תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  וטגה תרטשמו טרנדויה דיקפת
()1972 תימשנ הרש :תאמ

דיקפת יכ ,רמאנ ,ליעל הבחרהב טטוצמה 1939, רבמטפסב 21-מ ,ךירדייה לש קזבה בתכמב
םתוינידמ לעופל איצוהל םינמרגה ידיב עייסל - אוה (תוידוהיה תוצעומה) םיטארנדויה
ועדי אל ,םיטארנדויה ירבח ףאו ,םעה ינומהו ,היה ידוס הז בתכמ םרב .םידוהיה יבגל
.רבד וילע
ןקז" תא וא טארנדויה ר"וי תא םינממ ויה םה .םינמרגה תדוקפ יפל ומקוה םיטארנדויה
תוירחא תלטה םע - ול וקינעה םה .ול ודעיש דיקפתל רתויב םיאתמכ םהל הארנש ,"םידוהיה
לכ רסוחמ היה אוה ךא ,ויחא לע טלחומ ןוטלש - תוינמרגה תודוקפה יולימל וילע תישיא
םישנא םג םימעפלו ,יפוא-יפר םישנא ויה םהמ םיבר .םינמרגה םע ויסחיב תויוכז
,ןיראמ קינומ ,לשמל ,היה הזכ םדא .םנוטלש-רציל ןקרופ תתל תונמדזהל וספתנש ,םיתחשומ
תא ולטנ םירחא תואטגב .(תיחרזמ תילע-היזלש) היבמאלגאז רוזאב םיטארנדויה לע הנוממה
ידי-לע וללה וקחדנ םנקתכ םימיב .תולדגה-ןועגיש ילעבו ןוטלש-תוואת ילוח הררשה
םישנא .תוסומכה םהיתופיאש תא םישגהל רשוכ תעש ואצמ התע .תיווז ןרקל הליהקה יגיהנמ
,היה הזכ םדא .םידוהיה תא תולכל םהל ועייסו םינמרגה ידיב ןמאנ תרש ילכל וכפהנ הלאכ
תמדא לע ולדוגב ינשה וטגה ,'זדול וטגב םידוהיה-ןקז ,יקסבוקמור םייח השמ ,המגודל
ןלדתשה לש ורות בוש עיגה יכ ,ויה םירובס .םירשי םישנא םג םיטארנדויב ויה ךא .ןילופ
דוחיש תולובחתבו ויתודוקפ יולימב שגונה תושירדל העינכב ,הליהקה סנרפ ,יתרוסמה
ןמאה .םידוהיב םיטפש תושעל הליע לכ םינמרגה ןמ עונמלו הריזגה-עור תא ריבעהל ושקיב
שי םייתניב .ישפוחל ואצי םידוהיהו הרהמ דע םייתסת המחלמה יכ ,םתומימתב ונימאה
םנוצר ףא לע ,םהיתוליהק תא ועטה הלא םג .ןתינש לככ םייחה לע רומשלו ,לובסלו קותשל
,בוקאינר'צ םדא ,השראו וטג לש ןושארה טארנדויה ר"וי היה הזכ .עישוהלו ליצהל ןכה
.ותועט ריחמ תא וייחב םלישו ושפנב די חלש רשא
םידבוע תודועת םמצעל תונקל ולכי םיעצמא ילעב .םינומלשה תכמ השפ םימיוסמ םיטארנדויב
ךותמ דימת אל תמאה ןעמל ושענ הלא םישעמ .תונחמל םיחלשנ ויה םיעצמאה ירסוחמו
םישורד ויה םיפסכה .הקיר הליהקה תפוקו ,ויה םיבורמ םיטארנדויה לש םהיכרוצ .תותיחש
היהו וטגל ץוחמ שפתנש ,ידוהי תודפל ,הריזג לש העוציב רשפאה לככ תוחדלו םינמרג דחשל
חמק-יקש הסומע הלגע וטגל בינגהל ידכ ,רעשב רמוש דחשל וצלאנ םה ;תוומ ןיד-רזגל יופצ
היפכ תדובעמ םיררחשמ ,תודועת ,הדובע תומוקמ םירכומ ויה םיעצמאה תא גישהל ידכ .'וכו
ישארב ןומיאה תא ורערעו וטגה ינומה יניעב םיטארנדויה תא וריחשה הלא םישעמ .'וכו
.תידוהיה הצעומה

