םידלי לש תויודע < תואטגה ימחול תיב <
  ןאהק הנט לש התודע

םש וניהש .אלכב התייהשכ יתוא הדלי ימיא - 1943. ב הינמרגב יתדלונ .ןאהק הנט ימש"
יתחקלנ טדאטשניזרטב .היקבולסוכ'צבש טדאטשניזרט וטגל ונרבעוהש דע םישדוח העברא
תיבב הדבעש השיא ידי לע יתלצינ .ץיוושואל םירחא םידלי םע חלשיהל ידכ ימיאמ
.םעז רובעי דע הפשא חפב יתוא האיבחהו חולשמהמ יתוא האיצוה איה .תוקוניתה
עדונ רתוי רחואמ .היכ'צמ תוקונית ידי לע קר סלכואש תוקוניתה תיבל הדי לע יתרזחוה
.ץיוושואל החלשנ ,ייח תא הליצהש וז השיאש יל
הדבעש הבוקלומש תור םשב השיא התוסח תחת יתוא החקל ילזמל .ידבל יתייה ןמזה בור
יונפה ןמזה תא .יונפ ןמז הברה הל היהו םויב םימעפ שולש תורפה תא הבלח איה .תפרב
.יב לופיטל השידקה
יל תרפות ,תפרהמ בלחל יל תגאוד התייהש יל הרפיס ,רשק המע יתרצישכ ,ךכ רחא םינש
.םילוחה תיבב יתזפשואשכ םד תנמ ירובע המרת וליפא ,םעפו ,תולמש
.םייטילופ םיריצע ללכ ךרדב ואלכ םש "ןטקה רצבמ"ל החקלנ ימיאש ןוויכ ידבל יתראשנ
תולפטמה דבלמ תוקוניתה תיבב שיא רקיב אל ןכלו הנחמל השיג התייה אל רצבמה יאולכל
.םאכ יל הגאדו יתוא הבהא תור .הבוקלומש תורו
איצוה ףאו ימע קחשל אב תאז תוכזבו ימיא תא ריכהש הינמרגב ונלש ריעהמ םדא היה הנחמב
.גרוחה יבאל היה אוה םימיל .תוקוניתה תלגעב םילויטל יתוא
התכיחו םיידיה לע השא התוא יתוא הקיזחה ונררחוששכ .המחלמה המייתסה 45' יאמב - 5 ב
.אלכב ותמ םקלחו ץיוושואל וחלשנ םקלח - ודרש אל םבור ."ןטקה רצבמ"ה יררחושמל
,עמשת ימיאש הווקתב 'ןאהק הנט ,ןאהק הנט' ימש תא לוקב תור הארק םיריסאה תאיצי תעב
.םייחב ראשית ימיאש הנימאה אל איה ,יתוא ץמאל הנווכתה תור .ונילא העיגה ימיא ןכאו
יתרכה ,ןרטש ץירפ ,יב לפיטש םדא ותוא דמע הדיצל .הילא תכלל יתבריס ימיא העיגהשכ
.םתא תכלל יתמכסה ןכלו ותוא
.ינויב יעישתה :יתדלוה םויב קוידב לחש יפוסה רורחשה דע הנחמב שדוח דוע יתראשנ
.ונירורחש םויכ יתדלוה םוי תא ירוה םיגגוח זאמ
."הצרא ונילע 1.9.49-בו הינמרגל ונרזח