תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  תינלופה תודגנתהה תעונתו ןילופ לש השוביכ
()1972 תימשנ הרש :תאמ

לש האבצ .הינשה םלועה תמחלמ הלחה ךכבו ,ןילופ תא הינמרג הפיקתה 1939 רבמטפסב 1-ב
םיריכבה אבצה ידקפמו תינלופה הלשממה .המחלמה לש ןושארה עובשב דוע טטומתה ןילופ
תכרעמ ,היסומלרדנא הררתשה רקפומהו סבומה אבצב ,הנידמה תולובגל רבעמ לא וטלמנ
וכישמה דוע הרושה ןמ םילייחו םירטוז םידקפמ .התלועפ הקיספה תיזכרמה רשקהו דוקיפה
יפלא .תיזחה תא בצייל תורתובמה תודיחיה ושקיב אוושל ךא ,תלחותה תרסח םתמחלמב
.יבשב וכלה םילייח ינומהו ,םישלופה ידי-לע ורונ םינלופ םיניצק
רבוטקואב 2-בו הריבה השראו הענכנ ,הרובג-תוננוגתה לש םייעובש ירחא ,רבמטפסב 27-ב
לע הנורחאה תוננוגתהה תדוקנ ,(יטלבה םיב) לאה יאה-יצח לע םג ינמרגה אבצה טלתשה
לובגה תא תוצעומה-תירב תואבצ וצח ,רבמטפסב 17-ב ,הכרעמה םות ינפל דוע .ןילופ תמדא
וויהש םיחטש - םייברעמה היסורולייבו הניארקוא יחטש תא ושפתו ןשיה ינלופ-יטייבוסה
.ןילופ לש יחרזמה רפסה תא המחלמה ץורפ דע
היתולילג .םירזג הנממ וערקו ןילופ תא ורתיב םינמרגה .םייקתהל הקיספה ןילופ תנידמ
"ךייר"ה לא וחפוס ('זדולו ןאנזופ תולודגה םירעה םכותבו) רבעשל ןילופ לש םייברעמה
ליטסקטה ריע - קוטסילאיב .(ואג-אטראוו) "הטראוו רהנה רוזא" הנוכמה ,דחוימ זוחמכ
םירישעה היישעתה ירוזא םג .ןילופ לש יטילופה הפוגמ וקתונ ,הרוזאו הלודגה
ימוחתב וללכנ ,ץיבונסוס ,ןידנב ,ץיבוטק תולודגה םירעה םכותבו ,ןילופ ברעמ-םורדב
תילהנמ הדיחי המקוה - םייזכרמה היתולילגמ רמולכ - רבעשל ןילופ תמדא תרתימ ."ךייר"ה
הזכרמו )General gouvernement("תילרנגה-הינרבוגה" המשו ,ינמרג ןוטלשב תדחוימ
לש ובשומ םוקמל היה היכלמ לש ירוטסיהה ןומראה .ןילופ לש הקיתעה התריב ,בוקארקב
הנונכתל זכרמה היה םש .השובכה ןילופ תמדא לע "רריפה" ביצנ ,קנארפ סנאה לשומה
תודוקפ ואצי םשמ .תינלופה הייסולכואה יבגל לוצינהו יוכידה תוינידמ לש העוציבלו
.ירזכא לוצינו רורט רטשמ וגיהנה םינמרגה .ןילופ ידוהי יבגל הדמשההו לושינה ,הילפאה
תיברמ תא ומצעל לטנ שבוכה .בורל הדובע-תונחמו זוכיר-תונחמ ומקוה ןילופ תמדא לע
,"תוחנ עזג" ינבכ ואר םינלופה תא .תינלופה היישעתה לכ לע טלתשהו תיאלקחה תרצותה
.ורגסנ םינלופה לש רפסה-יתבו תוברתה תודסומ .םינמרגה םהינודא תא תרשל םדיקפת לכש
