םידלי לש תויודע < תואטגה ימחול תיב <
  רכב הניר לש התודע

1932. תנשב הינמרגבש ןילרבב יתדלונ .רכב הניר ימש"
םוגע םויכ הזה םויה תא תרכוז ינא .המחלמה הצרפ יעיבשה יתדלוה םוי ינפל םיימוי
.דואמ םישק םינמזל הלחתה וז התייה .םיבוצע ונייה ונלוכ .רוחשו
ובש ,טאטשניזרט רבעמה הנחמל ירוה םע יתחלשנ ,רשע תב יתייהשכ ,רתוי רחואמ םינש שולש
.המחלמה םויס דע יתראשנ
ובבותסה םידליה לכו ,ודבע םירוהה ,םידליל רפס תיב היה אל - םיעורג ויה םש םיאנתה
.האירק ירפס לש טעומ רפסמב ונקפתסהו םיעוצעצ ונל ויה אל .םיממעושמ תובוחרב דבל
.ייח ימי לכ חכשא אל הזה םויה תא .המחלמל ןורחאה םויה היה 1945 יאמב ינימשה
תב יתייה .ונתאמ םידחא וכהו וסנכנ ףאו הנחמה ךותל וריו וברקתה םילהובמה םינמרגה
.םעז רובעי דע תוטימל תחתמו םיפתרמב ונאבחתה .יתוא וכה אלש לזמ
ונחנא ,ועיגה םיסורה ,הצוחה ואצ ,םיישפוח ונחנא' :קעצ והשימ הלילב רשעב םואתפ
.'ונייחל הנכס ןיא ,םיררחושמ
וניירבעל וקרזו ונילא וברקתה םה .םילודגה םיקנטה לע םיסורה תא וניארו הצוחה ונצר
.יבבוס לכ רובעו ,הרשע םייתש תב הדלי ,ירובע אלפנ םוי היה הז .תוירכוס
.עבוש תשוחת ונשחש דע לוכאלו לוכאל ונלוכי .םיבער ונייה אל בוש הז עגרמ
הארמה .ינאו ימא קר ונרזח .ותמ אתבסו אבא .ןילרבבש ונתיבל ונבש םישדוח רפסמ רובעכ
.סרהנו ץצופ תיבה - אושנמ השק היה וניניעל הלגתנש
רפסמ .הדבע ימאו רפסה תיבל יתכלה ינא .הריד ונל הרכש ימא .תונפל ןאל ונעדי אל
רותל וניכיח םשו ןופצב הנטק ריעל רובעל ונצלאנ .דבכ בער דקפ ןילרב תאו ופלח םישדוח
.לארשי ץראל הילעל
.ץראל דימ תולעל היה ןתינ אל ,הנידמה םוק ינפל םינש שולש ,איהה הפוקתב
תא םיצוח ונאשכ יצחו םוי תבכרב ונעסנ .הילעל רושיאה תא ונלביקשכ יתייה הרשע שש תב
.היינואה עיגתש דע הנחמב עובש וניכיח םש - ייסרמ למנה ריע דע תפרצ לכ
.ינאו ימיא - הצרא ונעגה 1949 יאמב - 23 ב
."שדחמ יתדלונ הז עגרבש יתשגרה יצחו הרשע שש תב הרענכ ינא