלפ - 19.3.44 ב יכ בר ןמז
םידוהיה תא תולעהל הרטמב רנטסק לארשי ןגראמש הלצהה תבכר לע יבא תוחא העמש טשפדובב
רשק הרשק איה .ירובעו יחא רובע רתויב הבוטה הלצהה היהת וזש הטילחה איה .לארשי ץראל
איה עונל ליחתת תבכרהש עגרב - וזכ התייה התינכות .ונל רוזעל םיכסהש ירגנוה גוז םע
םירומא םירגנוההשכ ,םייומס םיעסונכ ךרדה תא רובענ ךכו ןורקה ךותל ונתוא קורזת
.רעונה תילע ישנאל ץראב ונתוא רוסמלו ונל גואדל
זוכירה הנחמל הינמרגל העסנ תבכרהו ןוטרש לע הלע ןתמו אשמה .הרק ךכ אל לבא
םש .הנחמה בלל ואבוהו ודרוה תבכרה יעסונ השימחו םינומש תואמ שש ףלא .ןזלב-ןגרב
.ינאו יחא דבל ונרתונש דע הטעמתהו הכלה םירבגה תצובק .םירבגהמ םישנה ודרפוה
איה .ונבה אלש הפשב ונתא הרבידו ונילא הברקתהש הרענ לש לצ וניאר הכישחה תדר םע
יתימאה קוביחהו הנירקה איהש םוחה יפל .תינלופ קר ונבה ונא וליאו תירגנוה הרביד
.םייוצר ונאש ונבה
ימענ .רייאמ ימענ ,הליג תב ,התרבחל ונתוא הרסמו הררוגתה וב ףירצל ונתוא החקל איה
.םאל ונל תויהל ,ונתוא ץמאל הטילחה איהו םירשע תב הייפיפי הרוחב התייה
.תבכרה ילוצינ לכו ונא וניכיח ול לחוימה קרבמה העיגה 1944 רבמצדב
.ץיוושל ונרבעוהו ונררחוש ונחנאו שרד ןמכייאש ףסכה תא סייגל חילצה רנטסק
ועידוה ירציוושה ןדעה ןגב םישדוח העשת ירחא 1945 רבמטפסב ,בר ןמז הכרא תוששואתהה
."לארשי ץראל םילוע ונא רעונה תילע תרגסמבש ונל