םידלי לש תויודע < תואטגה ימחול תיב <
  ךרב הביבח לש התודע

.הביבחל ימש תא ופילחה ץראל יתעגהשכ לבא ,רחא םשב יל וארק ןילופב .הביבח ימש"
.ןילבול דיל ירפכ רוזאב םש יתייחו ןילופב יתדלונ
םינלופ םע םירשק הברה ול ויהו תואובת רחוס היה אוה .לודג רפכב דלונ ילש אבא
.ונכרד ךשמהב דואמ ונל הרזע תאזה תורכהה .הביבסהמ םידוהיו
,הרקי אל רבדש דואמ וניוויקו ,םוקמ ותואב תויחל ונכשמה ונחנא - 39'. ב הצרפ המחלמה
.ונלש תיבה תא שוטנל םיבייח ונייהו ורבגו וכלה תוריזגה .הנוש התייה תואיצמה לבא
םיבייח ונייה .ןרוגל ןרוגמו ,רפכל רפכמ דודנל ליחתהלו ,תחקל היה ןתינש המ תחקל
.הרזע םהמ שקבלו ,וריכה ירוהש םישנא םע רשק רוציל וניסינ רפכ לכב ךא רתתסהל
ןפואב רתתסהלו הדשב רקנוב תונבל םיבייח ונייהו הרירב התייה אל רבכ רחואמ רתוי
הברה ,םימי ויה .תובדנ שפחל ,לכוא שפחל ,תאצל ונלוכי ברעב קר .םויה ךשמב טלחומ
.גלשהמ קר ונייחש ,םימי
אצומ שפחל וטילחה ירוה .דרפיהל םיבייח ונחנאו הלודג הנכסהש ונבהש דע םימיה ורבע ךכ
.םייחב ראשיי החפשמהמ והשימש ידכ יליבשב
דחא דלי םע החפשמ התייה וז .ונייה ובש רקנובהמ קוחר אל ,רפכב רכיא םע רשק רשק יבא
תרבחלו תודבוע םיידיל דואמ םיקוקז ויה םהו םידלי רתוי םהל ויה אל .יוארכ דקפית אלש
האראש הווקתב םירוההמ יתדרפנ ךכו יתוא תחקל המיכסה וזה החפשמה .םהלש ןיבל םידלי
.הרק אל הז ךא - בוש םתוא
רוזאל יתכלה .הדשל יתאציו תורפה תא יתחקל .םירוהה תא רקבלו אובל יתטלחה דחא םוי
ויה ,םשל יתברקתה .ונלש ןורחאה תיבה היה ובש םוקמל ,רקנובה רוזאל ,החפשמה הבשי ובש
:קוחרמ יל וקעצו החפשמל תכיישכ יתוא וריכה םה תורפה תא וערש םידלי הברה םש
.התיבה יתרזח .'הפמ יכלת ,ךלש םירוהה תא וחקל ,רהמ יחרבת ,םשמ יחרבת'
:יל רמאו הוורואל יתרתתסה ותיבבש יוגה יתוא חקל ,רתוי רחואמ ,ברעה ותואב
תא ,תקעוצ אל תא ,הכוב אל תא ,תקתוש תאש יל חיטבהל הכירצ תא ,הזכ אוה בצמה ,יעמשת'
'…ןושלק יל שי דצב ןאכ ירכזתו ,ךל רמוא ינאש המ תעמוש קר
,תוכבל אל .קותשל התייה ,תויחל ךישמהל לכואש ידכ יל התייהש הדיחיה הרירבה ,ןכאו
.תוכבל לכואש ידכ דבל היהאש ,הלילל תוכחלו
היהש ,םהלש ןיצקה .ונלש רוזאל וסנכנ םיסורה 45'. תליחת 44' ףוס לש הפוקתל ונעגה
.םתוא ליצהל לכויש ידכ םידוהי םידלי שי םא רפכ לכב ןיינעתהל הרטמל ול םש ,ידוהי
ויה ,תוירכוס יל תתל ,שידיא יתיא רבדל ,תינלופ יתיא רבדל ,יתיא דדייתהל הסינ ןיצקה
.תינדשח יתראשנ ינא לבא תובוט תונווכ יאדו ול
.ילש החפשמה תא שפחל יל רוזעיש חיטבה אוה
.םימותי תיבל יתסנכנ 'זדולבו 'זדולל ונרבע ןילבולמ ,ןילבולל ונעגה תובר תואלת ירחא
.רורד תצובקל יתעגה תונוש תועונת יזכר תרזעב
."לגלגתהל וליחתה םייחה זאמו ,רעונ תרבחל ,רוגי ץוביקל ,ץראל יתעגה 46' לירפאב