םידלי לש תויודע < תואטגה ימחול תיב <
  סנייר סנה לש ותודע

.םידוהי םירוהל - 1940, ב ,דנלוה ,םדרטשמאב יתדלונ .סנייר סנה ימש"
וריבעהו םיחטבמ םוקמל רובעל בייח ינאש וטילחה ירוה .דנלוהל םינמרגה ושלפ הנש התואב
יתוא וריבעה םה .םינמרגה ידי לע יתרצענש דע םייתנש יתראשנ םש ,דנלוה םורדל יתוא
םייתנש ליגב םידלי דחאו םישימח םע םימותי תיבב םיישדוח םש יתייה .ןופצב רבעמ הנחמל
.םירוה אלל ויה םלוכ .הרשע דחא דע
ודחפ םינמרגה .תורחא תולחמבו הפגמב וקבדנ םידליה ,סופיט תפגמ הצרפ םיוסמ בלשב
.הינמרגבש ,ןזלב-ןגרב זוכירה הנחמל ונתוא וחלש ןכלו םתוא קיבדנש
םע תושעל המ ועדי אל םינמרגהו םש םג םילוח ונייה .םימותי תיבל ונסנכוה ןזלב-ןגרבב
,דימ ונתוא ודימשה אל .טדאטשניזרט וטגל האלה ונתוא וריבעה ןכלו םידליה דחאו םישימח
תובאלו תוידוהי תוהמאל ודלונ םידליהמ המכש העומש ללגב הארנכ ,םימיה םתואב לבוקמכ
.םינמרג םילייח ויהש
םימותי תיבל בוש וסנכוה ,םימותי דחאו םישימח םתוא ,טדאטשניזרטל ונעגה 1944 רבמטפסב
.םיאפורו תויחא י"ע ונלפוט םש
.תורבגומ ןוזמ תונמו בוט לכוא ונלביק עיתפמב .ונלוכ ונארבה תועובש השולש ירחא
.םילויטל ונתוא וחקלו לכוא ונל ואיבה םה .הנחמב ויהש םידנלוההמ םג לופיט ונלביק
.םידליל גואדל בושחש ובשח .רהמ יד ונארבה תיסחי
.ונתוא וררחישו ואב םיסורהשכ 1945 יאמ דע םש ונראשנ
.רפס תיבל ונסנכוה םש .ןבוהדנייא ריעל דנלוה םורדל ונעגה םיכרד ינימ לכב
ירחא .החפשמ יבורק ואצמיש וא ונתוא וצמאיש תוידוהי תוחפשמ ונל ואצמיש דע וניכיח
.יתוא ץמאל המיכסה ןבוהדנייאמ תידוהי החפשמ רפסה תיבב םיישדוח
.ילש דודל םייחב יתראשנש העידיה העיגה ךרד אל ךרדב
םימיה םתואבש ןייצל בושח .יתוא תחקל ,הרטשמ יווילב ,ולש תינוכמה םע דימ עיגה אוה
.ינורכיזב קוקח ראשנ הז ןכלו רתויב רידנ ךרצמ תינוכמה התייה
תנשב הצרא יתילעש דע םלצא יתראשנו ידודו יתדוד םע ררוגתהל יתרבע 1945 רבוטקואב
."תחאו םירשע ןב ינאשכ 1961