תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  תונטק תוליהקב תודירמ
()1972 תימשנ הרש :תאמ

תונויסינ ויה ,תובר תורייעב םג ועריא ,םח קשנ אלל ףא ,תינאטנופס תוננוגתה-יעצבמ
םקנ תולועפ ויהו וטגה רותיכ תעבט תא ץרפש ,םלש רוביצ לש וא תונטק תוצובק לש הדירמ
.ביואב
.דבלב םישולק םידה אלא ונילא ועיגה אל םיבר תואטגמ .ונל םיעודי םירקמה לכ אל ךא
רשא לע דיעהל לכויש דחא ףא םהמ רתונ אלו ותרכנש םידוהיה םיבושיהו תורייעה תובר ןכש
םיטונה םירכיא יפמ ,םידוהי-אל יפמ םימעפל ומשרנ םישולקו םיקיודמ יתלב םיטרפ .הרק
םיכמסמ ךותמ םג תועידי וטקלנ .םיללחה תרובקב וקסעש ,"םייוג" יפמ וא ,המזגהל
וננוגתהש םיידוהיה םיבושיה תפמ יכ ,קפס ןיא .הדמשהה תוגולפ תוח"ודמ רקיעב ,םיינמרג
.ומחלש תודחא תורייע ןויצב הפ קפתסנ .האלמ הניא ,הפוריא חרזמב
תוציבב תנכושה הווחאל וטג לש ותמחלמ תמסרופמ ,וננוגתהש םינטקה תואטגה ןיב
לומ ןוגראה דמע וטגה לוסיח םויב .השיכרב םהיצמאמ לכ ףרח ,קשנ היה אל םהל .היסלופ
.שממ תוקיר םידיב ביואה
ןוגראה ירבח וטילחה ,.ס.ס-ו הרטשמ תודיחיב 1942, רבמטפסב - 3 ב ,וטגה ףקוהשמ
בצייתה םיריעצה תצובק שארב .רעשה לע ורעתסהו וטגה יתבב שא וחלש םה .ןנוגתהל
ץפק וטגה רדג לעמ .ןזרגב ושאר חליפו ינמרג לע לפנתה אוה .ןי'צחור קחצי
.ללצ אוהו םימב וגישה ביוא רודכ ךא ,תוחשל הסינו םש רבועה רהנה לא ןי'צחור
לש ותלוגלוג תא עקיב אוה .םינמרגה דחא לע ןזרגב ץפח רשא לפנתה וירחא
דמעש ,ינמרג לש וידימ איצוה ץפח השמ ויחא .ביוא רודכמ לפנ ומצע אוהו דימשמה
החוורל חתפנ רעשה .רדגה ךרואל ורמשש םינמרגה לע שאב חתפו והבור תא ,רעשב
ישנא לש םהיתויודע יפל .םיטלמנ ולחהו קושל וצרפ ,ףטו םישנ ,וטגה ינומהו
,םהילע ךתינש םירודכה רטמב ופסנ םהמ םיבר .שיא - 600 כ ץורפל וחילצה הווחאל
תורושל ופרטצהו תורעיל ועיגה הווחאלמ רעונ ינב תורשע ,ולצינ ,תיסחי ,םיבר ךא
.לארשיב םויכ ונתא םיבשוי םהמ .םינזיטרפה
טארנדויה שיא םיקה -(תיברעמה היסורולייב ,קאדורגובונ זוחמ) לטאז הרייעב
הלועפ חתיפו וטגב םחול ןוגרא ,יקצארובד רתלא ד"ועה ,תידוהיה הרטשמה דקפמו
,הביבסה תורעיב ודדנש םייסור םינזיטרפ לא רשק םיקהל חילצה אוה .קשנ תשיכרב הבר
יקצארובד רתלאו ,הביבסב תינזיטרפה תונגראתהה ימי הלא ויה ןכש .ןוגרא אללו םידדובכ
ןוגרא םיקהל התייה ותרטמ .רוזאב תיטייבוסה תינזיטרפה העונתה תא ףא ותלועפב םידקה
םולש ,רתלא לש וחילש ופאטסגה דיב לפנ 1942 ץיקב .העשה אובב וטגה תנגהל קזח
ןולויפ שגפנ ומע ,רבעשל יסור ןיצק ,שיאה .קשנ שוכרל אציש - 18, ה ןב
ןולויפ
ותאו יקצארובד רתלא .רסאנ טארנדויה לכ .םינמרגל וריגסה ,חדקאה תא וידימ לביקו
.רבד הליג אל ךא ,וייוניעב תמו תושק הנוע ןולויפ .רעיל טלמיהל וקיפסה םירבח תצובק
רובעכ וטגה לסוחשכ .תורעיל םיבר ואצי םימיל .קשנ רוגאלו לועפל ףיסוה וטגב ןוגראה
ומסרפתה םהמו ,ןא'ציפיל תורעיב םינזיטרפה תורוש לא םיבר םיאלטא'ז ופרטצה ,רצק ןמז
חוכ םיקהל ושקבב ,םייטייבוס םינזיטרפ ידיב רעיב חצרנ יקצארובד רתלא .םהיעצבמב
.תורעיב ידוהי

