תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  םידוהיה תודגנתהב םיבלש ינש - דרמו ירמ
()1972 תימשנ הרש :תאמ

םיטעמ ךאו ?םתוא חוצרל םינמרגל "ונתנ" עודמ ?םידוהיה ודגנתה אל עודמ :םישקמה םיבר
ןקשנ תא וחינה ,המחלמל ןמואמ אבצ ןתושרבש ,תוקזח תומצעמש ,רבדה הרק דציכ :םילאוש
וחינה דציכו ?תודגנתה לכ אלל שבוכה ינפל וענכנ תוינוביר תונידמש ,םיטעמ תועובש ץקמ
םינותנ ויה אלו תואטגב םיאולכ ויה אלש ,םתמדא לע םיבשויה ,םימעה ינבמ םינוילימ
ייובש "ונתנ" דציכ ?םכותמ םיפלא-תואמ חוצרל וללה וחינה דציכ ,ךשוממ רורטלו בערל
?תוומל םוליבויש ,ברק ידומל ,םילייחו םיניצק לש תובבר ,םיינלופו םייטייבוס המחלמ
ונתוא תרטופ הניא ,תינמרגה הדמשהה-תנוכמ ינפב ודמע אל םירחא םימע םגש ,הדבועה לבא
תאז הלאשל .ןחבמה תעשב ,םידוהיה ,ונחנא ונדמע דציכ ,הלאשה לע בישהל תוסנל הבוחה ןמ
השובכה הפוריאב ידוהיה קבאמה לרוג תא ועבקש ,םימרוגה ויה םיבר ןכש ,תחא הבושת ןיא
.ויתויעב ויה תוכובסו
הפוריא תואטגב םיצאנה םע ידוהיה קבאמה לש םידחוימה ויישקו ויתויעב תא אופא רוקסנ
.הז קבאמ לש םידחוימה וינכת תאו ויתורוצ תא ,השובכה
.ןוחצינל תופצל ןיא םהידעלב .םימיוסמ םיאנת םישורד ליעי ינידמו יתרבח קבאמל
יאנתה .הינפ תא םדקל ךרוצה לש הרורב העדותו הנכסה תרכה - אוה ןושאר דוסי-יאנת
םוקמב קיפסמ בחרמ ,םילכ ,םישנא :קבאמל תויביטקייבוא תויורשפא - אוה ינשה ידוסיה
קבאמל ןיא םהידעלבש ,הלא דוסי-יאנת ינש ורסח תואטגה ידוהיל .קבאמה תנכהל ןמזבו
.חילצהל יוכיס
.םינושארה שוביכה ימיב דוע ,שאונו רמ קבאמ םהייח לע וקבאנ תואטגב םידוהיה ינומה
בערב םתולכל םינמרגה תמגמ םע וקבאנ תואטגה יאולכ .רתויב ידדצ-בר היה קבאמהו
דגנ :תינחורו תינפוג םשילחהל ידכ ,ביואה טקנש םיעצמאה םע וקבאנ םה ;תופגמבו
םיכרע ורציו םידוהי לש תורוד ויח הב ,הביבסה ןמ קותינו דודיב ,הלפשהו תוללעתה
םע וקבאנ םה ;םידוהיב ץראה-םע לש תדמתמה ותתסה םע וקבאנ םה ;םיילכלכו םיינחור
םה .ישפוחה םלועב ידוהיה םעה ןמו ידוהיה רבעה ןפ םקתנל ,םדדובלו םררופל ןויסינה
לכסל וסינ ףוסבלו ,רוביצב הליפתה רוסיא תאו םהידלי ךנחל רוסיאה תא תויתטישב ורפה
ואצמ תואטגה ידוהי ךא ,םהיעשפ תובקע תא שטשטל וצמאתה םינמרגה .שוריגה תומיזמ תא םג
.יצאנה שוביכה תחת םתוא תורוקה לכ לע האלמו הנמאנ תודע ריאשהל חוכ םכותב
תולובחת ללשבו םהיתוחוכ לכב םידוהיה וקבאנ ררוצה לש הלא וישעמ םעו ויתומיזמ םע
תואטגה ידוהי םהל ונב - תוומ ושוריפש שוריג - וטגה ןמ שוריגה תעש אובב .תואצמהו
.םינובה וליגש תואצמאה-רשועבו המזיה תדימב ,םיהדהל םייושעה ,םייעקרק-תת םירקנוב
םכפהלו קשנ םהב זכרל ידכ םג אלא ,טלקמ םהב אוצמל ידכ קר אל ונבנ הלאכ םירקנוב
.ברק תודמעל
תויתרבח תורגסמב םינגרואמ םידוהי היתובכש לכ לע םעה ינומה ופתתשה וב ,ידוהיה קבאמל
,דיב קשנ אלל ,ינטנופס קבאמ םמצע תעד לע וקבאנש ,םינגרואמ יתלב םידוהיו ,תוינידמו
.יחרזאה ירמה- ארקנ
ועציבש ,תונושה םקנהו הלבחה תולועפלו תוננוגתהה תולועפל ,דיב קשנ םע קבאמה תורוצל
.דרמה ארקנ - תומלש תודע ףאו ,תונגרואמ תוצובק ,םידדוב
ןכש ,תויטרפה תוננוגתהה תולועפ ןיבו ירוביצה ירמה תולועפ ןיב הנחבאה םיקרפל השק
תנגהלו ותנגהל םדא לש תיטרפ המזויב רבדה ליחתה םיתעל .וזב וז הלא ויה תובולש
ךרעה תנחבה ךותמ .ירוביצ יפוא תלעב ,רתוי הפיקמ ירמ תלועפ ידכ דע חמצו ,ותחפשמ
.תואטגב ידוהיה ירמה לש םינוש הלועפ יחטשב םיניחבמ וננה קבאמה לש ירוביצה