תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  דליה ןעמל הלועפו רפס-יתב
()1972 תימשנ הרש :תאמ

יתב .םינלופה םידליל םייממע רפס-יתב ןילופב חתפיהל ולחה 1939 רבמבונ-רבוטקוא ישדחב
ופרג םינושארה תוטיחשה ילגו תונטקה תורייעה ןמ םישוריגה .וחתפנ אל םיידוהיה רפסה
םינתונ םיכנחמה ולחה 1940, יהלשב ,תואטגה ןילופב ומקשמ .דחי םג םידימלתו םירומ
תונוטלשה .היה רוסא תואטגה בורב ךוניחה םלוא .לארשי ידלי לש םכוניח לע םתעד
םג םלוא ,תונושאר דוסי תותיכ תנוכתמב יממע רפס-תיב תחיתפ המ ןמז וריתה םיינמרגה
תואטגה בורב .ויה םירצק םהימי ,םיטארנדויה לש םתוסחב ולעפש ,םיילאגלה רפסה-יתב
הרזע ילעפמכ םיווסומ : רמולכ ,הצחמל-םיילאגל וא םייאשח רפס-יתב ולעפ םילודגה
.תילאיצוס
םירומ ."םיטלפמוק"ב דומיל התנוכש ,הדימל-תרוצ החתפתה םירחא תואטגבו השראווב
תוצובקב ,רתסב םידמלמו םייטרפ םיתבב םירבוע ויה ורגסנש םיינוכית רפס-יתבמ
תופגמה ,בערה ,דחפה ףא לע ,דמל רעונהו .תורענו םירענ 5-4 תונב ,תונטק
,וזמ הריתי .תוניחבל וננוכתה ףא םידימלתה .םוי-םוי ישעמ ויהש ,םידוצמהו
.םידומילה-תינכת תייעב הנודינו ,םירומ תויוצעייתה וכרענ ףא 1941-1940 םינשב
.וטגבש רפסה-יתבב הדימלל תועש-תכרעמ ףאו ,דומיל-תוינכת ודביעש םיכנחמ ויה
השראו וטגב הלעפש ,"רורד" תעונת לש תרתחמה-תייסנמיג היואר דחוימ ןויצל
הירומ רפסמו - 3, הידימלת רפסמ היה ,הדסונשכ .לודגה שוריגה דע 1940 טסוגואמ
היסנמיגה 13-.ל הירומ לשו 120-,ל הידימלת רפסמ עיגה 1942 תנשב םלוא 7.-
רפס-תיב לש 'ו-'ד תותיכ תאו היסנמיגה תותיכ לכ תא ,םואיציל תותיכ 2 הללכ
ןוגראה יליעפו העונתה ירבח ויה היסנמיגה לש הידימלתו הירומ בור .ידוסי
םהמ םיברו ,וטגב תיכוניח-תירוביצה הלועפב קלח וחקל הירגוב .םחולה ידוהיה
ך"נת הרוהש ,ןוסלנצק קחצי ררושמה הנמנ היסנמיגה ירומ םע .דרמב ופסנ
ידוהיה ןוגראה שיא ,ןמלופ קרמ היה היסנמיגה ינגראמ ןיב .תירבע תורפסו
.יקסבונמלז םייח גולויבה היה הלהנמו ,הקיטמתמל הרומכ הב שמישש ,םחולה
,"תוברת" תייסנמיג םג הלעפ 68( יקפילובונב) רבעשל ידוסי רפס-תיב ןועמב
םידומילה תנש תא המייסו 1942 תנש ךשמב הלעפ היסנמיגה .קע ןתנ ר"ד היה הלהנמש
.םידימלתל תודועת תקולחבו תוניחבב
ךרעו םייטמרד םיגוח להינ ,רעונלו םידליל וטגב בותכל הברהש ,ןוסלנצק קחצי ררושמה
.הלהקמ ךירדה סישיבייפ השראווב עודיה חצנמה .ך"נת יברע
(ב ,יתנש-וד יעוצקמ רפס-תיב (א :ןוכית בלשב םייעוצקמ רפס-יתב השראווב ולעפ
(ד ,םיטטרשמל םיסרוק (ג ,דלפשריה רוספורפה דמע םשארבש ,תוחקורל םיסרוק
,םייגוגדפ םיסרוק :תיאטיסרבינוא המרב םיסרוק ףא ויהו ,המודכו הימיכל םיסרוק
הטלוקפ לש דומיל תונש יתש הפיקה האופרל סרוקה תינכת .םיינכטו םייאופר
רוספורפ- עדונה גולומדיפאהו גולוירטקבה היה םיישארה םיצרמה דחא .האופרל
סחיו ,ההובג התייה םיסרוקה לכב המרה .דימלת 180 ודמל סרוקב .
