םידלי לש תויודע < תואטגה ימחול תיב <
  יקסלק ימענ לש התודע

.המחלמה הצרפשכ רשע תב יתייה .יקסלק ימענ ימש"
יל היהו םייתנשב הריעצ תוחא יל התייה ,הרוכבה תבה יתייה ינא .הנטק החפשמ יל התייה
.יסורה ןוטלשה ןמזב דלונש קונית חא
."רתכבש םולהיה" היה אוה .שידק רמאיש ימ היהיש וניצר - ןבה ונל דלונשכ ונחמש ונלוכ
.ותא הלבמו ותא תלייטמ יתייה .ורובע םשה תא יתרחב ינא .לאונמע יחא תא יתבהא
חמק יקש המכ לע ונרמש לבא .התוא ומיאלה םיסורה המחלמה ןמזבו היפאמ התייה יבאל
.םישק םימיל
.לכה הנתשה זאו
ץמאמל םורתל תבייח החפשמ לכ" :ןושלה וזב םוי ידימ תועדומה תוחול לע ועיפוה תורזג
רקובב הדובעל ךלה יבא .הדובעל בצייתהל בייח החפשמהמ והשימ :רבדה שוריפו ."יתמחלמה
.הלילב רזח אלו
והשימ יכ ,הדובעל תאצל הטילחה ימא ןכל .ילכ רבש היה לבא םייעובש ירחא רזח אוה
.דובעל בייח החפשמהמ
ורזחש םידבועה תורוש תא תוארל ונכלהו קוניתה תא ונחקל ,ינאו יתוחא ,ברע תונפל
וז ,תרחא השא התייה וז לבא ,תינוחרפה תחפטמה ,אמא לש שארה תחפטמ תא וניאר ,הדובעהמ
.םהיניב התייה אל אמא לבא הדובעהמ םלוכ ורזחש דע טיבהל ונכשמה .אמא התייה אל
.תוכבל ונלחתה
.'ןכוסמ הז ,ןאכ ודמעת לא ,םידלי' :ורמא םישנאה ,וניכיח לבא ךושח השענ
.ונבשה -'אמאל םיכחמ ונחנא'
.'התיבה ךרדה תא אצמת אמא !התיבה וכל - בושח אל' :בוש ורמא םהו
.אמא ילב ןושאר הליל - ןושיל ונכלה .הרק המ לאש אל וליפא אבא ,התיבה ונכלה
.'םחל' קועצל ךישמה תמש הלילב .ונתא רביד אלו דואמ הלוח היה אבא
,םייחב וראשית םתא ,םיקזח םישנא םה םימותי לבא ,םימותי םתא וישכע' :ונל הרמא הנכשה
.'דחא םוי רמגית המחלמה יכ
ונלביקש קרמ תצק םע ותוא רקבל ונאב תרחמל .םילוחה תיבל ותוא ונאבהו הלח לאונמע
.םילוחה םידליל הרק המ לואשל ימ תא היה אל ,תוקיר ויה תוטימה לכ לבא ,חבטמב
ירחא .םידוהי לש םעפ התייהש הלודג הרידב דובעל יתכלהו ילש הבוטה הלמשה תא יתשבל
.יתוחאל םחל תצקו קרמ תחלצ יתלבק הדובעה
יתארקל האב אל איה ,םויה לכ םהל התכיח יתוחאש קרמהו םחלה םע התיבה יתרזחשכ דחא םוי
.התוא יתאצמ אלו (חתפמה ונל דבא יכ) ,ןולחה ךרד תיבה ךותל יתסנכנ .ליגרכ
התייהש ורפיס םהו ,(תירבעב דרו) המש היה - ה'זור ,התוא ואר םא םינכשה תא יתלאש
.וחקלנ םידליה לכו היצקא
.וטג הזל וארק - ץעמ תוהובג תורדג ידי לע הרגסנ הנוכשה יכ רתוי דובעל יתלוכי אל
.תחא הלגעב םשוכר לכשכ ,תורישעה תונוכשהמ ,םירעהמ םידוהי ועיגה םוי לכ
תבו רגבתמ ןב ,ותשא םע ,רישע רחוס רבעב היה אוה ,גרבנייו תחפשמ העיגה יתיבל
.הרידב דבל אל ינאש יתחמש .ךרעל םירשע ליגב
.רתויב םיעורפה ייתומולחל רבעמ היה הזו םויב תחא החורא יל ונתנ םה תרוכשמכ
,ןורחאה הלילבש יתרכזנ .ומלענ םיגרבנייוה ,יתרזחשכו תיבהמ יתקחרתה דחא םוי
היצקא היהת הלילה' :רמאו תינלופ תוהז תדועת יל ןתנ ילא ,םיגרבנייוה םע יתיליבשכ
.'ןאכמ חורבל תבייח תא ,וטגב םידלי וראשיי אלו
ורמאש םישנא ינש יתוא וספת זאו .הצוחה יתאציו וטגה רדג תחת יתלחז ,הדועתה תא יתחקל
'!םינמרגל ךתוא רוסמנש וא ףסכה תא ינת ,הידוהי' :יל
שארל רכוס ג"ק ינש םיווש םידוהי יכ םהל םלשא םא םג יתוא וריגסי הרקמ לכבש יתעדי
.החווצב יתוא ובזע םהו הינשה דיבו תחא דיב יתכשנ בר חוכב ןכלו
.וטגהמ יתקחרתהו ,םיספה ורבע הילעש הללוסה לא הצירב יתצרפ
.הרדשה לא תעגושמכ יתצרו םיספה תא יתיצח ינא לבא ,דואמ הבורק ,םש הרפצ תבכר
."ועיגה אל םה לבא ייתובקעב ואובי םהש החוטב ,הרדשה ףוס דע יתצר