תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  המרמהו האווסהה תטיש
()1972 תימשנ הרש :תאמ

.םינמרגה וטקנש המרמהו האווסהה תטישב הצוענ תואטגה דרמ רוחיאל תוירקיעה תוביסה תחא
ידעי תאו תויצקאה תורטמ תא ,תויתימאה ויתונווכ תא םידוהיה ןמ ריתסהל עדי ררוצה
.תומה-תונחמ לא ורהדש ,תובכרה
םיבר םג הב ודכלנ .התשרב ולפנ דבלב םידוהי אלו ,השובכה הפוריא יבחרב הלעפ תאז הטיש
היעטה יכרד ולעפוה רוזא לכבו ץרא לכב .תורורגה תונידמה ינבמו ,םישובכה םימעה ינבמ
.םינוש - תוומל-הכלוהה יסיסכת ךא ,התייה תחא הרטמה .םיימוקמה םיאנתל םאתהב המרמו
תודווזמ-יסומע ועסנ םה ."החרזמ" הדובעל םה םיעסומ יכ ,רמאנ תיברעמה הפוריא ידוהיל
וקליח ,לשמל ,יקינולס ידוהיל .היסורו ןילופ לש זעה ףרוחב הדובעל םידיוצמו תודבכ
,םדמלל - ןילופב ימואלה קנבל ןוכסח-יסקנפו ,תוינוויה תומכרדה תרומת םיינלופ םיבוהז
וקלוח ,זגה יאתל וחלשנש ינפל ,ץיבשואל םיחולשמה עיגהב .םהל םינוכנ הדובע ייח יכ
.םיבורקל חולשמל תודעוימה ,תונכומ תויולג גארפ ידוהילו יקינולס ידוהיל

תויולג לע .םאובל םיפצמו םידבוע ,לכוא ולביק ,םולשב ועיגה יכ ,רמאנ ספדומה טסקטב
,תיברעמה הפוריא ירעלו תואטגל םדעיל ועיגה תויולגה .םותחל םישרוגמה ווטצנ ולא
.זגה יאת לא - םימתוחהו
םיסיסכת .תואטגב ואלכנ םידוהיהש ינפל דוע ולעפוה היימרהו האווסהה תוטיש
,תואטגל סנכיהל "םהל יאדכ" יכ םידוהיה תא "ענכשל" ידכ ,םהל ויה םידחוימ
םג .ותמרמ ישעמו וטג וטג .תוומל םליבוהלו םזכרל ידכ - םירחא םיסיסכתו
םהיבגל םג .וחינה אל ,תוטיחשה ןמ לצניהל וחילצהש םידדובל ,םיטעמה םידירשל
,וטגל בושל םכשומל ,םאובחמ-תומוקממ םאיצוהל ידכ ,תונוש תולובחת ולעפוה
ינפמ אלא ,םתלוויא לשב אל ,הלא םירקשלו תולובחתל ושפתנ םידוהיהו .םתולכלו
אל ףא ,תבשל ולכוי םש ,הניפ התייה אלש ינפמ ,תכלל ןאל םהל היה אלש
רתונש דיחיה "תיבה" היה וטגהו ,תוומל וליבוה םיכרדה לכש ינפמ ;רעיה
.וב תבשל ןיילתה םהל חינה דוע לכ ,םהל
םייח תואטגה ישרוגמ יכ ,ונימאיש ,ללוש םכילוהלו םידוהיה תא תועטהל םיכרדה תחא
,היצקאה רחא ,םישדח םימעפלו ,תועובש .תואטגל םידחוימ םינכוס תרדחה התייה ,םידבועו
וא םירבג תואטגב םיעיפומ ויה ,תמאה םלועב ויה רבכ ,וטגהמ ואצוהש ,םידוהיה רשאכ
םירסומ ויה םה .םידוהי םג םימעפלו ,םיאטילו םינלופ ,םיניארקואו םיסורולייב - םישנ
,שיבכב דבוע םש-יא והואר יכ ,םירפסמ ויה .שרוגמה םבורקמ "םולש תשירד" החפשמה ינבל
.םימח םידגבו ןוזמ תליבח ונעמל םישקבמ ויה ףא
הליבחה םירסומו םיכרצמה תא בר למעב םיגישמ ,וטגב םיצצורתמ ויה םירשואמה החפשמה ינב
םהיבורק םגש ,םידוהיו ,קזבה תוריהמב וטגב תטשופ התייה העידיה ."ןמאנה חילשה" דיב
.םייח םישנאה יכ ,ןימאהל ותפתנ ,חולשמ ותואב ואצוה
התייה םתנווכ .םיחולשמה דעי תא תונברוקה ןמ םילעהל ידכ םתלוכי בטימכ ושע םינמרגה
תונחמ ווסוה ןכל .ודגנתי תונברוקהש תורשפא לכ קיחרהל ,תרתוימ החרט םמצעמ ךוסחל
זגה יאת ,הליגר תבכר תנחתכ הווסוה הקנילברטב הדמשהה הנחמ :םיכרד ינימ לכב הדמשהה
.'דכו םידא ץחרמ-תיבכ - ץ'זלבב
ץיבשואב ויה ,תוומה יאת לא טקשב וסנכייש ,םהילע עיפשהלו תונברוקה תא תומרל ידכ
ווסוה זגה-יאת םג .ןובס תויומד ,ריג-ינבא אלא ויה אלש ,"ןובס" תוכיתח םהל םיקלחמ
תאז לכבו .םימחו םירק םימל ,לוכיבכ ,"םיזרב" ונקתוה ףא תוריקה לעו ,ץחרמ ירדחכ
.זגה-יאת חתפב םג קבאמו תודרמתה ירקמ םיעודי
םצעב היה ,היקבולסוכ'צב ,הפוריא לש הזכרמב -"טאטשניזרט וטג" לש ותמקה ןיינע לכ
ליבשב לוכיבכ םקוה אוה ."םינקז לש וטג" תימשר ארקנ טאטשניזרט וטג .לודג האנוה-השעמ
ימיב הינמרג ןעמל ומחלש הלא ליבשב :תויוכזה ילעב היכ'צו הירטסוא ,הינמרג ידוהי
םיברועמה ליבשב טאטשניזרט הדעונ ףא .תונייטצה תותואל וכזו הנושארה םלועה תמחלמ
רמאנ ."םיירא-אל"ה םהיבורק ןעמל ולדתשהש ,העפשה תולעב "תוירא" תוינמרג תוחפשמב
ןיעמ טאטשניזרט השמיש היכ'צ ידוהיל .המחלמה תא תולבל ולכוי טאטשניזרטב יכ ,םיחלשנל
.ץיבשואל לכה וחלשנ םשמ .היגלב ידוהיל ןילאמו ,תפרצ ידוהיל יסנארד ומכ ,ףוסיא הנחמ