תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  םייביטקלוקה םישנועה תטיש
()1972 תימשנ הרש :תאמ

ןישנועה תטיש התייה ,שבוכה םע ליעפ קבאמל האיצימ רעונה ינב תא וענמש םימרוגה דחא
רפהש ימ .ללכב שוביכה-יחטשב אלא ,תואטגב קר אל םינמרגה וליעפהש ,םייביטקלוקה
לע םהייחב ומליש םיברש ,ךכ ידיל איבה ינמרגב עגפש ימ וא ,רוסיאמ םלעתהש ימ ,הדוקפ
,םתס םידוהי םאו ,הידבכנמו הדעה ישארמ םא ,הבורע-ינב תחקל וגהנ םינמרגה .והשעמ
.הבורעה-ינבב םירוי ויה הדוקפ אלמל בוריס לע .בוחרב םופטחש
םיארחא ,םירידאגירבה ,תוצובקה ישאר ויה היפכ-תדובעמ תוטמתשה וא החירב ירקמ וברשכ
הדובע-תונחמל םה םג השעמל וכפהנש ,םירוגסה תואטגבו הדובעה תונחמב .םהידבוע רפסמל
לכ וייחב םליש - דחא חרב .הזל הז םיברע ,הדובעה-תוצובק ישנא וא ,םיקולבה יבשות ויה
.הצובקה לכ וא קולבה
וא אובחמב וידר-טלקמ תאיצמב ,וטגב קשנ יוליגב היצקאה תא םיקמנמ םינמרגה ויה םיתעל
הנחמבכ ,רפסמ ידוהי לכ לביק ,תונחמל תואטגה וכפהנשמ ,תרחא תיתרתחמ הלועפ תפישחב
םירפסמ .רפסמה היה תורח הילע ,תיחפ םראווצל דונעל םידוהיה וביוח הנליו וטגב .זוכיר
רשא ,םינמרגה תולעבבש ,םייקנעה הכאלמה-יתב הלא - השראווב "םיפוש"ה ידבועל םג ונתינ
םפוגב םיארחא ויה םידוהיה תוצובקה ישארו "םיפוש"ה ילהנמ ."טכאמרוו"ה ןעמל ורציי
."הבוט"ה םתוגהנתהלו םהילעופ ישעמל
תונחמב ירה ,ידמל השק תרוקיבה התייה ,םילעופ יפלא ודבע םהב ,םילודגה "םיפוש"ב םאו
האצותהו הידעצמ דעצ לכ ירחא ובקעש ,תונוטלשה יניעל ףושח ידוהי לכ היה םינטקה
.ראשה תא לישכי לבלו הטסי לבל ,והער לע רמש ידוהי לכש ,התייה
חורבל וא המיחלה-ינוגראל ףרטצהלמ םיבר םיריעצ וענמנ םייביטקלוקה ןישנועה תמחמ םג
הלועפה תובחרתה תא המלב תיביטקלוקה תוירחאה תמיא .ופסנ רבד לש ופוסבו ,תורעיל
.תרתחמה ינוגראמ םיבוט ןכו םיבר הקיחרהו תיתרתחמה