תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  תינזיטרפה העונתהו תוצעומה תירבב המחלמה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

תא ךופהל ידכו הלודגה הינטירב לע רובגל ידכ יחרכה דעצ חרזמה שוביכב האר רלטיה
בחרמ" תא רלטיה האר תיטייבוסה תוצעומה תירב יבחרמב .הפוריאב טילשה חוכל הינמרג
וחותיפל תינויחה הקפסאה רוקמ תא האר מ"הרב לש עבטה תורצואבו ינמרגה םעה לש "הייחמה
.ינמרגה ךיירה לש
תא םילייח ןוילימ השולשכ םע הבר המצועב תיצאנה הינמרג הפיקתה 1941 ינויב 22-ב
התייה הינמרג לש התינכת ."הסורברב עצבמ" םשל הכזש ריהמ יאבצ עצבמב תוצעומה-תירב
הבקסומ לע תולעל - זכרמב ,דרגנינל תא שובכל ןופצב : תותיזח שולשב םודאה אבצב םולהל
. זקווקב טפנה תורוקמ לא ירשפאה םדקהב עיגהל - םורדבו ,םיטעמ תועובש ךות השבכלו
דוע טטומל ,טכאמרווה ,םיצאנה אבצ חילצה םנמאו .קזב-תמחלמ תויהל הרומא התייה המחלמה
היסורולייבב ,תויטלבה תוצראב ונחש ,םודאה אבצה תוחוכ תא םינושארה המחלמה ימיב
,רוצמב האבש ,דרגנינל דע קזב-דעצמב ועיגה םיינמרגה תוחוכה .תויברעמה הניארקואבו
.הבקסומ תואובמ דעו
וא תגסל וחילצה תיסחי םיטעמ קר .יבשב וכלה םיפלא-תואמל םייטייבוס םיניצקו םילייח
תורעיה לא ונפ ,ענכיהל ובריסש ,רתוכמה אבצה ןמ םיטעמ םידירש .רותיכה תעבט הא ץורפל
הגלפמה ןמ םיליעפ ופרטצה םהילא ,תונושארה תוינאזיטרפה תוצובקה תא ומיקהו
ןכו ,גוסנה אבצה םע טלמיהל וחילצה אלש ,םוקמב יטייבוסה לשממה ידיקפו תיטסינומוקה
.םייובש-תונחמ יטילפ
םירפכל וכלה ,םייחרזא םידגבב םהידמ ופילחה םייטייבוסה םיניצקה ןמו םילייחה ןמ םיבר
תונשב ךא .המחלמה תא ולבי וז ךרדב יכ ,םתווקב ,םירכיאה יקשמב םילעופכ ורכשנו
.םהב םירוי וא תונחמב םיספתנה תא םיאלוכו םירפכב םתוא םידצ םינמרגה ולחה 1943-1942
ויה ךא .םינזיטרפה לא םיפרטצמ ויה םשו ,תורעיה לא חורבל וליחתה רבעשל םילייחה
םפרטצהב וא םינכוסכ ביואה תא םתרשב הדיגב ידי-לע םהייח תא וליצהש ,הלאכ םג םהיניב
.םינזיטרפב המחלמל םינמרגה ומיקהש ,תונושה תודחוימה תוגולפה לא

םירעב תרתחמ ןוגרא םשל םינמיהמ םישנא ,אבצה תגיסנ ינפל םוקמב ריאשה יטייבוסה לשממה
תולועפל םיחמומו תיטסינומוקה הגלפמה תאמ םיחילש שוביכה יחטשב וחנצוה ףא .תושובכה
לע דוקיפה תאו תושובכה םירעב תרתחמה תמקהל המזויה תא םהידיל ולטנש ,ןויבו הלבח
.תורעיב תוינאזיטרפ תוגולפ
תוחוכ קתרל ץלאנ ינמרגה אבצה 1941/42. ףרוחב דוע םלבנ טכאמרווה לש ונוחצנ דעצמ
תאז המחלמב הנושארה הכמה תא .המורד תונפלו ןפקעל ,הבקסומו דרגנינל תותיזחב םיבר
הדמע הרוצנה דרגנינל םגו 1942(, ראוני 1941 - רבוטקוא) הבקסומ דיל טכאמרווה גפס
ינמרגה (קזבה-תמחלמ) "ץילב"הש ,ררבתנ .תודמע-תמחלמל הכפהנ המחלמה .הבר הרובגב
,דרגנילאטס דיל יטייבוסה אבצה לש ונוחצנ וליאו ,םימי ךרואל איה המחלמהו ,לשכנ
.הלוכ הכרעמב הנפמה תדוקנ היה 1943, ראורבפב 1942 - 2 רבמבונ
הכראתנש לככ .םישובכה תוצעומה-תירב יחטשב םג רורטו הזיב ,דוש רטשמ וגיהנה םינמרגה
רסחה תא .הדובע תוחוכבו תיתיישעתו תיאלקח תרצותב רוסחמה הינמרגב ורבג ןכ המחלמה
תא ףאו םלמע ירפ תא ,םתרצות תא םיאלקחה ןמ ולזג םה .תושובכה תוצראהמ ולטנ םהל
לא םינמרגה ועיסה המחלמה תונש שמחב .הינמרגב הדובעל םואיבהש ,םהיתונבו םהינב
.שיא - 2,460,965 דבלב ןילופמו ,היפכ תדובעל תוריעצו םיריעצ ינוילימ 5"ךייר"ה
םהינומהב םיטלמנה ,םייניארקואהו םייסורולייבה םירפכה יריעצ ויה 1944-1943 תנשב
.םיינאזיטרפה םידודגל הדותעכ םישמשמ ,הדובעל םידוצמה תמחמ ,תורעיל
תורשע שאב ולעוה וז המחלמב .חרזמה יחטשב םינזיטרפב המחלמל דחוימ אבצ םיקה "ךייר"ה
.םהייח תא וחפיק םהיבשותמ םיפלא תואמו ,םירפכ
.תינזיטרפה העונתה לש החוכ תא ךכב וריבגהו תורעיה לא םהינומהב םיחרוב ויה םיירפכה
םינזיטרפ יפלא ומחלנ ,הניארקואבו היסורולייבב ,תויטייבוסה תוינאזיטרפה תוביטחב
.םידוהי