תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  תידדהה הרזעה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

ינוגרא .תימצעה הרזעה איה תואטגב םידוהיה קבאמ לש רתויב םיראופמה םיקרפה דחא
המכו המכ ולעפ השראו וטגב .רתוי םימי וכיראהש ,תואטגה לכב טעמכ ולעפ דעס
ולעפש רוביצ יחילש ,םינקסעה יבוט תא םביבס וזכירש ,תימצע הרזע ינוגרא
תוחורא יפלא םיקפסמ ויהש ,םיירוביצ-םיחבטמ לש תשר הנגרוא .הנומאבו תוריסמב
רקיעב קסע ,ידוהיה דליב לופיטל םילעפה-בר ןוגראה ,"סוטנצ" .םיקקזנל םויל
םג ושמישש ,םידלי-יחבטמו ךוניח-תודסומ לש תשר ןגראו םידליל הרזע תשגהב
םעה תמזויב אלא "הלעמלמ" אל המקש ,תימצע הרזעל המגוד .םיווסומ רפס-יתבכ
םינשב ,תכלוהו הלדגה תילכלכה הקוצמה תונשב .םיתבה - ידעו םה ,ומצע
ירד ,םינכש ונגראתה ,םיללח תואמ םוי-םוי ליפה בערהשכ 1941 1942,-
ורחבנ .םיבערה םהינכשל יהשלכ הרזע שיגהל ידכ ,תחא רצח ירד ,דחא םירוגמ-קולב
םינכשל ,הקסהל םחפ תצקל ,שובלל ,העונצ החוראל וגאדש ,תיבה ירד ךותמ םידעו
.השראו וטגב הבחר תיממע העונת יפתכ לע ואשינ "םיתבה ידעו" .רתויב םיקקזנה
ינפוג ןוזמ קקזנה דליה לביק הלא "תוניפ"ב ."דליה תוניפ" תא ומייק םיתבה ידעו
.דחאכ ינחורו

השראו וטיגב תימצע הרזעל ןוגראה לש ודוסימ םידלי חבטמ :הנומתב
תעפשהמ המ-ןגמ שפחמה ,וטגה ייח תועווזמ ישפנ עוגרמ שקבמה ידוהיה דליל רפס-תיב ןיאב
בושח דיקפת הלאה "דליה-תוניפ" ואלימ ,והשלכ רודיבו קוסיע עבותה ,התיחשמה בוחרה
םיכנחמ לש ,םינמאנ רוביצ-ישנא לש םחוקיפב ללכ ךרדב ויה "דליה תוניפ" .רתויב
ובדנתהש ,רעונה תועונת ירבח לש םתרזעב ולהנתה ןהמ תובר .רבעשל םירומ ,םיסונמ
די הרצק ,וטגה לש ונויליכל תנווכמה ,תינמרגה תוינידמה תמחמ םלוא .תאז ךוניח-תלועפל
ליפהל ףיסוה בערהו ;תכלוהו תרבוגה תידוהיה הקוצמה ידממ םע דדומתהל תידדהה הרזעה
.דחאכ םידליה ןמו םירגובה ןמ ,םוי לכב םיללח תואמ