דלפשריה
.רתויב יניצר היה םידימלתה
םהשכ ,םתנשמ לע ודקש הבישי ירוחבו ,"םירדח" ומייק השראו וטגב םידרחה םיגוחה
.וטגב היפכ-תודובעל תונחמל תופיטחה תמחמ ,םיפתרמבו גג-תוילעב םירתתסמ
יכ ,ונימאה םיבר .וטגה לש הלכמה חורה ינפמ רעונה לע רומשל שקיב םיכנחמה רוביצ
דומעה םויה אובבש" ידכ ,םייחל ןכומ תויהל רעונה לעו ,לופיל תודיתע וטגה תומוח
- "ותגהנה תא המצע לע לוטיל לכותש ,הלכשה תלעב ,רעונ תבכש ידוהיה רוביצה תושרל
(. 'א םולבלגניר ןויכרא) . "שוביכה תונשב הדימלה לע" ורקחמב ,טסיבולאמ הרומה ירבדכ

ידיב הכרענ ;ג"שת זומת ,'זדול וטיגב קילאיב-לצרה תרצע :הנומתב
"רבדמ ינב רוד תיזח" ומצעל ארקש ינויצ רעונ ןוגרא
רפס-יתב ,השעמל ,ויה ,"סוטנצ" תרבח לש הדוסימ ,דליה תנזהל םיירוביצה םיחבטמה םג
םירועיש םג ,םחלה תנמ לעו קרמ תחלצ לע ףסונ ,ידוהיה דליה לביק םהבש ,םיווסומ
.וטגה לש העווזה ייחמ הפייעה ,ושפנל עוגרמו רודיב תצק ,רפס-יתבב םילבוקמה תועוצקמב
.אתווצב האירקבו רופיסב ,הרישב ,קחשמב - רעונ תועונת ירבח ופתתשה "םיחבטמה" תלועפב

תנוכמ ינפב ודמע אל הילכמ ידוהיה דליה תא ליצהל ןגרואמה רוביצה יצמאמ לכ םלוא
.םריצק תא ורצק תופגמהו בערה :תינמרגה הדמשהה

.בערה - םידליה תתימל תירקיעה הביסה
םהל ויהש ולא - השראו וטג ידליו 1942( רבמטפסב 12-ילויב )22 לודגה שוריגה ימי ואב
.הקנילברטב זגה-יאתב ופסנ - בוחרל וכלשוהש הלאו םירוה
,םידוהיה-ןקז םסריפש ח"וד יפל .ךוניחה תודסומ תשר הפעתסה 'זדול וטגב םג
רפס-יתב - 2 ; םידלי ינג 1941-1940 : םינשב וטגב ולעפ ,יקסבוקמור םייח-יכדרמ
;- 2 תויסנמיג - 2 ; םידחוימ רפס-יתב - 6 ; םייתד רפס-יתב - 34 ; םיינוליח
.- 1 הגירא יעוצקמ רפס-תיב - 5 ; םינואיציל
התייה ,תילאגל טעמכ ,רמולכ ,טארנדויה תוסחב התייה 'זדול וטגב רפסה-יתב תשר יכ ףאו
םימויאה בערה יאנתב םידומילב דימתהל הבר תינחור הרובג רעונלו םידליל השורד םש םג
.םידומילה ירדחב הברה תופיפצבו וטגב וררשש
קר הכז דומילה תודסומ 52-מ ,םידימלת 14,000 םהב ודמלו ,דומיל ירדח 209 םימייק ויה
לש תונטק תותקבב - רתיהו ךכל םינקתומ םיתבב ונכוש 9,רפס-תיב לש.ןינבל דחא
