תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  תואטגה ידוהי לש המיחלה יקיפא תשולש
()1972 תימשנ הרש :תאמ

;תואטגב דרמ (א :םיירקיע המיחל יקיפא השולש ויה תואטגה ידוהי לש ןיוזמה םקבאמל
.הדמשהה תונחמב דרמה (ג ;תורעיב תינזיטרפה המחלמה (ב
ןיכסב וננוגתהש םידוהי לע :דדובה ידוהיה תמחלמ לש תונושה היתורוצ לע ןאכ רבודי אל
תורובה דיל םהיחצור לע ולפנתהש ,חלמ-תצמוח קובקב םינמרגה ינפב וכפשש ,ןזרגב וא
םיניצק לש םהינפ לע ורטסש - תוידוהי םישנ לע ,תפצרמה ןמ ורקעש ןבאב וא םיפורגאב
.'וכו םייצאנ
.הלוכ הליהקה ףא םיתעלו םידוהי תוצובק וב ופתתשהש ,ןגרואמה ירוביצה דרמל ןאכ הנווכה
לע שטינ חוכיוה רקיע .ידוהיה דרומה לש ותמיחל-ךרד העבקנש דע תואטגה וטבלתה תובר
ןאכל םילוקיש ויה .תורעיב תינזיטרפ המיחלל וכותמ האיצי וא וטגב דרמ :הרומחה היעבה
.דאמ התשק הערכההו ,ןאכלו
רקיעבו ,םיאירבהו םיריעצה קר תאצל םילוכי תורעיל יכ ,ונעט תואטגב המיחלה ידדצמ
.םינמרגה תמקנלו תוומל םידליו םירוה תרקפה :ושוריפ - וטגה ןמ רעונה תאצוה .םירבג
לש ותמחלמ היהת תורעיב .םזוכיר םוקמ אוהש - וטגה לע ןגהל םידוהיה לע ,רמוא הווה
םימחולהש ,םייוכיסה םיטעמ וליפאו .םידוהי םניאש םיברה םינזיטרפה ןיב הלטב ידוהיה
ידוהיה לש תימואלה ותמחלמ םוקמ ןאכ ןכש ,ושטונל ןיא -,וטגה דרמ רחא םייחב וראשיי
.ישונאהו ידוהיה ודובכ לע
ומקוה תואטגה .וטגה לע ןגהל יוכיס לכ ןיא יכ - תינזיטרפה המחלמה ידדצמ ונעט םתמועל
םוקמ ןהב ןיאש דע - תורצ תואטמסה ,םינטק ץע-יתב םש םיתבה .םירעה ירברפב םבורב
אל וטגב דרמש ירה .שידח קשנב ןיוזמה ,ביואה לע הפקתה תודמעל ןכש לכמו הנגה תודמעל
אוה הירוטסיהה וצ וליאו ,םינמרגב םוקנל יוכיס לכ אלל ,תיביטקלוק תודבאתה אלא היהי
תניחב אוה םייחב ראשיהל יוכיסה ףא ןכש ,םייחב רשפאה תדימב תאז םע ראשיהלו םוקנל -
.ביואב המקנ
תא וארש - םיטסינומוקה וליאו ,וטגב דרמ תויצולחה תועונתה ושרד תואטגה ןמ םיברב
השעמל .םינזיטרפל תופרטצה וסרג - יללכה יטסישפיטנאה הנחמה ןמ קלחכ לכ םדוק םמצע
.םוקמה יאנת יפל - לכה :המצע תואיצמה העירכה
יכ ,עדונשמו תינזיטרפ המחלמל ידוהי רעונ תוצובק איצוהל םיבר תונויסינ ולשכנשמ
היה ךכ)- םיימשיטנאה קשנל םהירבח ידיב ףא תופוכת ,תורעיב םתויהב ףא וחצרנ םידוהי
דרמב זכרתהל טלחוהו חוכיוה םת ( -'וכו בוחוטסנא'צב ,קוטסילאיבב ,הנדורגב ,השראווב
.וטגב
הטלחהל םיפתושו ,וטגב דרמ לע הליחתכלמ טלחוה םש - הנליו וטגב ןוגכ - םירקמ ויה
רדגב וניא רבדהש תואיצמה החיכוה הנהו - םיר"תיבה דע םיטסינומוקה ןמ ,לכה ויה
.תורעיל תינזיטרפ המחלמל ןגרואמה רעונה אצי זא .ירשפאה

