תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  קשנו יאבצ ןויסינ רדעה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

םירקמבו ,דיבכה הז רבד .תיאבצ הרשכה םירסוחמ ויה םהו קשנ וטגה ישנאל םהל היה אל
.תואטגה ידוהי לש ןיוזמה םקבאמ תא ,ןיטולחל ענמ ףא םיבר
ופסנו יבשב וכלה םהמ ,תוברקב ולפנ םהמ .המחלמה ץורפ םע וסיוג - אבצ יאצוי - םירבגה
,םיטעמ קר וראשנ ,םינטקב רקיעב ,תואטגב .תוצעומה-תירבל וטלמנ םירחא .םייובש תונחמב
,רעונה ינב .תונחמל תודימתמה תופיטחה לשב וכלהו ותחפ הלא םגו ,קשנב שמתשהל ועדיש
.הז םוחתב עדי לכ ירסוחמו יאבצה תורישה ינפל םבורב ויה ,ליעפ קבאמל וררועתה רשא
הבור ףא ,דחא חדקא ףא היה אל םיבר תומוקמב .וגישהל היה השקו ,קשנ היה אל :רקיעהו
.םישנאה ןומיאל דחא
ורחסש םינלופ םע םירבדב ואב תרתחמה-ינוגרא יחילש .תוניידזהל םיבר םיצמאמ ושענ
ילכ לכ תרומת .תודשב וא םירפכב הגיסנה תעשב רתסוהש קשנ לע ועדיש םירכיא םע ,קשנב
םיתעל קר .םירבדה םירומא לק קשנב .בר ןוממ שרדנ ,ילכה ןמ קלח תרומת ףא ,לוספו דולח
ימחול ידיב היה אל םידדוב םירקמל טרפ .הבור גישהל םידוהיה םימחולה ידיב הלע תוקוחר
.יטאמוטוא קשנ תואטגה
רוצייל תודבעמ ומיקה - הנליוו בוחוטסנא'צ ,קוטסילאיבו השראו ןוגכ ,םימיוסמ תואטג
יקובקב תא ןיקתמ היהש ,שיפפאלק לאכימ יאמיכה סדנהמה ךכב קסע השראו וטגב .קשנ
.דרמה ימיב השראו ימחול ושמתשה םהב ,התצהה
,קשנ תינק םשל םתא עגמב ואבש ,םישנאה .ללכ קשנ רצייל וחילצה אל םינטקה תואטגב
לכ תא וטטומ ךכבו ,תושרל םינוגראה ירבח תא וריגסהש ,ופאטסג ינכוסכ תופוכת ולגתנ
.עצבמה