:תונוש תורייעב תוננוגתה תולועפ לע רפסמ תויודע ירהו
בקעי לש ותודע יפל .קצאלקב וטגה תא םינמרגה ופיקה 1942 ילויב -21 ל רוא
שא וחלש הדמשהה תלועפ חתפיהב .שארמ הכורע תוננוגתה תינכות םידוהיל התייה
רלג
ופתתשה התצהה השעמב .ינלופה אבצה ןמ ררחושמ לייח ,שיפ השמ היה ןגראמה .וטגב
.רורחשל עיגהל וכז 25 ךא ,ופסנ םבור .וטגה ןמ וחרב שיא - 400 ו ,םידוהיה לכ

םחולה רפסמש יפכ - המק תרתחמה תעונת .םידוהי 560 ויה 'זאיווסאינ וטגב
יתש .םירופס םיחדקא - היה טעומ וטגב קשנה 1942. ראוניב - יקסבלוח םולש ינאזיטרפה
.תינמרגה הדקפמב ןתדובע םוקממ ,וטגל קשנ יקלח תובינגמ ויה ,ןאגאקו ראקוד ,תורוחב
התעמ יכ ,טארנדויל ועידוה םינמרגה .הרייעל םיאטיל םירטוש ועיגה 1942 ילויב -21 ב
.םיאטילה אלא וטגה לע רומשת תידוהיה הרטשמה אל
ועבקנ .ןנוגתהל וארקנ םישנאהו וטגבש תסנכה תיבב תיללכ הפיסא הכרענ העדוהה תרחמל
.תוריל ראקוד האל הרוחבה לע היה וב ,עלקמה בצוה תסנכה תיב גג לעו תוננוגתהה תומוקמ
ינפל םידוהיה תא םיזכרמ ולחהו וטגה ךותל םינמרגה וסנכנ ,המחה ץנה םע ,םויה תרחמל
וחתפ םידוהיהו ,דימ לקלקתנ עלקמה .חקלתה ברקהו וקשנ תא שפת שיא לכ .תסנכה תיב
.תירפוג תצמוחו םיניכס ,םינזרג ,םילוצי ,תולקמ ללכ וקשנש ,ברקב
טלמיהל וחילצה םידוהי 25.םיללח הסוכמ וטגה לכ היה ברע תונפלו ברקה ךרא תודחא תועש
.רורחשה םויל עיגהל וכז םידדוב קרו ,תורעיב םינזיטרפה לא

לובגה דיל תנכושה )Zagare( ראיגא'ז תיאטילה הרייעב םידוהי תוממוקתה לע תודע
תורוקמ ונועיגה אל .םיינמרג םיכמסמ ינשב - חסונ יונישב - היוצמ ,יבטאל-יאטילה
ךותמ עטקה תא הזב איבנ .וז הנטק הרייעב םידוהיה לש םקבאמ לעו םהייח לע םיידוהי
:135( רפסמ)1942 ראוניב - 14 מ תינמרגה הדמשהה תגולפ ח"וד
םידוהי 50 וצרפ 1941 רבוטקואב 2-ב .הראגא'זב םידוהיה וליג תדחוימ תוליעפ"
ידוהי לכ לש לוסיחה תלועפב .ורונו יתבר הקירסב וספתנ םבור .רוגסה וטגה ןמ
לע םכסומ ןמיס יפל םידוהיה לש תנגרואמ תולפנתה העצוב ,ןכמ רחאל דימ וטגה
,םייחטש ויה םלצא םישופיחהש םידחא םידוהי .םהילע ורמשש ,ודנמוקצאזנייאה ישנא
האכוד תוממוקתהה .םהמ העבש ועצפו ודנמוקה לע ולפנתה ,םיחדקאו םיניכס ופלש
."דימ