םידלי לש תויודע < תואטגה ימחול תיב <
  דוד יקסיולפ לש ותודע

.האושהמ לואש םשה .קרוי םשב יתוא םיריכמ לבא ,דוד יקסיולפ ימש"
וביצקה םינמרגהש ןוזמה תומכ .החפשמה סנרפמל יתכפה ,תוביסנהמ האצותכו ,םיברמ דחאכ
.וטגל ןוזמ חירבהל םיבייח ונייהש תירעזמ ךכ לכ התייה השרוו וטג ישנאל
וטגל קצובטוא וטגמ (יסכודותרוא ידוהי הייהש) יבא תווצמ יפל רשכ רשב יתחרבה ינא
.תונושמו תונוש םיכרדב תאז יתישע .השרוו
ץפוקו רטושה תאו ןסיטרכה תא דחשמו סנכנ יתייה .וטגה תא התצחש תילמשחב יתחרבה קלח
.יתאצי םג וז הרוצב .וטגה ךותל
בוחרב ןטקה וטגב דחא ,השרווב הלאכ תומוקמ ינש ויה .רבעמ יתב ךרד התייה תרחא הטיש
.הטרפ-הל'זוק בוחרב לודגה וטגב ינשהו הניש-הטולז
רובעלו רצחה לא סנכיהל תלוכי .יראה דצל התנפ תיזחהש ךכ בג לא בג םידומצ ויה םיתבה
.תיבה ןרצחל וא ריידל םולשת ןתמ ךות וטגה ךותל
:םיחירבמ ינימ לכ ויה
וא םילודג םירחוס ,ינומכ םיחירבמ ,םייסנכמבו תוצלוחב ןוזמ וחירבהש םינטק םידלי
.היפכ תדובעל ואציש םילעופ
םידומצה םיתבה תא וקתינ ,תוילמשחה תלועפ תא םינמרגה וקיספה תוחרבהה תא רוצעל ידכ
תא קורזל ,רטושה ךלוה ןאל תוארל ,המוחה ךרואל תכלל ץלאנ יתייה .וטגה תא וניטקהו
תא יתרכמו םילימרתה תא יתחקל ,המינפ יתצפק ,יתחלצהשכ .ספטלו ריקל רבעמ םילימרתה
.םירמ רתסא יתוחא םע הרוחסה
יתייה זא .הרוחסה לכ תא יתדספהו ץוחב יתראשנ .ץופקל יתחלצה אלו יל ובראש םימעפ ויה
קפסל יתלוכיו יתמישמב יתחלצה םירקמה בורבש רמול רשפא .תוקיר םידיב ימאל רוזחל ץלאנ
.בערב תוממ רתוי השק תוומ ןיא יכ ,בערה תקוצמ לע לקהל ךכבו תיבה יכרצ תא
:םלש סכט ליחתמ זאו התיבה רזוח "סנרפמה ןבה"
היה אל יכ …תודודהו םידודהו ,תוחאה םולש המו ,יתעמש המו יתיאר ימ תא תעדל וצר םלוכ
.וידר היה אל ,ןותיע היה אל ,ראוד
.הקירמאמ יתאב וליאכ המדנ לבא לודג אל קחרממ יתאב םנמא
,"ךכו ךכ הלע הזו ,אוהה ליבשב הזו ,הז ליבשב הז" :ימאל יתרמאו תובכשה תא יתדרוה
לש ןטק ריס דימת םירמוש ויה ,סנרפמה ןבה ,ירובע .ינממ בוט רתוי לכה העדי איה לבא
.קרמ
היה אל .ותוא רמוגו ילש קרמה ריס תא לכוא ,אבה םויל תוארוה לבקמ ,ימאל חוודמ יתייה
יקנ ראשנ היהש דע ,ידי תועבצאב ותוא קקלמ יתייה יכ קרמה ירחא ותוא ףוטשל ךרוצ
.ירמגל
יתמייסשכ דחא םוי .ןואג דלי .בקעי-קחצי היה אלמה ומש .הבוק ,שובוק - חא יל היה
'?דבל לכה תרמג' ,תיבב יל וארק ךכ …'קדד' :יתוא לאש לוכאל
.ול יתינע -'ןכ'
.ייח תונש לכ יתוא הוולמש ישירח יכב הכבו ,ותכימש תא ךשנ ,ריקה לא בבותסה אוה
'?הכוב הבוק המל' אמאל יתקעצ
.תוכבל הליחתה איה םג
'?הכוב הבוק המל ?הרק המ אמא' :יתלאש
'?ונל היהש המ לכ הז יכ' :התנע איהו
.וכלה םילעבהש ירחא תבכר תנחתב םינכודה לע ראשנש שבי םחל ףוסאל יתלחתה םויה ותואמ
תופכ עברא תא חקול .התיבה ךלוהו ,עלוב ,בר ישוקב סעול ,תוכיתחל ותוא רבוש יתייה
.םירהצ תחוראל יתוא ונימזהש אמאל רקשמו ,קרמה
.יתוא ןימזה אל שיא ,רקשמ ינאש העדי ילש אמא
,קרמ תופכ המכ לבקמ היה דחא לכ ,הוושב הווש ,קרמה תא םיקלחמו םימק ויה םה ,זא
."יתיצר ךכ לכ ינאש קרמה ותואמ