תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  םינקלבהו תיברעמה הפוריא תונידמ שוביכ
()1972 תימשנ הרש :תאמ

המחלמ תפרצו הילגנא וזירכה - ןילופ לע םינמרגה תפקתה חתפה רחא םיימוי ,רבמטפסב 3-ב
,הילרטסוא : יטירבה רתכה תונידמ ופרטצה המחלמה תזרכהל .ישילשה "ךייר"ה לע
המחלממ הינטירב תא אינהל ולדתשה םינמרגה .ודוהו הדנק ,הקירפא-םורד ,דנליז-וינ
םיחטשה תסיפת ידי-לעו הפוריאב תובושח תויגטרטסא תודמע שוביכ ידי-לע ,"ךייר"ב
דעונ םיה תלפשו תויבאנידנקסה תוצראה שוביכ .תיאבצה התיישעתל םלג-ירמוח םיקפסמה
.הפוריא תשבימ לילכ הינטירב תא קתנל
וליאו ,דימ הענכנ קרמנד .היגברונ תאו קרמנד תא הינמרג הפיקתה 1940 לירפאב 9-ב
םייטירב תוחוכ ועייס םיגברונל .ולסוא התריב לופנ רחא םג ןגמ-תמחלמב הכישמה היגברונ
יאמב 10-ב םינמרגה ושלפשמ ךא .היגברונ ןופצב למנה ריע ,קיווראנב ותחנש םייתפרצו
תא םיטירבהו םיתפרצה וניפ ,תפרצ לע םתורעתסהב ולחהו ,גרובמסקוללו היגלבל ,דנלוהל
הצימאה ןתמחלמב ןדבל וכישמה תורוצנה יגברונה אבצה תודיחי .קיווראנמ םהיתוחוכ
.ינויב 10-ב וענכנ ןהידירשו
לש שישקה האיבצמ .סיראפ הלפנ ינויב -14 בו ,תפרצל םינמרגה תשילפ הלחה יאמב - 10 ב
,1940 ינויב 22-ב ,םתחו ענכנ ,הנושארה םלועה תמחלמב ןדרו תוברק רוביג ,ןטפ ,תפרצ
תפרצ ןופצ - לודגה : םירוזא ינשל הקלוח תפרצ .תיצאנה הינמרג םע קשנ-תתיבש םכסה לע
- ןטקהו ,ינמרגה יאבצה דקפמה ןוטלש תחת ינמרג שוביכ-חטשכ זרכוהש ,הריבה סיראפ םע
לש התירב-לעב ,ןטפ לשרמה לש ונוטלשל תימשר ףופכה ,ישיו ריעב זכרמה םע תפרצ םורד
.תיצאנה הינמרג
תוסחה יחטשמ ,תויתפרצ אבצ תודיחי .וענכנ אל יתפרצה םעה ןמ םירכינ םיקלח םלוא
תפרצמ וטלמנ ,םיטעמ אל םייתפרצ םילייחו םיניצק .םחלהל ופיסוה ,היתובשוממו םייתפרצה
לא תשגרנ האירקב ,ינויב 18-ב הנפש ,לוג-הד לראש לרנג ביבס ודכלתהש םהמ .הילגנאל
"תישפוחה תפרצ" תא וויה הלא תוחוכ .תפרצ לש הרורחשל וקבאמב ךישמהל יתפרצה םעה
הנגראתה השובכה ץראה רותב םג .ןוילעה ודוקיפבו יטירבה אבצה םע דחא םכש ומחלנו
םישנאל עויסו ,םיטירבל רקיעב ,תירבה ילעבל ןיעידומ תוריש :ויה הידיקפתמש ,תרתחמ
תוריש ןוגרא םשל השובכה תפרצ יפוחב םהישנאמ םיחינצמ ויה םילגנאה .התמדא לע וחנצוהש
םג תמחול תרתחמ הנגראתה ,ישיו לש תפרצב ןכו ,השובכה תפרצב .הלבח תולועפו ןיעידומ
םעה לא (םואנ) טספינמ (ילויב 10-ב) ומסרפ תפרצב תיטסינומוקה הגלפמה ישאר .רחא גוסמ
לש תונטק תוצובק הלא ויה הליחת .שלופב הלירג-תמחלמל ןגראתהל ול וארקו יתפרצה
הינמרג תשילפ ירחא רקיעב) םימיה תוברב וחתפתה ןה ךא ,םיטנדוטס לשו םילעופ
םג םעה ךותמ תפרצב המק .תיתפרצה "יקאמ"ה - תפעוסמ תרתחמ תעונתל (תוצעומה-תירבל
יתרבח םרח הזירכהשו ביואה םע הלועפ ףותישמ ענמיהל הארקש ,הבחר תיחרזא ירמ-תעונת
רקיעב היה הייפואש "סנטסיזר"ה תעונת יהוז .יצאנה "ךייר"ה יחילש לע ילכלכו
ףתתשהלמ ענמיהלו םינמרגה תודוקפמ םלעתהל וארק "םנטסיזר"ה ישנא .ינחור-ירסומ
םע ודדייתהש ,תויתפרצ תורענב תעגופ התייה העונתה .שוביכה ןוטלש ןגראש תוביסמב
.םיינמרג םילייח םעו ,םיניצק
לכו ,םיבר םינוגראל תלצופמו תגלופמ תפרצב תרתחמה תעונת התייה 1943-1942 תונשב
ינאזיטרפה ןוגראה תפרצב םק 1943 יהלשב קר .ותוירחא לעו ומצע תעד לע לעפ ןוגרא
הז ןוגרא )Francs Tireurs et Partisans(."םינזיטרפהו םיישפוחה םירויה" דחואמה
ייחבו תפרצב ינמרגה ןוטלשה ישאר לש םהייחב שקנתמ היהו תובר הלבח תולועפ עציב
.םיבר םידוהי םג ומחלנ תיתפרצה יקאמה תורושב .שוביכה ליחמ םילייחו םיניצק
היגברונב ,היגלבב םג ומק רתוי תונטק תומחול תורתחמו הז גוסמ "סנטסיזר" תועונת
.תושובכה דנלוהבו
הענכנ היבלסוגוי .היבלסוגוי תאו ןווי תא תחא-תבב תיצאנה הינמרג הפיקתה לירפאב 6-ב
ןוטלש-חטש ומיקהו היברס תא הנממ ודירפה םינמרגה .היקלחל הרתוב איהו ,לירפאב 17-ב
;תיטאורק תוסח-תנידמ וננוכ הניבוגצרהו הינסוב לש קלחו היטאורקמ ;דרפנ ינמרג
לש תוינלדבה םהיתופיאש תא ולצינ םה .םירגנוהל - הק'צאבו ,םיקלטיאל הנתינ ורגנטנומ
םינמרגה לש םתוסחבו םתתסהב .םיברסל םתביא תושגר תא ובהלשו ,םייטאורקה םינמואלה
דישכ הלא לע םילפנתמ ויה הלא .םיטאורקה ןיבו םיברסה ןיב תירזכא םיחא-תמחלמ החקלתה
.םידדצה ינשב תטלוש םינמרגה
ןוגרא -"םיקינטא'צ"ה :םדוסיב םייטסישפו םיינמואל םינוגרא ינש ומק היבלסוגויב
תא דימשהל םינמרגל ועייס םהינש .יטאורק יטסישפ ןוגרא -"ישאטסוא"הו ,יברס ינמואל
.םינושארה שוביכה ישדחב דוע םידוהיה
.םיינסובה םימלסומה לש תיתדה םתואנק תאו םתונמואל תא םינמרגה וניזה הינסוב רוזאב
רורחשה תואבצב םתמחלמב םינמרגה םע ופתתשהש ,םיינסוב .ס.ס ידודג ונגרוא םש
.םידוהי חצרבו םיינזיטרפה