,ןילופ לש התוברת תורצוא .ידוסיה רפסה-תיב לש תוכומנה תותיכב אלא הארוה הרתוה אל
היצנגילטניאהו חורה ישנאמ םיפלא .ודדשנ ,תונמאל תוירלגהו םיימואלה םינואיזומה
.ולגוה וא ורונ הרומכה ישנאמ םיבר .וחצרנ תינלופה
,םיגיהנמ הל וראשיי לבל ,תינלופה המואה "ישאר תא תורכל" התייה םישבוכה תנווכ
תובשייתהל בחרמ תויהל הדעונ ןילופ .שבוכה םע ינלופה םעה קבאמ תא ררועל םייושעה
.תאז תובשייתהל םיחטש תונפלו םיינלופה ןיסולכואה תא ללדל ונווכתה ךכ םשל .תינמרג
םהיניב ,םירכיא תוחפשמ רקיעב ,םיבשות 110,000 םינמרגה ושריג דבלב ץשומאז זוחממ
םיבר םידליו ,וחצרנ תובברל םירבג ,זוכיר תונחמב ואלכנ םישנ ינומה .םידלי 30,000
ךפהיהל הדעונ ץשומאז ריעה .םינמרגכ םש ךנחתהל הינמרגל וחלשנו םהירוהמ ולזגנ
."רלמיה לש וריע"ל - רמולכ ,"טאטשרלמיה"ל
רסאנ .ינלופה "םידבעה םע" ןיבו ינמרגה "םינודאה םע" ןיב ןילופב הגהנוה האלמ הדרפה
םיטלש ולתנ הפק-יתב לעו תודעסמ לע .םינלופה םע יתרבח רשק לכ םייקל םינמרגה לע
רודיב תומוקמו עונלוק-יתב ,תויונח ויה ןכ ומכ ,"דבלב םינמרגל" :תובותכ-יאשונ
.םינמרגל םידחוימ
הברהב תונטק ןוזמ תונמו םינמרגל תודחוימ תונמ ועבקנ - ןוזמה יסיטרכ וגהנוהשמ
רוסחמ ולבס ,היצנגילטניאה יגוחמ רקיעב ,תובר תוינלופ תוחפשמ .תינלופה הייסולכואל
םידגב ,ןילטלטימ הריכמל םיאיצומ ויה החפשמה ינבל םחל איצמהל ידכ .רומח ילכלכ
רחסמב וקסע םינלופ ינומה .הכאלמ ילעבו םיריעז םירחוס לש םבצמ היה הזמ בוט .םיידעו
םיקסועו הנידמה יבחרב םיטטושמ ויה םה .םיטעומה םיינויחה םיכרצמב ורספסו "רוחש"
.קשנב יתרתחמה רחסמה הב טשפ - תודגנתהה תעונת ןילופב המקשכו .החרבהב
ישילשה "ךייר"ה סייגשמו 1941( ינויב )22 תוצעומה-תירבב םתמחלמב םינמרגה וחתפשמ
תואלקחה יפנעב הדובע-חוכב בר רוסחמ הינמרגב שגרוה ,םיריעצה םירבגה תיברמ תא תיזחל
םימע ינב ,םילעופ ינוילימ סויג ידי-לע הז רוסחמ אלמל וסינ םינמרגה .היישעתהו
"בדנתהל" םיארוק ויהו יתבר הלומעת םינמרגה ולהינ תיברעמה הפוריא תונידמב .םירחא
תוצעומה-תירב יחטשבו ןילופב רקיעב ,יבאלסה בחרמב וליאו ,הינמרגב הדובעה תורישל
םוקמב בצייתהל וצ םילבקמ ויה תוריעצו םיריעצ .היפכב הדובעל םיריעצה וסיוג ,םישובכה
ותוא םילטונ ויה - ומצעב בצייתה אלש ימ .הדובעל "ךייר"ה לא עוסנל ידכ םיוסמ ףוסיא
,תוימוקמ הרטשמ תודיחי לש ןעויסב ,הירמרדנ'זה תוחוכ םיטשופ ויה םעפל םעפמ .חוכב
