תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  תואטיגב תוברת תלועפ
()1972 תימשנ הרש :תאמ

.הלכשה םהמ עונמל התייה ,םיבאלסה ןוגכ ,"םיתוחנה" םימעה יבגל תינמרגה תוינידמה
םשרש םירבדה הלאו .םינודאה םע ןעמל הדובע-חוכל רוקמ שמשל ודעונ ,לשמל ,םינלופה
:1940( רבמבונב 6-ה לש הבישיב) קנארפ סנאה ,השובכה ןילופ לש הלשומ ונמויב
בוציעל הבוח ןאמנרבוג-לרנגה לע ליטהל ןיא יכ ,םירורב םירבד רמא רריפה"
שמשל דעונ הז רוזא .הלא םיחטשב היצזינמרג תורטמ לכ ול ןיאו ינמרג םייח
,יקנע הדובע-הנחמ ,לכ םדוק ,ןאכ ונל שי .בחרה ןבומב הדובע- ]רגאמ[ ראוברזר
".םינמרג ידיב אצמנ - תואמצעו חוכ אטבמש המ לכו
:השובכה הפוריא חרזמב הלכשהה תמר רועיש תא עבק רלמיהו
ההובג תמרב רפס-תיב תושרהל ןיא חרזמה לש םינמרג-אלה ןיסולכואה ליבשב"
רופסל םרישכהל אלא וניא הזכ יממע ס"יב לש ודיקפת .יממע רפס תיב תותיכ 4 רשאמ
תויצ - איה םיהולא תווצמש ,ךכל םכנחל שי .םמש תא םותחלו 500 דע רתויה לכל
תיחרכה יכ ,רובס יניא .םהיפלכ תובידאו תוצירח ,םייפכ-ןויקינ ,םינמרגל
".האירקה-תעידי
לש םתלכשהלו םתוברתל סחיה היה המ ,ןיבהל לקי ,"םיירא"ה םינלופל סחיה היה הזכ םא
ורגסנ ,תוירפסה ומרחוה ;אטילבו ןילופב ראופמה ידוהיה ךוניחה לסוח ךכיפל .םידוהי
,בצמ ידיל תואטגה ידוהי תא איבהל התייה ביואה תרטמ .ךכב יד היה אל םלוא .םינותיעה
יכ ,חיכוהל התייה םתרטמ .ישונאה ומלצ תקיחמ ,רמולכ -"גנושנאמטנא" ול וארק םהש
םיירמוחה םיאנתה .וילא םיסחייתמ םינמרגהש סחיל אוה יואר יכו אוה "םדא-תת" ידוהיה
רורטהו הלפשהה ,יוכידה ,תיאופרה הרזעה יעצמאב רוסחמ ,בערה ,המויאה תופיפצה :תואטגב
םירישעה חורה-ייח וקספ ,המוד .תואטגה יאולכ לש םשפנ לע תינסרה העפשה ועיפשה -
בתכ ןכו ."הרתיה המשנה" ןמ דירש ראשנ אל וטגה תואיצמבו ,ןילופב לארשי תיב ינומהמ
: ןייטשברב רפוסה 1941, םירופיכ-םוי רחאל ,השראו וטגב
:לקשנ ךלרוג .םיינזאמ-תופכ ,םיינזאמ םיבצינ ךיתומוח לעמו ךיתבל לעמ....
חורה .רבכמ ונחכש תורבידה תרשע תא :תנעוטו תאטוח הדע תדמוע ?בייח וא יאכז
תרשע תא דוע םירכוז ונא ןיאו .ונבלמ םירבדה תמיתח תאו ןבאה ןמ םילמה תא הקחמ
,םיהולא לש ומלצב רשא םדא-ינב ליבשב ,םיהולא עבצא םינפל הבתכ רשא תורבידה
בלה ןיא .ןתוא םיניבמ ונא ןיאו ןתוא םירכוז ונא ןיא .םיעלות-םישנא ןעמל אלו
ונא ןיא רבכ .וקספ וניתושגרה .ולש ובאכ וליפא שח וניאו תלוזה לש ובאכ שיגרמ
םימחר םיעדוי ונא ןיא ןכל .דוע םישיגרמ ונא ןיא יכ ,והמ לבס וליפא םיעדוי
ונדועב ,םדוקה ונמויקב םונעדי .רבכ םונחכש ,והמ קדצ םיניבמ ונא ןיאו ,םהמ
םינומ ףלא ,ונחנא םיעלות התע .הריחבו הרכה ךותמ ונאטח רשאכ ,שיגרהל םילגוסמ
יפל אל ...?םיעלות ליבשב תורבידה תרשע תא תבתכ יכו .םינענכ םידבעמ םיתוחנ
רתומ יכו .םיהולא םלצב וארבנש ,םדא ינב ליבשב ובתכנש ,םיקוחה םה ונתגשה
ןויכרא)
...?םיהולא-םישנא לש םהיקוח םירמוש ונא ןיאש לע ונתוא טופשל
.(שידיימ םוגרת ,'א םולבלגניר
רשא ,םירומו םירפוס לש -,תידוהיה היצנגילטניאה ינבמ םיבר לש םתשגרה התייה תאזכ
וקספ אל ןכ יפ לע ףאו .םלצה תוועו םישוחה והקש לע ורסייתהו בערב םהינומהב ועווג
