תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  תואטיגל ןוזמ תחרבה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

לש תיתטישה םתבערה התייה ,לוכיבכ ,"יעבט תוומ"ב םידוהיה תא תולכל םיכרדה תחא
ורוצייל םיעצמאה םהמ ולטינ ,םתושרב היהש ןוזמה יאלמ לטינ תואטגה ידוהימ .תואטגה
ןיפילח-רחסו ףסכ תרומת ואובי ןוגכ - ןוזמ תגשה לש םייתרוסמה םיעצמאה ורסאנו
לג ירחא ורתונש םילודגה תואטגב רקיעב ,םחלה תקוצמ .(ןוזמ תרומת םינוש םיכרצמ)
רתוי לודג היה וטגהש לככ .המויא התייה ,םינטקה םיבושיה תא לסיחש ,ןושארה תוטיחשה
.םינומהה תקוצמ םג הלדג
13-12 ליגמ ןיסולכואה לכ תא הפיקהש ,הדובע-תבוח םידוהיה לע הלטוה ךכ לע ףסונ
םחנמ .בער תונמ ויה ,םידוהיה םידבועל ובצקוהש ,לכואה תונמ 55-50. דעו
,1942 לירפאב 18-ב השראו וטגב חצרנש ,תונורשכה ךורב ריעצה ןלכלכה ,
רדניל
יאמב :וטגה םקוהש ינפל דוע 1940-ב םידוהי ולביקש תוישדוחה םחלה תונמ תא םשר
היה אל בוש וטגה רגסנשמ .ג"ק - 4.25 ילויב ;ג"ק - 4.5 ינויב ; ג"ק 5-
הקיטסיטטסה ךכ לע הדיעמ .םיפלא ליפה בערהו ,ןוזמ יכרצמ וב תונקל קוש םידוהיל
1608 וטגב ומשרנ 1941 סרמב .ושדוחב שדוח ידמ השראו וטגב תוכרענה תויוולהה לש
.המחלמה ינפלש ןורחאה שדוחב רשאמ רתויו העברא יפ ,תויוולה
ויה הלא .רבד ורסח אלש ,םיסחוימה ןמ ,םימצמוצמ םיגוח םילודגה תואטגב ויה םנמא
,םיזילטאהו תויפאמה ילעב ,וטגה-תרטשמ ישנא ,הלועפה-יפתשמ ,םהינימל םינכוסה
םע .רומח רוסחמ ולבס םעה ינומה ךא .הלודגל וטגב הלעש שדח דמעמ - תונוטיסב םיחירבמה
תשר .תיטרפו תירוביצ התייה החרבהה .החרבה ידי-לע וקבאנ ןוזמ-יכרצמ לש הז רוסחמ
ןמ םיקפס-םינכוס הלו ,רדגל וא המוחל םיכומסה תובוחרה לע השורפ התייה תנגרואמ החרבה
תחרבומה הרוחסה תא .םינפבמ - הרוחס-יקלחמ ,םיצרו ,תינלופה הייסולכואה ןיבמ ,ץוחה
- לכה לעו ,ןונכתו הבשחמ-תוזירז השרדנ ןאכ .וטגב ןוזמה ירחוס ןיב םיקלחמ ויה
תוקרי ,בלח ,תורפ ,המדא-יחופת ,חמק םיאלמ תונורק שממ וחרבוה השראו וטגל .בל-ץמוא
םיחבטמה לא ,םיירוביצה הקפסאה-ינוגרא ידיל ומרז םיחרבומה םיכרצמה ןמ קלח ,המודכו
.וטגב תימצעה-הרזעה ינוגרא לא ,םייממעה
םג םלוא .םיחוור םשל םתכאלמ ושעש ,םייטרפ םיחירבמל יאדווב היה החרבהב בר קלח
לע .בערה תתימ םע םקבאמב וטגב םינומהל ועייס ךכבו ,הלועפב םהייח תא ונכיס םה
ץרפ תרתחמה ןויכרא ידבועמ ,השראו וטגב יאנותיעה -רפוסה בתכ םיחירבמ םתוא
ידוהיה םעהו ,םוי אובי יכ ,ןכתי" :וטגב הלודגה היצקאב הפסנש ,
יקסנישטופוא
קיזחה תאזה החרבהה תוכזב ".'וטגב ינומלאה חירבמל, ןורכיז-תטרדנא םיקהל ךרטצי
.הנושארה ותנשב דוע בערב עווג אלו ,דמעמ השראו וטג
תומוח דיל םיללח םילפונ ויה םוי-םוי .ידוהיה דליה לש ותרובג התלגתנ ןוזמה תחרבהב
רותל ,"ירא"ה חטשה לא םינטק םיננתסמ תוקהל תואצוי ויה םוי-םוי םלוא ;השראו וטג
המועז לכוא תנמל םיאכז יצאנה קוחה יפל יכ ,רוכזל שי םידליה ןיינעלו .ןוזמ ירחא
ול ויהש ,דליה .ןוזמ תבצקה לכ ולביק אל ,הטמו 12 ליגמ ,םידליה וליאו ;דבלב םידבועה
תויושרה ידי לע וספתנ ,ותמ וירוהש ,הז וליאו ,הבולעה םתפמ והשמ לביק ,םירוה וטגב
ףא םהיניב ויהו .םשפנל גואדל ויה םיסונא הלא םידלי .רקפוה - הנחמל וחלוש וא ואלכנו
.םיטועפ תויחאלו םיחאל ,םילוח םירוהל הגאדה תא תוכרה םהיפתכ לע וסמעש ,הלאכ
תומוחל ביבסמ הכורא העש םיאבוצ ,רשע ינב ,עשת ינב ,םיריעצה םיחירבמה ויה םוי-םוי
ורוסי וא ,םתעד תא וחיסי ,םידוהי-אלו םידוהי תומוחה ירטושש ,עגרל םיפצמו וטגה
,המוקממ הפלשנש הנבל דעב םיקמוח ,תומוחה לע םיספטמ ויה תוקהל תוקהל .םידדצל
ריעה תובוחרב םירזפתמו ,קמוצמהו שוחכה ,טקה םפוג תא קדס לכב םירבכעכ םילשלשמ
ץוביקב וקסע םגו ,תולבס ןוגכ ,תונוש תודובעל םמצע תא םיריכשמ ויה םש ."תירא"ה
לע םהל םיכורכ המדאה יחופתו חמקה תוליבחשכ ,"םיחפונמ", "םינמש" ורזח ריעהמ .תובדנ
.השק היה םיקדסב רבעמהו ,העונת-ילקו םיזירז ויה אל םבושב .יולבה םשובל תחת ,םפוג
תא האינה אל םיברה לש םתליפנ םלוא ."המוחה ירמוש" ירודכב ללח םילפונ ויה ןאכו
,םהיעצפ ודילגה ךא ,ועצפנש םהמ הלאו .םמצע לע ולטנש הבוחה יוליממ םינטקה םיחירבמה
.דוע ורזח אל םבור הנממ ,םתוחילשל בוש םיאצוי ויה