תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  קוטסילאיב וטגב דרמה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

"ץולחה" זכרמ רבח קוטסילאיב וטגל חלשנ ,השראווב םחולה ידוהיה ןוגראה לש ותמקה רחא
וטגב .ףורמת היה יתרתחמה ויוניכש ,םיובננט יכדרמ - תיצולחה תרתחמה ישארמ דחאו
וטגב םייטילופה םיפוגה לכ םע םירבדב אב יכדרמ ,םידוהי 81,000 םיאולכ ויה קוטסילאיב
.םחול ןוגרא לשחל חילצהו
חילצה ,שאראב טארנדויה שאר תרזעב .קשנה תגשה - תירקיעה היעבה התייה ןאכ םג
יאמיכה סדנהמה דמע ושארב .קשנ רוצייל הכאלמ תיב קוטסילאיבב םיקהל םיובננט
1943 ראורבפב םינמרגה ועציב קשנ גישהל ןוגראה ירבח וקיפסה םרטב םלוא .ןמסורג
םהידי - םוחלל ןוגראה אצי אל ןיידע היצקא התואב .וטגב הנושאר לוסיח-תיצקא
טילפ ,דמלמ קחצי .וננוגתהש םידוהי תוצובק וטגב ויה ךא .תוקיר ויה
ףרוטמ .ינמרג ןיצק לש וינפב תירפוג תצמוח ךפש אוה :המקנ תלועפ עציב ,םינולסמ
.ורבח תא גרהו תויריב ינמרגה חתפ ןורוויע הכומו באכמ
לכ לסוחי - אלו ,שקנתמה תא וידיל ריגסהל וטגה ןמ שרד קוטסילאיבב ופאטסגה שאר
ףורמת-םיובננט יכדרמ םשר ךכו .יבמופב הלתנ אוה .ומצעב בצייתה דמלמ .וטגה
:ידוהיה רוביגה לש ותומ לע ונמויב

.ראורבפב , 8'ב םוי
.תילילפ הרטשמו ופאטסג ,ייצילופ-ץוש ,םימרדנ'ז ,םינמרג 300 וטגל וסנכנ
ןיבל וניב םירבד יפוליח .םודרגה לע דמע העש יצח .דמלמ תילת - הנומשב
…םינמרגה
הכרדמה לע דמע .קתינ לבחה .תועש 48 יולת היה .ןנחתה אל ,שקיב אל .דובכב תמ
…ותמוק אולמב ,רשי ,יחכ
.שאב םחולה ןוגראה בישה םעפה .וטגה תא םינמרגה ורתיכ ,רחש םע ,טסוגואב 16-ב
םינמרגה ךא .הצוחה וצרפיו וטגה ינומה תא םהירחא וכשמי םידרומהש ,התייה תינכותה
תיטמוטוא שא ונוויכו הגיסנה ךרד תא ומסח םה :םימחולה ןמ וטגה ינומה תא קתנל וחילצה
.םימחולה לע תזכורמ
ותימעו םיובננט יכדרמ םהיניב ,ולפנ םימחולה בור .לכה םייתסנ תוברק ימי העברא רחאל
לש זאגה יאתל הלבוה קוטסילאיב ידוהי תיראש .ץיבוקשומ לאינד - וטגה תנגה לע דוקיפל
תורושב המיחלה ךשמהל ,תורעיל עיגהו רותיכה תעבט תא ץרפ םימחול ץמוק קרו הקנילברט
.םינזיטרפה