.ןישיראמ ינועה-תונוכש
ודמל ןכ-יפ-לע-ףאו ,םיפחי טעמכו םימח םידגב אלל ,םיבער רפסה-תיבל םיאב ויה םידליה
רפס-יתבב ףלאמ הלעמלו םייממע רפס-יתבב םידלי ףלא 13-כ 1941 תנשב 'זדול וטגב
.םיידוסי-לע
רפוסהו הרומה .הרותה תצפהל הבר הלועפ וחתיפ 'גדול וטגב םידרחה םיגוחה םג
םשר -רונש רתלא יתורפסה ויוניכ -רגניציא בוד לארשי ידרחה
:ונמויב

,םיימשרה הליפתה יתבב ךא ,ימשר ןפואב םידיסח-יתב אצמנב ןיאש י"פעא"…
'חרב .המחלמה ינפל ומכ םירוחב ,םיכרבא םש םידמול ,םיילאגל-יאהו םיילאגלה
םייחלה ימונצ ,תואמל םירוחב םיבשוי ,רוג ידיסחל זכרמה-םוקמ 15, הקסרנירמ
זכרמה םוקמ 10, אבוקאיב םג .םייח םיקולא רבד תא לוקב םיגוהו רשבה יקדו
.הרובחב םידמול םש ,רדנסכלא ידיסחל
,בירעמל החנמ ןיב וא רחא ,םייטרפ תוליפת יתב המכב םידמול "ימוי ףד" לש דומילה תא
תורצחמ אלה יכ ,יחכונה רצחה ישנאמ קר םימייקתמ בירעמו החנמה תליפת בורה לע יכ
..".עשת רחא רבכ יכ ,אובל רשפא יא תורחא
רשא "ברוח ינב" תרובח ישנא לע רפוסמ ,ונילא העיגהו הרמתשנש 'זדול וטגמ תחא הדועתב
םידלי תוצובק ונגרא םה .םידליה תא םש ודמילו םיתבה לא וכלה ...םירדחה ורגסנשמ"
."םייתד םיאשונ לע תואצרה וצרהו ,לארשי ימי ירבד ,תירבע םודמילש ,םיכנחמ לש םתלהנהב
1941 רבמטפסב .םמצע םירומה לש םתמזויב ומק םה .םיבר רפס-יתב ולעפ הנליו וטגב
ינפמ וששח םירוהה יכ ,ומשרנ אלש םידלי ויה םלוא 14. דע 7 ליגמ םידלי 2700 םש ומשרנ
ירסח םידליה ויה םיבר ףא .םהיתובותכו וטגב םידליה רפסמ תא תולגל ביואה ןוצר :המיזמ
.הקימעמו הפנע תיכוניח הלועפ התשענ הנליו וטגב רפסה-יתבב .תיב ירסחו םירוה
םע תודלותו ,תירבע תורפסו ןושל ,ך"נת ודמיל תותיכה לכב ךא .שידיי התייה הארוהה תפש
יוכידהו הלפשהה תמועל תימואל הוואג םידימלתה ברקב ררועל ושקיב םירומה .לארשי
הקיתווה הרומה השפנ תא הנתנ וטגב תיכוניחה הדובעב .םהישגונל זובב סחייתהל םדמללו
.ןייטשנרב הרימ
םקוה םליבשב .דלי 80- כ ולצינ וב - זוכיר הנחמ ריעב םקוה ,הנליו ידוהיב חבטה רחא
תא אובחמב דמלמ היה ןיקספוא בייל הרומה .םילופכ תוריק ןיב דחוימ אובחמ
