םידלי לש תויודע < תואטגה ימחול תיב <
  דירפ האל לש התודע

,שימשפ דיל רזנמב םינש שולש ךשמב יתרתתסה .ןילופ - ףונרטב יתדלונ .דירפ האל ימש"
.הנומש ליג דע שמח ליגמ - םינש שולש םש יתייה .יסורה לובגה די לעש
.טקשו הפי םוקמ ,רהנ לעמ .שימשפב הנטק העבג לע דמע ילש רזנמה
איה .ןכל םדוק הנש יצח יתוא האיבחהש ימא לש הירצונ הרבח ,הניני ידי לע םשל יתאבוה
.שדח רותסמ םוקמ השפיח ןכלו יתוא וליג יכ יתוא איבחהל ךישמהל הלכי אל
יטרפ תא המכיס הניניש ןמזב ןטק בלבלכ םע קחשמ ידי לע התסוה יתעדו רזנמל יתאבוה
.תוריזנה םע הקסעה
םא לש התוחא ,ימא יכ םשל יתאבוהו .יתדוד איה רזנמה םאש היה ילש יוסיכה רופיס
.ינלופה אבצב ליח רותב גרהנ יבאו השרווב תוצצפהב הגרהנ ,רזנמה
ויה ןכלו םהילא ףרטצהל ידכמ הלודג יתייה .עבראו שולש ינב םידליל ןג היה ילש רזנמב
.ילשמ םיקוסיע יל
.תורפה תא יתבלח ,רזנמה ךותב יתדבע
.הבנזב יב הטבח םעפ אלש ,תי'גני'גה הרפה תא דחוימב תרכוז ינא
.הלש םיניטעהמ ףיצקמו ןבל בלח לש הנהמ הייתש ידי לע ימצע תא יתיציפ לבא
תא יתיקינ הנטק ךכ לכ יתייהש תורמלו םיזע יתיער ,םיציב יתפסא ,םיריזחה תא יתלכאה
.הפיה ותפצר תא יתקרבה .ולוכ רזנמה
.וזה הפוקתב יל ורקש םיקיחצמ תצקו םיבוצע תצק םירופיס ינש םכל רפסל הצור ינא
תוקבדב יתללפתה ,דואמ הקודא הירצונל יתכפה ןמזה םע - לספ לע אוה ןושארה רופיסה
.ולש םירענה תיילמפ םע היסנכל עובש ידימ עיגמ היהש רמוכל תולאש ןומה דימת יל ויהו
לש ולספ תא ירדחל תחקל יתשקיבש ךכמ רקיעב ובהלתהו ילש תוקידאה תא ובהא תוריזנה
.קוניתה ושי תא קבחמש שודק ותוא לש לודג לספ היה הז .שודקה סוקסיצנרפ
וז התייה ירובע .הרדחל לספה תא תשקבמ שמח תב הדליש םימשמ הראה וזש ובשח תוריזנה
ושי תא קבח שודקה סוקסיצנרפש יפכ אמאו אבא לש קובחל עוגעג ילוא וא הבוב יאדו
.החוטב תורצנל יכרדש תוחוטב ויה תוריזנה .קוניתה
.תוריזנה םע יתלכא אל םלועמ לבא הבער יתייה אל - תוגועה רופיס אוה ינשה רופיסה
.ומצעב ריזנ תויהל בייח תוריזנה םע לוכאל יאשרש ימ .םיבלכה םע ץוחב יתלכא דימת
יתבהאו תיחחרפ הדלי יתייה .םש אל ינאשכ תולכוא ןה המו םיריסב םש שי המ יתיהת דימת
.רפסה תיבל תכלל םוקמב תובוחרב טטושל
היהש רבד) .תוינזחפ ןהל וארקש תונטק תוגוע ורכמ הב הנטק תונח די לע יתרצענ םעפ
,יתרג םש ,תוריזנה רדח לא יתבנגתה .דואמ םתוא יתיצר .(המחלמה תפוקתב דואמ רידנ
.הגוע יל יתינקו ץע תביתמ םיבוהז המכ יתבנגו
הדמחנה תוקקלתהה ןמ יתרזחשכ תישילשה םעפבו ,הינש םעפ יתחלצה ,הנושאר םעפ יתחלצה
יתעדי .הבג ירוחאמ תובולש הידישכ ךוראה ליבשה הלעמב תדעוצ רזנמה םא תא יתיאר וזה
.יתידוהו ,שיחכהל יתלוכי אל - טפשמ ינפב תדמוע ינאש
לש תוהשמ רתוי הברה יתדחפ לבא דואמ יל וביאכה תוכמה .תומהבל דחוימ טושב יתוא וכה
.םיריזחה ריד ךותב דבל םלש הליל
םילודג םישורבכע םהילא ופסונ לבא ,ילש םירבח ויה םה ,םיריזחהמ ךכ לכ יתדחפ אל
.תמאב םידיחפמ ויה םהו םירופאו
.הנומש תב יתייה .המייתסה המחלמה
אל םה לבא .הדירפ לש םינש יצחו שולש ירחא יתוא וחקייו ועיגיש ירוהל םוי םוי יתיכיח
.ואב
."םייחב ויה אל רבכ םה