םידעוימה םידוהיה תומישר חא םמצעב ךורעל ווטצנ םיטארנדויהש ,היה רתויב עורגה ךא
ןעמל רקיעב ,בורה תלצה ןעמל יכ ,ויה םירובס .ללכ ךרדב ותייצ םיטארנדויה .שוריגל
רחא םיידוהיה םייחה ךשמהל הבורעה םהב רשא ,חורה-ישנאו רוביצה-יליעפ ,םיריעצה הלצה
.ררוצה ידיב תרש-ילכ וכפה ךכבו .םילוחה תאו םינקזה תא בירקהל שי ,המחלמה
םידוהי םג םישרגמ ולחה םה .דבלב "םייביטקודורפ-יתלב"ה שוריגב וקפתסה אל םינמרגה ךא
- ולוכ וטגה תא תולכל איה םינמרגה תרטמ יכ ,לכל ררבתנ הב וז העש .םידבועו םיריעצ
.םינמרגה תודוקפ עוציבל םיארחאה ,טארנדויה ישארל ןחבמ-תעש התייה
ומליש ךכ לעו ,ותייצ אלש - ויהו ררוצה תודוקפ לכ תא ואלימ רשא טארנדוי ישנא ויה
.םהישעמל םאתהב םוכירעהו םניד תא וטגה יאולכ וצרח הלא לעו הלא לע .םהייחב

: בוסאס הנטקה הרייעב טארנדויה לע תודע המגודל הנה

קחרמב תנכושה ,בוסאס הרייעהמ טארנדויה לכ עיגה בו'צולזמ מ"ק 10,איקיאל הנחמל"
העיגה בו'צולז וטג לוסיח תעשב .םידוהי 300 המחלמה ינפל הב וררוגתה .בו'צולזמ מ"ק 6
טארנדויה תא קר ואצמ ועיגהשמ .בוסאס ידוהי תא בו'צולזל איבהל ידכ םינמרג תגולפ
רוזעל טארנדויהמ ושרד םה .הביבסה תורעיל וטלמנ םידוהיה לכו ,םהל הכחמ אלמה ובכרהב
דחא ידוהי ףא לבא ,טארנדויה תא םתא וחקל ןכל .בריס טארנדויה .םידוהיה שופיחב טהל
.םהל ףסונ אל
םואיבה רשאכ .םינמרגה לע זע םשור התשע הנטקה הרייעה ןמ טארנדויה לש ותדימע
השרה אלו איקיאל הנחמל םלוכ תא חקל ,ןיינעה לכ עדונ גוצראו .ס.ס-ה שיאלו ,בו'צולזל
"…םגרהל
ומקש תרתחמה ינוגרא םע הלועפ ופתישו הליעפה תודגנתהה ךרד לע ולעש םיטארנדוי ויה
םמצעבש הלאכ םג ויהו .הנבוק וטגב םידוהיה-ןקז ,סקלא ר"ד ,לשמל ,גהנ ךכ .תואטגב
ןטקה וטגב ,יקצרובד רתלא ד"ועה גהנ ךכ .םהלש תואטגב המחלמה ינוגרא תא ונגראו ומזי
.לטא'ז לש
למע לכ םמצעמ וכסח אל םהמ םיבר .םינמאנ םישנא םג טארנדויב ובשי תישיא הניחבמ ,ןכא
,תוללעתהו תולפשה ולבסו ,םיכמל םווג ונתנ םה .םמע ינב לבס לקהל ידכ ,ץמאמ לכו
טארנדויה ישנא לכ תא םינמרגה ולת ,לשמל ,ךכ .גרוהל םינמרגה ידי-לע ואצוה םיברו
ויה אל ,תימואל תירוטסיה הניחבמ .םהירחא םיאבה ודחפיו וארי ןעמל ,בובלב ןושארה
,םמויק םצעב יכ ושפת אל םהמ םיברש אלא .םינמרגה תורישב תודסומ אלא םיטארנדויה
.םמע ינב דגנ םינמרגה לש םיסרטניאה תא תרשל ודעונ
שוטנ היהש ,ידימתה קבאמה ןאכמו .ןגרואמה רעונה ינב טארנדויה דיקפת תא ןיבהל ומידקה
.םיטארנדויה ןיבו תרתחמה-ינוגרא ןיב םיבר תואטגב
."וטגה תרטשמ" הארקנ םעה יפב ךא ,"רדסה-תוריש" היה תידוהיה הרטשמה לש ימשרה היוניכ
.המודכו למס םע הייחצמ עבוכ וא עורזה לע טרס :םידחוימ םינמיס ויה םידוהיה םירטושל
ידי-לע הרטשמה לע לטוהש דיקפתה .םילוגרפב וא תולקמב םישומח ויה םיידוהיה םירטושה
טארנדויה ליטה תאזה הרטשמה חוכב .םיטארנדויה ידיב עוציב-עורז שמשל היה םינמרגה
םינמרגה וליטהש ,תוסנקו םיסמ הבוג ,הייפכה-תדובעל תאצל חירכמ היה :וטגה לע ותורמ
רקיע ךא .רסאמב םירממה תא ןתונ ףאו ,תיב ילכו םיטיהר ,תורוחס ,שוכר םירחמ ,וטגה לע
.שוריגה תומישרב וללכנש ,םישנאה תא ףוסיאה םוקמל איבהל היה וטגה תרטשמ לש הדיקפת
תא ושקיבש םיבר ויה תאז םע .וטגה ינומה לע הרטשמה תא רתויב ואינשה הלא םידיקפת
ףא ;שוריגמ םתוכזב טלמיהל ידכ ,םירטושל אשניהל ושקיבש תורוחב ויה .םתודידיו םתברק
תורוקממ לכוא גישהל תויורשפא ןהל ויהו ,תודחוימ ןוזמ-תונממ םירטושה תוחפשמ ונהנ
םירטושה וויה ,םירחא םילודג תואטגבו ,'זדולו השראו תואטגב .וטגל ץוחמ םינוש
.עבוש-ייח יחש ,סחוימ דמעמ םהיתוחפשמו

