תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  דרחה ידוהיה לש דחוימה וקבאמ
()1999 תימשנ הרש :תאמ

םיללעתמ ויה תיטסידאס האנהב .ותד תאו לארשי םע תרות תא םינמרגה ופקת תדחוימ המיחב
.תואיפו ןקז םירוטעהו ,תיתרוסמה תידוהיה הטופאקה ישבול ,םידרח םידוהיבו םינברב
השודקה ישימשת לכ תא בוקארקב םידוהי יניינעל רודמה שאר םירחה 1939 רבמטפס ףוסב
הטיחשה תא תרסואה הריזגה האצי 1939 רבוטקואב 26-ב .ריעבש תסנכ יתבב ךרעה-ירקי
.ןקזו תואיפ חוליג לע ןכו הליפת יתבו תסנכ יתב תריגס לע רזגנ 1940 רבוטקואב .הרשכה
םיארונה םימיב הדובעל תאצל ,לארשי ידעומ תא ללחל םידוהיה םג ווטצנ שדוח ותואב
.הכאלמ יתבו קסע-יתב חותפלו
לעו םיצאנה לע םיבוהאה םיעושעשה ןמ ויה ,ותפירש וא ןקזה תזיזגו תואיפה תטירמ
ויה .םידחוימ "תולמעתה" יליגרת תוטופאק ישבול םידוהיב עצבל וגהנ ףא .םהירזוע
תולכ דע ,תחנמ גגומתמו להוצ ןומה יניעל ,יבמופב םתוא םיריהדמו םיציפקמ ,םיצירמ
.םתוטטומתה דע ,םהיתוחוכ
תידוהי הטיחש ,םיידוהי םיסכט ,רוביצב תוליפת תכירע ,הרות דומיל רוסאל וגהנ םינמרגה
לע וכמתסהש ויה .ותלוכי תדימב דרחה ידוהיה רוביצה קבאנ הלא תוריזג דגנ .המודכו
ויה ךא .תורשכ תווצממ ןוגכ ,תובר תווצמ לועמ םמצע תא וררחשו "שפנ חוקיפ" תווצמ
השראו ידוהישכ ,הלא בער-תונשב .תווצמה םויק לע םהייח תא ףאו םתואירב ונכיסש םידוהי
ורמשש ,םידוהי ואצמנ ,לכאמל "יוארה" והשמ רחא שופיחב ,תותפשאב םירבונ ויה 'זדולו
,רשב תליכאמ ןמזה לכ ורזנתה ,הרשכ הטיחש ןיאב רשא ,הלאכ ויה .תורשכה תווצמ לע
,תויצקאה לש םישקה םימיב ףא ונאימש ,םידוהי ויהו .וגישהל םיעצמאה םדיב ויהשכ וליפא
ויהו ,הפירט ששחמ םהלשמ לוכאל ,םידידי םירכיא לצא ,םיפתרמ-יאובחמב ורתתסהשכ
.םילשובמ-אל תוקרי תליכאב םיקפתסמ
לע םיווצמ ויה ,טינקהל ידכו .הרות ירפס ףורשלו שאב תסנכ-יתב תולעהל וגהנ םינמרגה
תא םפוג ביבס וכרכ םידוהיש ,םירקמ ויהו .תובהלל םיליווגה תא ךילשהל םמצע םידוהיה
תא םידוהי ורסמ םהב םשה שודיק לש םיבר םירקמ ונל םיעודי .שאל םתא וצפקו םיליווגה
.םתונמאו םתד תווצמ תא םייקלו ךישמהל ידכ םשפנ

א"שת הנשה שאר ,וטיגה תרוצחמ תחאב רוביצב הליפת :הנומתב
(ןמסורג לדנמ י"ע 'זדול וטיגב רתסהב ושענש םימוליצה ףסואמ)
ףא ,הרות דומילל תועש ועבקו רוביצב הליפתל םיניינמ רתסב םידוהי ומייק תובר תוליהקב
םוצ םויק לשו תווצמה תרימש לש םירקמ ויה הדמשההו זוכירה-תונחמ לש םוניהיגב
,םירקמ ויה ,תדמ קוחר ירצונ רוביצ ךותב - םינאזיטרפה תורעיב .םירופיכה-םוי
"שידק" רמולו רוביצב הליפת םייקל ידכ םיארונה םימיב ודחייתה םידוהי םינאזיטרפש
לא תותבשלו םיגחל - םהל ןתינשכ - םיעסונ ויה םידוהי םינאזיטרפ ,לפנש רבח תמשנל
.תידוהי הריואמ דודיע בואשל םייתחפשמ תונחמ
- התרותו תידוהיה תדה יכרע לע םינמרגה ורזגש ,דמשהה תלועפ לע תדחוימ האחמ-תבוגת
תעיבקב ועטי אל םידוהיש ידכ ,הנשה תוחול תנקתהו ,רתסהב הליפת ירודיס תקתעה התייה
םידוהיה לש רמה םלרוגש ,תאז םע ,ןייצל שי .םיגחה ידעומ
,םיעצבמ ויה הדמשהל שוריגה-תויצקא תאו לארשי ידעומ תא םה ףא ועדי ,םדצמ ,םינמרגה
.םיידוהי דעומו גח ימיב ,הנווכב