רהנה תודג לע ינא'ציפיל תורעיב םינאזיטרפ תגולפ :הנומתב
.לט'ז וטג יאצוי רקיעב ,םיבר םידוהי הבו ,הרא'צש
העונתה הטשפ םש ,הניארקואבו היסורולייבב ,אטילב ,ןילופ לש רפסה ירוזאב קר ,ןכא
לש הזכרמב וליאו .תידוהיה תינזיטרפה המיחלה םג תירשפא התייה ,תיטייבוסה תינזיטרפה
לש ןלוסיח תנש איה 1942-,ב תורעיל ואציש ,תוידוהיה תוגולפה ןבורב וחצרנ ןילופ
,תוימשיטנאה תוינמואלה ,תוינלופה תויפונכה ידיב וחצרנ ןה .תוידוהיה תוליהקה תיברמ
הידראוג"ה תילאמשה תרתחמה תוגולפ ןילופ תורעיב ןגראתהל ולחה רשאכ - 1943, ב קרו
.םידוהיה םימחולה ידירש םג ןכותב וטלקנ ,"הבודויל
םינמרגב םוקנל התברה ןכש ,רתוי הליעי היתואצותב התייה םינזיטרפה תמחלמ יכ ףא
היה ןכש ,רתוי לודג ירוטסיה-ימואל ךרע היה תואטגה דרמל ירה ,םיבר םיללח םהב הליפהו
לש םתמחלמ הבר הדימב השטשוט הפוריא תונידמב .דבלב ידוהי המיחל םוקמ הז
,תיסורולייבה ,תיסורה תינזיטרפה העונתה תמחלמב התעלבה ידי-לע םידוהיה םינזיטרפה
תימואלה ותוהמ תא שטשטל ןיאש ,רוהט ידוהי סכנ ראשנ תואטגה דרמ וליאו ,'וכו תיתפרצה
.ידוהיה םדובכ לעו םהייח לע דבלב םידוהי ומחלנ ןאכ .ומילעהל ןיאו תירוטסיה-תירסומהו
:םיירקיע תורוקמ ינש ויה תואטגה דרמל
ןוגראה לש הטמה לא ,השראווב הדירמה זכרמ לא םירושק ויה םהינוגראש ,תואטג ויה (א
ךכ .קשנ תגשהב םהל עייס ףאו דרמל םדדוע ,ויחילש תא םהילא חלש רשא ,םחולה ידוהיה
.ןידנאבב ,בוחוטסנאצב ,בוקארקב ,קוטסילאיבב היה

ואציש וא וטגה תנגה תא ונגרא םה םהיתוחוכבו תימצע המזוי ךותמ ודרמש תואטג ויהו (ב
זכרמ לא םירושק ויה אל םהינוגראש ,םינטקה תואטגה רקיעב ויה הלא .םינזיטרפל םחליהל
.הנבוקו קסנימ םירעה ןכו ,(דועו ,לטא'ז ,'זאיווסאינ ,רימ ,הווחאל) השראוב הדירמה

יפתכ לע רקיעב ואשינ ןה - תוננוגתהו הדירמ תולועפ םהב ויהש ,תואטגה לכב טעמכ
בורבו ןתוא ונגרא אל םירגובמה רוביצה ישארו תוליהקה יסנרפ .המיחלל ןגראתהש ,רעונה
היה לודג - קוטסילאיבבו השראווב - תולודגה תודירמב וליאו .ןהל ודגנתה ףא םירקמה
.יצולחה רעונה לש וקלח דחוימב
תינזיטרפה המחלמהש תואטג ויה .םיבלשו תורוקמ המכו המכ ויה תינזיטרפה המחלמל םג
תא םגו ,וטגב םק ינזיטרפה ןוגראה .וטגה דרמ לש ךשמהה בלש תא ,רומאכ ,םהב התוויה
וטגה ןמ וקמח םידוהיה םימחולה .תורעיב השממתנ ותמחלמ ךא ,וטגב ודועב גישה וקשנ
ופרטצהש וא תוידוהי תוינאזיטרפ תוגולפ ומיקה תורעיבו ,םתא םקשנו תונגרואמ תוגולפב
תונטק תורייעבו קסנימב ,הנבוקב ,הנליווב היה ךכ .תויללכה תוינאזיטרפה תוגולפל
.ןילופבש ןילבול רוזאבו היסאלופב ,ןילווב

םימחולה ועיגה םיבר םירקמב .תרחא תונגראתה תרוצ םג םידוהיה םינזיטרפל התייה םרב
רעיב קרו ,המחלמ ייובשל תונחממו הדובע תונחממ ,תואטגמ םיטילפכ ,םידדובכ תורעיל
קאדורגובונ זוחמבש ,ןי'צרד תורעיב ,לשמל ,המק ךכ .תינזיטרפ הגולפל ודכלתה
םש-לע ירבעה דודגה וא ,סלטא ר"ד לש תמסרופמה תידוהיה הגולפה (תיברעמה היסורולייב)
םינזיטרפה בור ךא .היסאלופ תוציבב לעפש ,בורבוב דוד לש ודוקיפב ,'ץיבונאגאק
.תיטייבוסה תינזיטרפה העונתה לש תויללכה המיחלה תוגולפב וטלקנ םידוהיה
.תוננוגתה תולועפ ועצובו םימחול םיידוהי םינוגרא ומקוה םהב תואטגה תא הרצקב רוקסנ