תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  (תואטגב ומקוהש םייאשחה םינויכראה) תודעה ילעפמ
()1972 תימשנ הרש :תאמ

אל .תואטגב ומקוהש םייאשחה םינויכראה ,תודעה ילעפמ ויה ידוהיה קבאמה-ייוליגמ דחא
םהיניבו ,םע-יטושפ ףא אלא ,קהבומ ירוטסיה שוח וליג םיירוביצ םינוגראו תודסומ קר
תא בתכב תולעהל ושקיב לכה .רתויב הטעומ םתלכשהש ,םירפוס-טעב םדועמ וזחא אלש הלאכ
הז היה ."ועדי ןעמל ,הירוטסיהה ןעמל" ,תואטגב ידוהיה קבאמה תרובגו םזיצאנה יעשפ
,םינקזו םיריעצ ,ובתכ םיבר .ררוצב ותמקנ יכרדמ תחאו ,רפסה-םע לש וחוכ ייוליגמ דחא
םישנא ידיב ,תונחמבו תואטגב ובתכנש ,םינמוי יעטקו םינמוי ונל וראשנ .םידלי ףאו
חצנה-ייח ןורכיז : תישפנה םתרובג לע תודיעמ ,ריינה לע ולעהש ,תורושהו .ופסנ םבורש
."רקשי אל לארשי חצנ" יכ הנומאו המואה לש

לש ודוסימ ,השראווב תרתחמה ןויכרא :תואטגב ומקוהש ,תרתחמה ינויכראל בר ירוביצ ךרע
,השראו וטגב "ץולחה" ןויכרא ,"תבש גנוע" דוקה םש תחת לעפש ,םולבלגניר לאונמע ר"ד
ומייקש ,םידדוב םישנא םג ויהו .המודכו ,קוטסילאיב וטגב םיובננט-קיסרמ ןויכרא
ףסאש ,ןוסנרהא עשוהי 'ר ,קינאסמ ברה לש ולעפמ לשמל ; דיחי לש לעפמכ ,תודע-יפסא
תודעה-רוקמכ םויה דע םישמשמ ,הלא םיינויכרא-םיפסוא .ןינוק הדובעה-הנחמב ומצעב בתכו
.תואטגה ידוהי לש םקבאמלו םהייחל רתויב בושחה
,השראו וטג לש תרתחמה ןויכרא אוה ,תואטגה ןמ ונל וראשנש תודעה-ילעפמ לכמ בושחה
לאונמע ר"ד ריעצה ןוירוטסיהה היה ולהנמו ודסיימ ."תבש-גנוע" ויוניכב עודי היהש
,םירפוס - לעפמל םשפנ לכב םירוסמו םינמאנ םישנא לש תווצ וביבס זכיר אוה .םולבלגניר
.םדועיי תא וב וארש רקחמ ישנאו םיאנותיע
ויה .תומיוסמ תודובע ונעמל ועציבש ,םיינמז םידבועו םיעובק םידבוע ויה ןויכראל
םהיניע הארממ םימשורו תובוחרב םיכלהמ ויהש ,יקסנישטופוא ץרפכ םיאנותיע
םייחה לע ,וטגב יראטינסה בצמה לע : םידחוימ םירקחמ ועציב םירחא .םהינזוא-עמשממו
םירשכומה וירזוע ןיב .'וכו הדובעה תונחמ לע ,הנוזתה בצמ לע ,התומתה לע ,םייתוברתה
םיררושמו םירפוס .דנאברבוה ןועמש ברה ,ריעצה ןוירוטסיהה היה םולבלגניר לש םירוסמהו
ןמ חבטה יטילפ םע םישגפנ ויה םירחא םידבוע .םהיתוריצי תא הזינגל ןויכראל ורסמ
וטגב להינ ומצע םולבלגניר .םימשורו םרופיס תא םיעמוש ויה ,השראול וטלמנש ,תורייעה
בותכל שקיבש תידוסי הדובעל םיקרפ ישארכ םיקרבמ-ןונגסב םשרש ,תוימוי תומישר השראו
.ול חוורישכ
לש תוח"וד םג זנג ןויכראה .םיירוקמ םירויצ םגו ,וטגה ןמ םימולצת םג ונמטנ ןויכראב
.טארנדויה לשו םינמרגה לש ,תונוש תועדומ ,םוי-תודוקפ ,טארנדויה
.וטגב תונושה תורתחמה םע םירשקב דמע םולבלגניר
ושארבו רמוחה תא רגואה יעדמה ףוגה (א :תועורז 2-ל הקלחתה "תבש-גנוע" תדעוו
םנמוטו חפ-יזגראבו בלחל םידכב רמוחה תא זרוא היהש ,ינכטה ףוגה (ב -ו םולבלגניר
.המדאב
,19-18 ינב םיריעצ ינש ודי לע ורזע .ןייטשנטכיל לארשי הרומה דמע ינכטה תווצה שארב
התע) רסאוו שרה ןויכראה ריכזמ היה תותווצה ןיב רשקמה .'ץאווי'זג םוחנו רבורג דוד
.(לארשיב
לא טלמיהל וחילצה םיטעמ קר .וחצרנו םבורב ןויכראה ידבוע ושפתנ ,לודגה שוריגה םע
ורצחב ןקתוהש ,אובחמל רבעוה ומצע םולבלגניר .הקספנ "תבש-גנוע" לש ותדובע .יראה דצה
ויבתכמ קלחו .בותכלו דובעל םולבלגניר ךישמה אובחמב םגו .יראה דצב ,ינלופ דידי לש
,ותחפשמו םולבלגנירו 1944, ץרמב 7-ב הלגתנ אובחמה .ולצינ ,אובחמב בתכש ,םינורחאה
.ורונ ,יקסלוו בלסי'צשימ ,ינלופה דידיה ףאו
הווהמ םויה דע .המחלמה רחא ולגתנ םהמ םיינש ,תומוקמ 3-ב ןמטנ "תבש-גנוע" לש רמוחה
.השראו וטגב םייחה רקחל רתויב בושחהו רישעה רוקמה תא םולבלגניר ןויכרא
תשולש לש םהיתואווצ םג ואצמנ 1947,-ב הלגתנש םולבלגניר ןויכרא לש רמוחה ךותב
-3מ ,ותאווצב בתוכ ךכו .םיריעצה וירזוע ינשו ןייטשנטכיל הרומה :ופסנש םינימטמה
:'ץאווי'זג םוחנ 1942, טסוגואב

