תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  הדמשה תונחמב תודירמ
()1972 תימשנ הרש :תאמ

תונגראתהב ןתלחתהש תודירמ ויה .הדמשהה תונחמב התייה רתויב תיגארטה המיחלה
םשל .ןילבול רוזאב ובוטאינופ הנחמב דרמה ןויסינ ,לשמל ,היה הזכ .וטגב
הרובגה-תבר החירבה םג .םחולה ןוגראהמ םישנא םהיניבו ,השראוומ םידוהי ואבוה
התלחתה 1943 - דלומה גח לילב - הנבוק דיל תיעישתה הדוצמה ןמ היישותהו
.הנבוק וטגב תינזיטרפה תונגראתהב

ואנקריבב ,הקנילברטב - םילודגה הדמשהה תונחמב תודירמה ומק ,םתמועל
ויה .תמדוק תונגראתה לכל רשק אלל ,םיאולכה לש םהיתוחוכבו םתמזיב - רוביבוסבו
,םינוש תואטגמ קר אל םידוהי הדמשהל ואבוה םהילא -"םיימואלניב" תונחמ הלא
,םימע 22 ינבמ םינוילימ םג ודמשוה ואנקריבב .תובר הפוריא תוצראמ ףא אלא
.םיפלאל המחלמ ייובש םהיניבו

- כ השובכה הפוריא יבחרב ולעפ ,המחלמה ירחא הכרענש ,תימשרה הקיטסיטטסה יפל
רשא ,תונחמ תואמ םג ללוכ הז רפסמ .הדמשה תונחמו זוכיר תונחמ - תונחמ 1100
םיאולכ ויה תונחמב .זוכיר-תונחמ השעמל םה ףא ויהו ,הדובע-תונחמ תימשר וארקנ
תולועפ תועודי .המחלמ ייובש לש םיפלאו הפוריאב םידבעושמה םימעה לכ ינב
לש ,זוכיר תונחממ תוחירבו םייובש תונחמ ךותמ תוצירפ ,תונחמה יאולכ לש תוזעונ
ףא ,והשלכ זוכיר הנחמב שממ לש הדירמ לע ונל עודי אל ךא .תוצובק לשו םידיחי
יליעפו אבצ ישנא םשארבו םיימואלניב תרתחמ ינוגרא ולעפ תונחמה ןמ םיברב יכ
תיצאנ-יטנא תוליעפ תמשאב תונחמל ואבוהש ,םיסונמ םימחולו םיקיתו רוביצ
לש הייטעב תושישת ךותמ וא ,זגה יאתב ופסנ םיריסאה ןמ םינוילימ .םהיתוצראב
.םייטסידסה םיחיגשמה ידיב וכוהש תוומה תוכממ וא ,בערמ ,ךרפה תדובע

ןוגראה ירבח וקליס םש .(הינמרג) דלאוונכוב יריסא תודרמתה לע עודי ןכא
םימי 1945, ביבאב עצוב רבדה ךא .הנחמב ןוטלשה תא ושפתו .ס.ס-ה רמשמ תא
לכ ,הביבסב הארנ רבכש ,יאקירמא-ילגנאה אבצה ידיב הנחמה רורחש ינפל םירופס
.םידוהי לש תודירמ ויה הדמשהה תונחמב תודירמה שולש

,םידרומה 1943. טסוגואב - 2 ב הקנילברט הדמשהה הנחמב עצוב ןושארה דרמה
6-4 רובעכ .וכותמ וצרפו שאב הנחמה תא ולעה ,יקסבלאג סדנהמה לש ותושארב
.לילכ םינמרגה ידיב הנחמה קרופ תועובש

והונגרא םידוהיה םידרומה .רוביבוסב דרמה ץרפ 1943 רבוטקואב - 15 ב
,הנחמל אבוהו יבשב לפנש ,םודאה אבצה ןמ ידוהי ןיצק דמע ןונכתה שארב .הדיפקב
,דוקיפה ןמ .ס.ס יניצק הרשעמ הלעמל ולסיח םידרומה .יקסרו'צאפ רדנסכלא
.הנחמה ןמ וצרפו רמשמה לע שאב וחתפ ,קשנ לע וטלתשה
ימואלניבה הנחמה לש הדמשהה-םוקמב דרמה חקלתה 1944 רבוטקואב - 6 ב
.סמ הפרשמה לע הנוממה ינמרגה תא וספת םידוהיה תויווגה יפרוש .ואנקריב-ץיבשוא
הנחמב ויה העש התוא .הצירפב וליחתהו הפרשמה תא וצצופ ,ןשבכה ךותל והוליטהו 3
םייטייבוס םיניצק השארבו תימואלניב תרתחמ םש הלעפ .םינוש םימע ינב םיפלאל םיריסא
.דרמל אורקל הזעה אל וז ךא ,םיינלופו
רמוח תא םידרומל וקפיס ןה .תוידוהי תונב עברא ויה ואנקריבב הדירמה תורובג
ה'זור הדמע ןשארב .ודבע וב ,תשומחתל תשורחה-תיבמ ולטנ ותוא ,ץפנה
ןתוהז תא וליג םיחצורה .בונאחא'צ הרייעהמ "ריעצה רמושה" תכינח ,
הטובור
.יבמופב הנחמב ןולתו
תענכנ הניאש םדאה חורל תודע ןה ,תומדא ילע הז םוניהיג ,הדמשהה תונחמב תודירמה
.אושנמ םישקה םיאנתב םג קבאיהלו תולעתהל היושעהו
***
דרמ .השראו וטגב היה ,הינשה םלועה תמחלמ ימיב ופקיהב רתויב לודגה םידוהיה דרמ םלוא
.ולוכ םלועב רהמ שיח הטשפ דרמה לע העידיהש ,אלפיי אל .תידוהיה הרובגה למסל ךפהנ הז
,תונחמבו תואטגב םידוהיה ידירש לש םהיתוביל תא הממיח השראו וטגב דרמה לע העומשה
תאוש רכז .תויממוקה תמחלמב לארשי ימחול תא םג המחלמה רחא התוויל דרמה תעדותו
: הרמאה תודעכ ,םימיה תשש תמחלמב ףא ונימחול תובלב ץמואו זוע חיפה הפוריאב תודהיה
"! הקנילברט היהת אל ןאכ"