תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  שואייו ןואכיד
()1972 תימשנ הרש :תאמ

תויצקאב החפשמ ינב ןדבא רקיעבו ,תוללעתההו בערה ,שוכרה לכ ןדבא ,םויאה רורטה
חורה תא ורבש ,שפנה תוחוכ תא ושיתהש הלאה םימרוגה לכ ,תונושהו תובורמה תויקלחה
,בער ייחב תכשוממ הפוקת וסנתנש ,םישנא .ולרוגל שידא השענ םדאהש ,ךכ ידיל ואיבהו
ירוסיי תא טיקשהל דציכ :םתושי לכ תא האלימ תחא הבשחמ .קבאמל םילגוסמ ויה אל בוש
.זוכיר-תונחמבו תואטגב היה ךכו ,םייסורה המחלמה-ייובש תונחמב םג היה ךכ .בערה
םיחבטמה תברקב םיכרתשמ ויה ;םילגרו םינפ יחופנ ,םיללצכ וטגב וכלהתה םישנאה
.םחל תפ ,קרמ ףכ - םהינייעמ לכו ,תותפשאב םירבונ ,םיירוביצה
"םוליגרה" םינמרגה .לוסיחה תעש אוב ינפל דוע ,הכורא םירוסיי ךרד ורבע תואטגה ידוהי
לככ הכילהה רוסיאמ - הכוראה תוריזגה תרשרש .דעצ דעצ אצומ-אלל-בצמל םוסינכהו
םש אלו הל דבלב רפסמש ,הדובע-תמהבל םתכיפהו םתיב סרה דע ,תוכרדמה לע םדא-ינב
רשוכ תא הקתישו םהישוח תא התהקה ,תואטגה יאולכ לע תינסרה העפשה העיפשה - םדא-ןב
ריעל ריעמ ושרוגש הלא ,םיטילפה יזכרמ ינכוש ,רתויב םיבערה ,רתויב םינכסמה .םתבוגת
לכ תא וחפיקש הלא .קבאמל םילגוסמ ויה אל בוש ,והנשמל הנחממ וררגנש ,וטגל וטגמו
הלא לכ .קבאיהל חוכ םהב רתונ אלו םהייחב םעט דוע ואר אל - םידדוב וראשנו ,םהיריקי
.םנוצרמ םיבצייתמ ויה ףא םיתעלו ,שוריגל םינושארה ויה