תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  דודיבו רותיב
()1972 תימשנ הרש :תאמ

רשק לכ וקתינ םינמרגה ,ןגרואמ רוביצ תויהל ,השעמל ,הקספ ןילופב תידוהיה הייסולכואה
.תואבה תארקל ןגראתהלו הצע סכסל ,העד ףילחהל תורשפא לכ וענמו תוליהקה ןיב
םינותיעה ,ומרחוה וידרה יטלקמ :היצמרופניא לש רוקמ לכ םידוהיל וריאשה אל םינמרגה
לכ .וקספוה ,ללכה ןמ םיאצוי םירקמל טרפ ,ץראל ץוח םע םיבתכמה-ירשק ףאו ,ורגסנ
ורובי ךרד וזיא תעד ילבמ ,הליפאב וששיג דחי ןלוכו ,הדיחי קבאיהל התעמ הצלאנ הליהק
.םהישאר לע קספה אלל תוכתינה תורזגה חכונ וגהני דציכו ,ןהל
.תינלופב וא שידייב ,תועידי ינולע המ-ןמז ועיפוה - םילודגה תואטגה ןמ םידחאב םנמא
תא תועטהל ודעונו ,םינמרגה לש םחוקיפבו םתדוקפב ,תושרה-םעטמ םינותיע ויה הלא לבא
.ללוש-וכילוהלו ידוהיה רוביצה
"םייוגה" יפלכ לעפומה רורטבו ,םידוהיב םינושה םימעה יוסישב ,תיסראה םתלומעתב
ןיבו םידוהיה ןיב הביאו תורז-תמוח םינמרגה ומיקה ,םיפדרנל רוזעל םישקבמה ,םיטעמה
.ונכש םכותבש םימעה
אטיל תא ורכמ םידוהיה" בזכ-תמסיסב םיאטילה תאנש תא םינמרגה וביל אטילב
תרגסה לע םיסרפ וקינעה ןילופב .םידוהיב םיטפש תושעל םוביהלה ךכב ."םיקיבשלובל
,ידוהי לכ לא םילפטנ ויהש ,םינישלמו םינטחס וטטוש תואטגה תומוח ביבס .תושרל םידוהי
םיפתתשמ ויה ,אטילבו ןילופב ,הניארקואו היסורולייב יחטשב .ידוהיל המדש ימ לכל וא
.םרפכ תוביבסב הלגתנש ,ידוהי לע דוצמב םינזרגבו תונושלקב םיניוזמ םירכיא םיתעל
.םידוהי תלצהב םהייח ונכיסש ,םיליצא םינלופ םג ולפנ םיחצורו םינישלמ ידיב
תרדגה יפל) ,וכפהנ תואטגה .םלשומ טעמכ םידוהיה לש םדודיב היה תואטגה תמקה םע
אל דוע לכ ,העש ייח םייחה ,םישנא וכלהתה ןהבש ,"םיתמ לש תובית"ל (םמצע םינמרגה
.תומל םניד-רזג עצוב
תא םינמרגה ופדרש ,תופידרה לע יללכ ןפואב ןילופב םידוהיה םינומהה ועדי םנמא
.תיאמצעה ןילופב םג ורסח אל תונוש תושיגנו תוימשיטנא ייוליג ךא ,םידוהיה םהיחרזא
;תרחא תוימשיטנא לכמ םזיצאנה הנוש יכ ,קיסהל ולכי אל ,תימוקמה תונותיעב תועידיה ןמ
ולכי אלו ועדי אל םידוהיה .דעצ דעצ המחלמה תונשב הלשב "יפוסה ןורתפה" תינכתש םג המ
םעה לש הרומגה ותדמשהל הנכה-בלש אלא ןניא םהיתושיגנו םינמרגה תופידרש ,שארמ תעדל
םתעד לע ולעה אל תיזיפה הדמשהה תנכס תא .ידמ רחואמ היה רבכ תאז וניבהשמו .ידוהיה
.םתוללעתהו םיצאנה רורט תריוואב םינש הז םינותנ ויהש ,םידוהיה הינמרג יחרזא ףא
תפוקתל םירחא תומוקמל הרבעהו תידוהיה היצאפיסנמאה לוטיב אלא ןאכ ןיא יכ היה םירובס
.דבלב המחלמה
תונידמב ."לושמו דרפה" לש הקיתעה הטישה תא תושובכה תוצראב וליעפה םינמרגה
,םיברסב םיטאורקה תא וסיש היבלסוגויב .הזב הז םינושה םימעה תא וסיש תוימואל-בר
- תוצעומה-תירבב ,םינולאווב םימלפה תא - היגלבב ,םינלופב םיניארקואה תא - ןילופב
תונוש תוצובק ןיב םידוגינה תא ולצינ דחא םע תרגסמב םג .יסורה םעב םינושה םימעה תא
.ימואלה ותודגנתה חוכ תא שילחהל ידכ ,ןווכתמב םתוא וביל ףאו
תונוש רתי-תויוכז םידוהי לש תונטק תוצובקל וקינעה םה .תואטגב םג וליעפה הטיש התוא
.עבוש-ייח ןהל ורשפא ךכבו ,ןוזמ יכרצמ בערומהו רוגסה וטגל סינכהלו רוחסל תושר -
וכז ךכבו ,םהידלי ייחו םהייח ןוחטב תא םיטעמל וחיטבה תוומל-םישוריגה תעשב
.םהיחא דגנ םדצמ הלועפה-ףותישל
,"םייביטקודורפ יתלב"לו "םייביטקודורפ"ל - אכודמה ידוהיה רוביצה תא ולציפ םינמרגה
ילעב ןיב בירו ןודמ וררוע ,תובבלב האנשו האנק וערז ךכבו - םיטילפלו םוקמה-יבשותל
םיבערה ןיב ,שוריגל םידמעומה ןיבו םיינמרגה םילעפמב םידבועל ונתינש "םייחה-תודועת"
יפלכ אלא תנווכמ הריזגה ןיאש ,תנכוסמה הילשאה תא םג הניזה וז תוינידמ .םיעבשה ןיבו
םמצע תא ושיגרהש הלאו .ולוכ ידוהיה רוביצה יפלכ אלו ,הייסולכואה לש םיוסמ גוס
.ולוכ וטגה תדחכה ושוריפ היה ןכש ,דרמב ןכתסהל ונאימ ,םיחוטב