תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  יתחפשמה רשקה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

ןודבאה תונשב יכ ףא ,םיצימאה םייתחפשמה םהירשקב םיעודי תיחרזמה הפוריא ידוהי
,םהידלי תא םירוהו ,םהירוה וחנז םינבש םירקמ ויהו ,תמיוסמ הדימב הלא םירשק ופפורתנ
,םידוהיה לש םהייח-ירדס ןהה תומויאה םינשב ורערעתנ ןכש ,הטיחשמ םמצע תא ליצהל ידכ
תוחתפתהב בכעמ םרוג היה הזה יתחפשמה רשקה .םידימתמה םירוסייבו לבסב והק םישוחהו
םהירוה תא שוטנל רעונה ינב ובריס ,תומלש תוחפשמה ויה דוע לכ .תואטגב המיחלה-ינוגרא
ולכי אל יכ ,תורעיל האיצימ וענמנ םיכר םידליל םירוה םג .םינזיטרפה לא תאצלו וטגב
יופצ היה ונויליכ יכ ףא ,םייק וטגה היה דוע לכ .םריקפהל ונאימו םהידלי תא םתא תחקל
ישפנ תא ינא" תניחב ,הדיגבכ תורעיל האיציו וטגב םידליו םינקז תשיטנ ובשחנ ,םוי לכ
םה .תורעיב ושע רבכ רשא ,םינב םשל ורזח ,וטגב הנכסה רובגבש ,םירקמ ויהו ."יתלצה
.ןתא ופסנו םהיתוחפשמ תא ליצהל וסינ
לע וצחלש םירוה ויה ןכל .החפשמה תא לכ םדוק הנכיס וטגה ךותב תיתרתחמה תוליעפה
ףאו ,םירוה ויה םתמועל .תרתחמה-ינוגרא לא םהירשק תא קתנלו וז תוליעפמ ענמיהל םהינב
.ביואב הליעפ המיחללו קבאמל םינבה ידי תא וצמיאש ,םינקז