העונת המיקהו םיצאנב דרמ לע הזירכהש ,הפוריאב הנושארה הנידמה התייה היבלסוגוי
אל םידוהי ומחלנ הז אבצ תורושב .רורחש אבצל הרהמ דע הכפהנש ,םידממ-תבר תינזיטרפ
יאבצה וגיהנמ .םירחא תונייטצה תותואלו "ימואל רוביג" ןוילעה ראותל וכזש םהמ ,םיטעמ
,ידוהי רייצ ,הדאיפ השמו ,ןויסינ-בר יטסינומוק םחול ,וטיט זורב היה רורחשה אבצ לש
.דרמל ררועמה ,יטילופה חומה ,וטיט לש ונימי-די תניחבב היה

תא ולביק םירגלובה :שוביכ ירוזא השולשל הרתוב איה 1941. לירפאב 27-ב הענכנ ןווי
יקינולס םע הינודקמ-םורד תא - םינמרגה ; הינודקמ ןופצ תאו היקארת תא - ןווי ןופצ
.הנותא רוזא תא - םיקלטיאהו ,הזכרמב
וחינצה םיטירבה .םירהב היה ירקיעה םזוכיר םוקמ .תוינזיטרפ תוגולפ ונגראתה ןוויב םג
ןיעידומה תורישב םג .הלבח תולועפלו ןיעידומ יכרוצל םייטירב םיניצק תוצובק ןוויב
.םידוהי ולעפ תוינזיטרפה הלבחה תוצובקב םגו
1940 רבמבונב 24-20 םימיב :תיצאנ-תיטסישפה תירבל ופרטצה ,ושבכנ אלש ,תונידמה ןיבמ
לש תויאבצ תודיחי .הירגלוב הפרטצה 1941 סראמב 1-בו :היקאבולסו הינמור ,הירגנוה -
.תוצעומה-תירב דגנ תותיזחב רקיעב ,ינמרגה טכאמרווה לש ודצל ומחלנ הלא תונידמ