םידלי לש תויודע < תואטגה ימחול תיב <
  יקסבוקר התרמ לש התודע

תיגחו ידג יידלי ינשו ךורב ילעב םע טפושה ןיע ץוביקב היח ינא .יקסבוקר התרמ ימש"
.םידכנ השולשו
םינג תאלמ שפונ ריע וז התייה .הייפיפי תירויצ ריעב יתחפשמו ינא ונרג המחלמה ינפל
.םיבר םיריכש םילעופ הב וקסעוה הב הלודג ובלכ תונח התייה ירוהל .םיחרפו
תא שחש הארנכ .ןייכב קונית היה אוה .הנש ןב קונית יחאו המחלמ הצרפשכ יתייה עבש תב
.תונבצעב ךכל ביגהו ימא לש טקשה רסוח
הינונחת ףא לעו רזח אוה המ ןמז ירחא .תודובעל יבא תא וחקלו ונריעל ועיגה םינמרגה
ןימאהו דואמ רשי שיא היה אוה .םינמרגה תדובעל רוזחל טילחהו ,רתתסהל ברס ימא לש
.רזח אל םלועל הלא תודובעמ .םהירבדל
הל עיצה אוהו ךומס רפכב ירצונ רמוכל התנפ איה .רמשמ לכמ הידלי לע רומשל הטילחה ימא
תיבל םיריעצ ךכ לכ םידלי ולביק אל הפוקת התואב .םימותי תיבל יחא תאו יתוא ריבעהל
יתרבעוה זאו הרצק הפוקת םש יתייח .ותיבב יתוא ריתסהל רמוכה םיכסה ןכלו םימותיה
יתרתסוה .תבכר סדנהמ היה ידודש ןוויכ הלשממה ידי לע םינגומ ויה םידודה .יתדוד תיבל
,םיקחשמ אלל :דבל יתייה .השק יכה הפוקתה וז התייה ירובע .םייעובש ךשמב גגה תיילעב
.תאז יל ריבסהל חרט אל םג שיאו םלועב הרוק המ יתעדי אל .םירבח אללו ,םיעוצעצ אלל
ונכלה .העדי אל איה לבא ןאל יתלאש .םיכלוה ונחנאש הרמאו יתדוד יתוא האיצוה דחא םוי
םע הדלי - הנומש תב יתייה .לודגה םלואל ונסנכנ .ירצונה םימותיה תיבל הלודגה ריעל
ואר אל ןה .הלמשה תא ששמל ידכ יביבס ובבותסה תודליה לכ .רעישב ןבל טרסו הפי הלמש
.םימותיה תיבב הדיחיה הידוהיה הדליה יתייה ,השעמל .בר ןמז רבכ הזכ הפי רבד
ירדחו תומוק שולש ןב תיב הז היה .חותפה ןולחה דיל יתוא וביכשה ןה ןושארה הלילב
חקול ,ןולחהמ ירותסמ שיא סנכנ הלילבש יל ורפיס תודליה .הנוילעה המוקב ויה תוטימה
.ותא םלענו ןולחה תברקב ןשיש ימ תא
,יתוא תחקל אוביש שיאל יתיכיחו יתנשי אל הלילה לכ .דואמ הדיחפמ םינפ תלבק וז התייה
יתרבעש החמשב יל ועידוהו יתוא וקביח ,תונבה ועיגה רקובב .רקובה דע הרק אל רבד לבא
.הרובגב ןחבמה תא
םינמרגהו תוצצפה וא תוזגפה ויה אל .םלועב הרוק המ יתנבה אל םצעבו עשת תב זא יתייה
.םידלוקושו תוירכוס ונל םיקלחמו ונתוא םיקשנמו םיקבחמ ,םיעיגמ ויה
.םיינבצע דואמ ושענ םינמרגהו םיסורה וברקתה רשאכ קר המחלמה תא שיגרהל ונלחתה
תיבל ןכל םדוק הנש עיגהו עברא ןב זא היהש יחא תאו יתוא תחקל ימא האב המחלמה םותב
.הינפמ חרב ןכלו הילא ברקתהל דחפו ימא תא ריכה אל יחא .םימותיה
."התיבה ונבש ךכו ונתא אובל םיכסה אוה ותא ונרבידש ירחא
.(הרכזל "דליל-די" ןואיזומב תגצומ וז תודעו 1998 תנשב הרטפנ יקסבוקר התרמ)