תובבר .רעונה ינב לע דוצמ םיכרועו ,םייניארקואו םייסורולייב ,םיינלופ םירפכב
."ךייר"ה יחטשב תודבע-ייחל ועסוהו תובכרב ונעטוה םידוצינה
יחטש ןוגראל ))General Plan"תיללכ-תינכת"1941 ויתסב הנכוה רלמיה לש ותדוקפ יפל
.םישובכה חרזמה
דע םצמצל ידכ ,םינלופ ינוילימ "החרזמ ריבעהל" ןויערה ךירדה תינכתה ךרוע תא
רחא .יפוריאה חרזמה בחרמב תינמרגה הטילשל תוברואה ,תויטילופה תונכסה תא םומינימה
,דבלב םינלופ ינוילימ 5 דע 3-מ ןילופ תמדא לע ראשיהל ויה םידיתע תינכתה עוציב
.םדוקה םרפסממ 20%-15%-כ רמולכ
סחיה .םירפכל וחלשנ םהמ םיברו ,הינמרגל םיינלופ םילעופ ינומה ועסוה 1940 ביבאב דוע
ווטצנ םג םה .הפוריא-ברעמ ילעופל רשאמ הברהב עורג היה םיטייבוסהו םינלופה םילעופל
.דחוימ ןומיס םהידגב לע םישל
ץרמב 15-ב) םירכיאל תודחוימ תוארוה םסרפ ףא ,תיצאנה הגלפמה ריכזמ ,ןמרוב ןיטרמ
רוסאו םינמרג םע דחי םינלופה םילעופה תא ןכשל םידיבעמה לע רוסא םהיפל 1940(,
םתוארלו םינלופה ןמ תואנ קחרמ תרימש לע דיפקהל שי ללכב .ןחלוש ותוא דיל םליכאהל
.םיתוחנ םישנאכ
ןודנולב וננוכ ,םצראמ וטלמנש ,םיינלופ םיגיהנמ .תימואל תודגנתה תעונת המק ןילופב
תעונת שארב דמע רשא ,תרתחמב םיללצ-להנמ השובכה ןילופב המיקה וז הלשממ .הלוג הלשממ
)Armia"יצראה אבצה" םשב תרתחמ-אבצ םקוה "ןמנרבוג-לרנג"ה תמדא לע .תינלופה ירמה
.)"A.K."( א"קא ,תובית ישארב הנוכש יפכ וא Krajowa(
םידיקפבו םילייחב ,םיניצקב תויושגנתה העציב ,הלבחו רורט תוגולפ הנגרא א"קא-ה
תרתחמה תולועפ לע וביגה םינמרגה .םיינמרג םילעפמבו תודסומב הלבח תולועפו ,םיינמרג
.גרוהל םתוא םיאיצומו הבורע-ינב תואמ םיחקול ויה :רבגומ רורטב
ואצי - תונושארה ויתולפמ תא לחנ ינמרגה אבצהו ,תוצעומה-תירבב המחלמב הנפמה לחשמ
.םתברקבש םירפכה לאו תורעיה לא א"קאה לש תוינאזיטרפ תוגולפ
םיקה אוה .ימשיטנאה ינוציקה ןימיה םג ןהיניבו ,תובר תוגלפמ ופתוש א"קא ב
,םינמרגב ומחלשמ רתוי (..ז.ס.נ - ת"רב) "םיניוזמ םיימואל תוחוכ" םשב המיחל-תוגולפ
רקיעב תורעיב ומחלנ ,א"קא ל תורושק ,הלאכ תויפונכ .םידוהי חוצרל וללה וברה
םכסה" ןיעמ םיינמרגה תונוטלשה ןיבל םהיניב םייק היה תופוכת .םיטייבוסה םינזיטרפב
ידיב ולפנש ,ןילופב םידוהיה םינזיטרפה ויה םיבר .הזב הז עוגפל אלש -"ינמלטנ'ג
.הלא םיחצור
("רחשה"- רמולכ) "טיוש" םשב תידוס רודיש-תנחת ,ידמל םירישע קשנ ינסחמ ויה א"קא ל
חוכ רובצל ,התייה תיטילופה התמסיס .ןודנולב הלוגה הלשממה לא ידימת יתרתחמ רשקו