,בותכל ופיסוה םירפוס ךא .םצמוצ םפקיהו ,םעוה םרהוז - יאדוו .תואטגב חורה-ייח
גנוע" ,השראו וטג לש יאשחה ןויכראב .םהירקחמ וכרע עדמ ישנא ,רייצל וכישמה םירייצ
תנשב וכרענש ,םירקחמ לש הכורא הרוש הרמשנ ,םולבלגניר-ןויכראכ עודיה ,"תבש
.וטגה תואיצמ - םניינעש םינוש םיאשונ לע 1942-1941,
ידה ומדנ רשאכ ,שוביכה ירחא םיטעמ םישדח השדוח השראו ידוהי לש תוברתה תלועפ ,המוד
ףא לע ,תובוחרב תופיטחהו תופידרה ףא לע .ןגראתהל ולחה םייחרזאה םייחהו ,תויריה
.תינחור-תיתוברתה הריציה הכשמנ - רורטהו בערה ףא לע ,םהיתורידמ םידוהי לושינ
תשדקומ 1940-ב השראווב הכרענש ,תיגיגח תרצע לע המישר הרמתשנ םולבלגניר ןויכראב
םחנמ ינויצה גיהנמה היה תרצעה שאר בשוי .וטגל םידוהיה לש םתסינכ ברע ,זומת א"כל
:המישרה ןושל וזו .םיובנשריק
.ש"ת תנש זומת א"כ ,תבש
םויל תשדקומ ,תיגיגח תרצע תמייקתמ 13,'סמ ףוהנמאז בוחרבש ,יממעה חבטמה ןודעומב
…ל"ז לצרה .ת ר"דו קילאיב .נ .ח לש הנשה
ןהינזואבו ןהיניעב :יארחאו השק דיקפת ןהילע לטומ .רעונ תורמשמ תודמוע םירעשה ינפל
ןכשה הנלי'זד בוחרל ועסויש ...וא ,םהיתבל תרצעה ןמ ורזחי םא ,םיפסאנה לרוג יולת
תוריקה לע .בוט-םוי ולוכש םלואל םיסנכנ ונחנא ...דוע םיבש ןיא ונממש ,םוקמל םשמו
תויאשמ …שיא םייתאמכ םיבוסמ תונחלושל ביבסמ .קילאיבו לצרה לש םהיתונומת תויולת
לש יטסידסה הנואמיצ תא תוורל תונברוק סופתל ידכ ,תובוחרב תוטטושמ לוחכ עבצב תויאבצ
ימוג-תולא םהידיבשכ ,םידמב םיניילתה םיצפוק תיארפ האנהב .תיארלטיהה "הקסאטאדלוס"ה
תופיטחלו לוחכ דוד ןגמו םינבל םיטרס םהילוורש לעש ,םידבעה תא םיספותו ,םיחדקאו
.םיסורפ ]םיליצא[ םירקנוי יפמ ףודיג תולוקו םינוירבה ידימ תוצרמנ תוכמ תוולתמ
הוואג םשפנב ,שממ ןירוח-ינבל םיכפהנ םידבעה .לכה חכוש התא ,הז םלואב ,ןאכ םלוא
..".רעצב הלוהמ יכ ףא הווקת תטבינ םהיניעמו ,םדא דובכו תימואל
ינמרג רוספורפ השארבו המרחה-תדיחי הלעפ ,ןילופבו תויטלבה תוצראב ,םילודגה תואטגב
םירחהלו ףוסאל ,תוידוהיה תוירפסה תא לסחל היה הדיקפת .תודהיה-יעדמל ,לוכיבכ ,החמומ
לארשי יריעצ .םיבר םירפס וליצה רעונ-ינבו םידוהי םידלי .םיידוהי תוברת תורצוא
ומק ךכ .םוריתסהו םתושרבש םירפסה לכ תא ול רוסמל ררוצה תדוקפ תא ורמה תואטגב
חטשב .אורקל הברה 'זדולו הנליו ,הנבוק ,השראו תואטגב רעונה .תרתחמב תוירפס תואטגב
ימיב םירענ ויהש ,םילוצינה םירפסמ ידכב אל .רעונה תועונת ירבח רקיעב םיליעפ ויה הז
.ךישמהל דודיע ובאש םירפסה ןמ .תואטגב ומכ אורקל וברה אל םלועמ יכ ,וטגב םתויה

רלקמפוה חצנמה הזכרמב ;הנבוק וטיגב תרומזתה :הנומתב
.תוארטאית תורומזת ,תולהקמ :םיבר תוברת-ילעפמ תואטגב ודסונ תויאשחה תוירפסה דבלמ
דודל "יחצנה ידוהיה" תגצה תא תירבעב הלעהש ,רעונה-ןורטאית םסרפתה הנליו וטגב
.םחליהלו ןנוגתהל רעונל האירק תאז הגצה השמיש ,וטגה ידירש םידיעמש יפכ .יקסניפ
תיאטילה הריפואב חצנמ ותעשב היהש - רלקמפוה לש וחוצינב ,תרומזת הלעפ הנבוק וטגב
הווהה ןמ םיניזאמה לש םתעד וחיסה ,ההובג תילאקיסומ המרב ,הלש םיטרצנוקה .תיתוכלמה
הבו תיטמרד הקהל ןוסלנצק קחצי ךנחמהו ררושמה םייק השראו וטגב .קבאיהל םחוכ וריבגהו
.וטגב ידוהיה רוביצה לש וחור תא דדועל ואבש וטע ירפמ תוזחמ הלעה