םע הנורחאה םמחל תפב קלחתהל םינוכנו םישודק ויה השראו וטג יאולכ לכ אל ,יאדו
םיניקתה םייחב יכה ואלב היה םייקש ,רעפה תא הלידגה תינמרגה תוינידמה :הברדא .תלוזה
,וטגבש אלא .תילכלכ הקוצממ םילבוסה ןיבו םיעצמאה ילעב ןיב ,תורחא םירעבו השראווב
םוהתה התייה הקומע ,תוומל וא םייחל םדא לש ולרוג עובקל הלכי םחל םרגוליקה תיצחמשכ
ןיב ויה ,ןכא .בערמ וקמנש ,םיברה ןיבו ,עבושל ןוזמ םהל היהש ,םיטעמה ןיב
ויה וללה םלוא .בערב ועווג םינומההשכ ,וללזו ועבשש ,וטגב םישדחה "עורזה-ילעב"
הז םדמעמבו .םויל םיתש וא תחא המועז החוראב וטגה ינומה ומייקתה השעמל .לטובמ טועימ
םג ץק םשו 1942 ץיקב לודגה שוריגה אב רשא דע .רתויב םיקקזנל הרזע ושיגהו וקבאנ
.םהל םיקקזנה תיברמל םגו הרזעה-ילעפמל
,השראו וטגב ,בוריקב ,םידוהי ףלא 300 לע הילכ איבהש ,לודגה שוריגה ירחא םג ךא
תודסומ םהל םיקהל הסינ ןיידעו ,שוריגה ןמ ולצינש ,םימותיה תא "סוטנצ" ףסא ןיידע
.םהב לפטלו
תא םולבל ידכ ,תשאונ המחלמ ומחלנ םה .ידוהיה קבאמב בר קלח היה תויחאלו םיאפורל םג
םייראטנמלא םייראטינס םיאנת .רסוחב ,המויאה תופיפצב םרוקמש ,תואטגב תופיגמה ידממ
.בערב רקיעבו
תחרבהב ,וטגב ןויקינה תרימש לע רוביצל הרבסה-תואצרהב :תונוש םיכרדב וקבאנ םיאפורה
םוקמב .סופיט תפגמ ינפמ תוומ-דחפ ודחפ םינמרגה .םילוחב רוסמ לופיטב ,וטגל תופורת
םהמ םימילעמ ויה םידוהי םיאפור .ויבשוי לע בושיה תא ללכ ךרדב םיפרוש ויה - הצרפש
.םמצע םהל הנכס ךכב התייה יכ ףא ,תורחא תונחבא םהל םשיגהב ,סופיטה ילוח תא
םישיגמ ויה םידוהי םיאפור .םידלי תדללו תורהל תוידוהי םישנ לע ורסא םינמרגה
בורק יכ ,הווקתב םידוהיה ויח ,וטגב םינש ןתוא לכ .רתסב תיגולוקניג הרזע תודלויל
,תושקיעב וחדש ,םישנ ויה .הידוהיה השאה התוימיטפואב הנייטצה רקיעב .םרורחש דעומ
וא ףתרמב ,אובחמב הדיל ופידעהו ,תיתוכאלמ הלפהל העצה לכ ,ןוירהבש הנכסה ףא-לע
.תוריח ייחל הכזי דלונה ךרהו ,הרהמב םייתסת המחלמהש ,הווקת ךותמ ,גג תיילעב
תויחאו םיאפור ולפיט םהב ,םילוח-יתב ומקוה םידוהיל הדובע-תונחמב ףאו תואטגב
.הדמשהל םייופצ םלוכ יכ ,ועדישכ ףא ,ףוסה דע םהילוחב תוריסמב
םג ולעפ תימצע הרזעל תודסומ .דבלב השראו ידוהי לש םלעפמ התייה אל תידוהיה הרזעה
ןייצל שי .םינטקה תואטגב ףאו ,ץיבונסוסבו ןידנבב ,'זדולב םג ,בוקארקב םג ,הנליוב
,םיינלופה רפסה ירוזאב תורייעה ידוהי וליגש ,הברה םיחאה-תרזע תא דחוימב
,תוטיחשה יטילפ ינפל .לוסיחל םינושאר ויהש ,הנליו רוזאבו ןילווב ,היסורולייבב
םידוהי וחתפ ,הלת לע תידוהיה הליהקה הדמע ןיידע הבש ,הנכש הרייעל חורבל וחילצה
,תוומה-שנוע ףא לעו םיימוקמה תונוטלשה לש םירומחה םהירוסיא ףא לע - םהיתב םיבר
,הליגר אל חור-תובידנב .םדגבבו םמחל-תפב םתא וקלחתהו - םיטילפ חוריא לע וליטהש
תוליהק ויה .תובחרה םעה-תובכש ונייטצה ,םהל הגאדבו םהיתבל םיטילפ םיחא תלבקב
רשא דע הכשמנ הרזעה תשגהו .ןה ןהיבשות רפסמ לע הלועה רפסמב םיטילפ וטלקש תוידוהי
ךורעל דהי ואצי ולצינש םיטעמהו ,םהיחרוא םע םיחראמה ופסנש דע ,םהילע םג סוכה הרבע
.קבאמה תכשמהל ,תורעיל וטלמנש וא ,תונכשה תורייעל תולג