.הגצה םתא ךרע ףא םחור תא דדועל ידכו ,םידליה
השארב .אטילבש הנבוק וטגב םג הלהנתה ,תירבעה הפשב רקיעב ,הפנע תיכוניח הלועפ
הטיסרבינואב היגולוטימסל הרדתקה שאר ותעשב היהש ימ ,אריפש ןמחנ-םייח ר"דה דמע
.ןוכית-יעוצקמ רפס-תיבו שידייבו תירבעב רפס-יתב ולעפ םש .תיאטילה תימואלה
םחור ךלה לע ?הלפשהה ישעמו תופידרמ האצותכ ,םתודהיב ידוהי רעונו םידלי ושייבתה םאה
.םימיה םתואב ומשרש םהירבדמ דומלל ןתינ םירוענה-ינבמ םיבר לש
: הנליו וטגב 15,-ה ןב ,יקסבאשאדור קחצי ונמויב םשר 1941, ילויב 8-ב
םיאלט דונעל הנליובש םידוהיה ןיסולכואה לכ םיבייח היפל ,הדוקפ המסרופ"
,ןונבג יל חמצ וליאכ ,יתשגרה J. תואה ובו בוהצ לוגיע - רוחאמו םינפלמ םיבוהצ
אלא ,ינא ידוהי יכ ,וריכיש ינפמ אל .בוחרב תואריהל יתשייבתה .ילע םיצרש ינש
ןיא .העגפנ אל ונתרכה ךא ,ונליעמ לע אוה יאלטה .ילש םינואה-רסוחב יתשוב
לש ורשבב אנ-וברצי .םיאלט ונושיבלה רשא ,הלא ומלכיי !םיאלטב םישייבתמ ונחנא
..".ומע דיתעב רהרהל הסני רשא ,הרכה-לעב ינמרג
לובגה םוחתב )Druja(, היורד הרייעהמ 18-ה תב ,בוקאבראב הינאפ לש הדירפה בתכמ
םעו התחפשמ ינב םע גרוהל האצוהש ינפל טעומ ןמז בתכנ רשא ,תוצעומה-תירב-ןילופ ןשיה
תעשב םידוהיה רעונה ינב לש םיימואלה םהיתושגר לע אוה ףא דיעמ - היורד ידוהי תדע לכ
: בתכמהמ עטק ירהו .וז הרבע

ונלוכ .רשואו רשוע ייח ויח ,םייחב םתא וראשית ילוא ! יריקי סינומ ,הרקי ה'להיח"
יכ ,רתויב החוטב ינא .דחא רובב םילטומ ונלוכ .ונלרוג אוה הזכ .הוואגב תומל םיכלוה
.ונתרובק םוקמ םכל עדווי
האג ינא .הביתכה תא םייסל הלוכי יניא ,תדעור ידי …דואמ ער דמעמ םיקיזחמ אבאו אמא
.ימע ןעמל התמ ינא .הידוהי ינאש
.בתכמ תבתוכ ינא ונתומ ינפל יכ ,שיאל יתיליג אל
…דובא לכה ךא ,םייחב בוט תצקל עיגהלו תויחל ינא הצור המ …!ךא
ןכו ;אצאחו היסאר ,היסוז ,הינוס ,המיס ,אמא ,אבא :םלוכ םשב הינאפ ,יריקי ,םולש ויה
.רבד הניבמ הניא ןיידעש ,תנוטנטקה יל'הדלז םשב
היורד
,הייריב גרוהל-האצוהה ינפל ,זוכיר-הנחמ
16.6.1942 ,רקובב 4 העש ,'ג םוי
!םכלוכל םולש
.הינאפ םכלש