םיביריה ינש תוחוכ ושתוישכ ,רתוי רחואמ בלשב תדלומה רורחש תארקל םעה תא ןגראלו
םיבר אל םידוהי םג ומחלנ א"קא ה תורושב .ךשוממה קבאמב ,םיסורהו םינמרגה ,םילודגה
.קשנל םהירבח תוימשיטנא ששחמ ,םתודהי תא וריתסהש
איה .תינלופ תיטסינומוק הגלפמ ןילופב תמייק התייה אל - הינשה םלועה תמחלמ תישארב
םקלחב היליעפ וטלמנ ,ןילופ לש השוביכ םע .המחלמה ץורפ ינפל הנש דוע הקרופ
.ורונ וא זוכירה תונחמב םינמרגה ידי לע ואלכנ םירחא ;תוצעומה-תירבל
1942 ביבאב המק ךכ .תילאמש תרתחמ תעונת המיקהו התרגסמ תא הגלפמה השדיח 1942 תישארב
םשב יאבצ ןוגראל םימיה תוברב החתפתהש (,"יממעה רמשמה" )"הבודויל הידראווג"ה
הז ןוגרא לש וקשנו ויתוחוכ ךא )A.L(. ל"אא :ת"רב ,"םעה אבצ" וא "הבודויל היימרא"
יאמב קר תורעיה לא האצי הלש הנושארה תינזיטרפה הגולפהו א"קא-ה לשמ הברהב םילד ויה
.1943
תוגולפ ופתיש ,ןילוובו תיברעמה היסורולייבב רקיעב ,ןילופ לש םייחרזמה היחטשב
.םיטייבוסה םינזיטרפה םע הלועפ ל"אא-ה
ןילבול רוזאב .ןילופ תורעי לא םג םיטייבוס םינזיטרפ לש תולודג תוביטח ועיגה 1943-ב
תורוהט תוינלופ תוגולפ םג ויה ;םיטייבוס םימחולו םינלופ לש תוברועמ תוגולפ ונגראתה
.יטייבוסה דוקיפה םע םואית ךות ומחלנש ל"אא לש (תוידוהי-תוינלופ וא)
.השראווב םחולה ידוהיה ןוגראה םע הלועפ הפתישו םידוהי םינזיטרפ הטלק ל"אא-ה
ויה הלא .רתוי ןטק ,ישילש ינאזיטרפ ןוגרא םג לעפ ןילופ תורעיבו םירפכב
הניחבמ (."איקספולכ ינוילטב" )"םירכיא לש םינוילטב" וארקנש ,םינזיטרפ-ידודג
הגלפמ התייהש - תינלופה םירכיאה תגלפמל םיבורק ויה תיגולואידיא-תיתגלפמ
.(תיטסילאיצוס אל) תיטרקומד-תיממע
תוגולפ ףאו םהמ םידיחי .םהלשמ תיטילופ ךרד התייה אל ,שלופה םע םקבאמב ,הלא םידודגל
.םיטעמ םידוהי םינזיטרפ ויה "איקספולכ ינוילטב"ב םג .ל"אא-ל וא א"קא-ל ופרטצה תומלש
ךכ לע הבוגתבו ,יוכידה רטשמ תא םינמרגה וריבגה תותיזחב םהיתונולשיכ תישאר םע
םינזיטרפה דצמ הלבחהו םקנה תולועפ לע .היתולועפ תא תודגנתהה תעונת םג הריבגה
.תוינומה גרוהל תואצוהב םינמרגה וביגה םינלופה
ויה .רוחאל םהל תורושק םהידישכ ,תוצובקב םילבומ םישנא תופוכת וארנ השראו תובוחרב
םירויו ,םינוש םיירוביצ תומוקמבו תויסנכ ילתוכ לא ,םיתב תוריק לא םתוא םידימעמ
די הרזיפש םיננער םיחרפו ,םיקלוד תורנ הלא תומוקמב םיאצומ ויה ןכמ רחאל .םהב
.תינומלא