תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  תידוהיה תונגראתהה תורגסמ סרה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

:ולשמ תוינוגרא תורגסמב המחלמה ינפל ןגרואמ היה תיחרזמה הפוריאב ידוהיה רוביצה
םיילכלכה ,םייתרבחה - םינוגראהו ,תוידוהיה תויטילופה תוגלפמה ,תידוהיה הליהקה
.תויללכ תויטילופ תוגלפמל ,םייללכ םינוגראל ךייתשה טועימ קר .םהינימל - םייתוברתהו
יכרע ורצובו םידוהיה לש םיימואלה םיימצעה םהייח וחתפתה הלאה תודחוימה תורגסמב
.םתוברת
- הדעה ישארמ םיבר .םידוהיה לש םייתרוסמה םהינוגרא וררופתה ינמרגה שוביכה םע
המחלמה ץורפ םע טלמיהל וחילצהש םהמ .ורסאנ - תוליהק ישארו תוגלפמ ישאר ,םינבר
חורה ישנא וחצרנ ,ןילופב ינמרגה ןוטלשה םקוהשכ .םיל רבעמש תוצראל וא תוצעומה-תירבל
וב חיפהלו ידוהיה רוביצה תא שדחמ ןגראל המזיב םידושחה ,תידוהיה היצנגילטניאהו
,םיריעצ םישנאמ ותוא ונקורו וטגה לש ומד תא תויתטישב וזיקה םינמרגה .ירמ-חור
לודגה ידוהיה רוביצה .תרתחמ ינוגרא חימצהל םייושעה ,םתרכהב םיקזחו םפוגב םיאירב
אלל ןשפנל תובוזע - תונטקה תוליהקהו ,תרכומ תיטילופ תוגיהנמ אלל ראשנ ןילופב
.ךרד-הרומ
תופוכת ,םנמא ,וכישמה ,םינמרגה ידי-לע ומקוהש , -"םיטארנדוי"ה - תוידוהיה תוצעומה
תינוצר-תישפוח תונגראתה תאז התייה אל בוש ךא ,"הליהק-דעוו" וא "הליהק" םשה תא תאשל
.הליהקה יכרוצל גואדל םדיקפתש ,םעה ירחבנ הב וגהנ אל בושו ,ידוהיה רוביצה לש
- םהל הראשוה תידעלבו תחא הבוח .תיאמצע תוינידמ להנל תוכז לכ התייה אל םיטארנדויל
םישנא םבורב ויה םיטארנדויה ישנא .םהיתודוקפ לכ אלמל ,םינמרגה תושירד תא קפסל
.הרומחה הפוקתה תושירדב דומעל םילגוסמ ויה אלו ,ירוביצ ןויסינ ירסח ,םינטק