לרנג לש םימוליצב ח"ודה ךותמ ;םייח וספתנש םימחול השולש :הנומתב
"דיב קשנ םע וננוגתה הלאה םיטסלה" :רמאנ תינמרגה תבותכב פורטש ס"סה
תא ןווכתמב וחלש ,תואטגב םיינאזיטרפה םינוגראהו תורתחמהשכ ,םיטעמ-אל םירקמ ויה ךא
דעומ דועב םריהזהל ולכויש ,םינמיהמ םישנא הב ביצהל התייה הנווכה .הרטשמל םהירבח
לע הרימשה םג התייה וטגה תרטשמ ידיב .תויונערופ ראשמו םירסאממ ,וטגב קשנ ישופיחמ
תא לקהל ידכ ,םירעשה דיל ובצוי הישנאש ,תרתחמה ינוגראל היה בושחו .םינפבמ רעשה
בקעי רטושה רעשה לע הנוממ היה ,לשמל ,הנבוק וטגב .םהיתולועפל םירבחה תאיצי
תוצובק תאצוהל ודמעמ תא לצינ אוה .וטגב ינאזיטרפה ןוגראה רבח היהש ,יקסבולבריוו
םחולה ןוגראל ויה השראו וטגב םג .תורעיל - וטגה ןמ ,םילעופ תגולפכ םישפוחמ ,םירבח
.םירחא תואטגבו הנליו וטגב ןכו ,הרטשמה ךותב םיעידומו םיחילש

בושח יכ ,ויה םירובס .הרטשמל ידוהיה רעונה ןמ םיבר ובדנתה ,וצה ןתינשמ ,הליחת
,דיקפתה םהל ררבתנשמ ךא .םינפב רדסה לע םינוממ ויהי םידוהי םירטושש ,וטגה םולשל
ףסוי גהנ ךכ .המיחלה ינוגראל ופרטצהש ויהו ,הרטשמה ןמ םיבוטה וקלתסה ,אלמל םהילעש
,הנליו וטגב הרטשמה דקפמ ,סנג לש ונגס - וטגבו ,אטילב ר"תיב שאר ותעשב ,ןמזאלג
לש הדקפמה רבחל רחבנו הרטשמה תא בזע ןמזלג .םינמרגה םעטמ וטגה לש "סובה" השעמלו
אקיא הרטשמה ןיצק תרתחמה ןוגראל ףרטצה הנבוק וטגב .הנליו וטגב ינאזיטרפה ןוגראה
תא ןמאמ היה אקיא (."ןויצ ינב ןוגרא" - .צ.ב.א ינויצה ןוגראה רבח היהש) גרבנירג
.קשנב שומישב םירבחה
ןווינו תותיחש .ףוסה דע ביואה תא תרשל ופיסוה םירטושה ןיבמ םינוונמהו םיתחשומה לבא
.הנליובו בוקארקב ,'זדולבו השראווב :םילודגה תואטגב תורטשמה וליג לובג אלל ינחור
דגנ .שוריגה תונורק לא םוררגו ןגמה ירסוחמ וטגה-יאולכ לע וטע הבר תוירזכאב
ונוויכ םהב םיעורגה לא .תואטגב המיחלה ינוגרא לש קבאמה שטינ הלא םידגוב-םירטוש
םחולה ןוגראה לש ותלועפ ירחא ושלב וטגה ירטוש .םינושארה םהירודכ תא םימחולה
ורכפו ,םינמרגה תדוקפב םימחולה תא םירסוא ויה ,םירחא תומוקמבו הנליוב ,השראווב
,םינמרגה ידי-לע םירטושה םג ומור רבד לש ופוסב -.וטגב תירוביצה הריוואה תא ללכב
.וטגה לוסיח םויב םהל הדמע אל םתוניסחו