רשקה תא ונדביא רבכו .הכחמו בשוי ינא .הזב יתראית םתוא םימיב יתאווצ תא ינא בתוכ"
עדוג .והובו והות ררוש וטגב יכ ,ולש ותוירחא לע לעופ דחאו דחא לכ .ונירבח לכ םע
ןמזב אקווד יכ ,ונטלחה ,ינאו רבורג ,ןייטשנטכיל רבחה ,ונא .ותדובע תונש בטימב ץעה
אל יכ ,הלילב רחואמ דע ונבשי לומתא .םישוע ונא ךכו ,הלא םימי בתכב ראתל ונילע הזכ
העשה תיצחמו םיתש רחאל תוקד רשע 1942. טסוגואב 3-ב א"ז ,םויה דוע היחנ םא ,ונעדי
ידכ אלא ,םייטרפה ונייח ןעמל םייחב ראשיהל םיצור ונא ןיאו .יתביתכ םייסמ ינא
...םלועה תא קיעזהל
,םינרבקה דחא יתייהו ישאר תא יתנכיס רתויב הלודגה העווזה ימיב יכ ,ינא האג תחא לע
םירונ םהב ,םימיב .יארלטיהה ןוטלשה יחטשב ידוהיה םעה לש ויתולבס רצוא תא ורבקש
לע ועדת םתאש ידכ ,הזה רמוחה תא יתרתסהו המדאב יתרפח ,םינוש םיעשפ דעב םישנא תורשע
..."תיארלטיהה תוצירעה העציבש תוחיצרהו לבסה